Acasă » Regenerabile » George Niculescu, președintele ANRE: Situația prezentă a domeniului fotovoltaice (martie 2024)

George Niculescu, președintele ANRE: Situația prezentă a domeniului fotovoltaice (martie 2024)

12 martie 2024
Large scale
energynomics

Producerea de energie electrică din surse regenerabile reprezintă un imperativ, atât pentru perioada actuală, pentru următoarea decadă, dar și în perspectivă, astfel încât până în anul 2050, energia electrică să fie asigurată în proporție de 100 % din surse regenerabile. Motivația unui astfel de demers este protejarea mediului, reducerea emisiei gazelor cu efect de seră, creșterea independenței energetice, diversificarea surselor de aprovizionare, motive economice și sociale.

 

Contextul politicii Uniunii Europene 

Pactul verde european, o piatră de temelie a politicii UE, angajează Uniunea Europeană pe drumul obținerii neutralității climatice în 2050. Acest obiectiv ambițios necesită o transformare profundă a sectoarelor energetice ale statelor membre. România se aliniază, de asemenea, directivelor și regulamentelor UE din pachetul legislativ “Energie curată pentru toți europenii”.

Ca răspuns la provocările și perturbările de pe piața mondială a energiei cauzate de invadarea Ucrainei de către Rusia, Comisia Europeană a lansat în mai 2022, Planul REPowerEU, menit să asigure independența Europei de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030.

Pentru a accelera tranziția energetică, luând în considerare pachetul de propuneri Fit for 55 și completând acțiunile privind securitatea energetică a aprovizionării și stocării energiei, planul REPowerEU propune un set suplimentar de acțiuni pentru economisirea energiei, producerea de energie curată și diversificarea resurselor în vederea  accelerării tranziției la energie curată a Europei prin înlocuirea rapidă a combustibililor fosili și prin utilizarea inteligentă a reformelor în sprijinul investițiilor.

În ceea ce privește implementarea surselor regenerabile, Comisia propune creșterea obiectivului pentru 2030 pentru ponderea surselor regenerabile în consumul total de energie în Uniunea Europeană de la 40% la 45% în cadrul pachetului „Fit for 55”.

În perspectiva viitoarelor ținte europene în creștere, respectiv o creștere a țintei Uniunii privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în 2030 la cel puțin 42,5%, obligă statele membre la stabilirea de asemenea noi obiective indicative pentru energia din surse regenerabile.

 

Contextul politicii naționale în domeniul fotovoltaice

Ambițiile energetice ale României sunt strâns legate de obiectivele generale ale politicii energetice și climatice a UE. Astfel, România și-a asumat pentru orizontul de timp 2030 o țintă de 30,7% în ceea ce privește ponderea energiei din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 – PNIESC, aprobat prin HG nr 1076/2021, cu propunerea de modificare la 36,2% prin Proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aflat în procesul de consultare publică pe site-ul Ministerului Energiei. Din acesta rezultă necesitatea suplimentării capacităților de producție instalate în surse regenerabile mult peste valorile considerate în PNIESC-ul actual (respectiv o creștere cu circa 7.000 MW, din care aproximativ 3.700 MW din surse fotovoltaice, 2.300 MW din surse eoliene și respectiv circa 1.000 MW din surse hidro).

Valoarea privind ponderea energiei din surse regenerabile de energie (E-SRE) în consumul final brut de energie realizată pentru anul 2022 a fost 23,9 %, ușor sub valoarea obiectivului pentru România pentru anul 2020 de 24%, conform datelor europene oficiale publicate de Eurostat.

Politicile UE privind energia din surse regenerabile au contribuit la reducerea costurilor energiei fotovoltaice cu 82 % în ultimul deceniu, transformând-o în una dintre cele mai competitive surse de energie electrică din UE.

Astfel, la nivelul anului 2023, din punct de vedere al investițiilor în noi capacități de producere din surse regenerabile prin proiecte fotovoltaice, zona prosumatorilor a devenit una dintre cele mai dinamice zone din sectorul energetic din România, datorită creșterii fără precedent a prețurilor energiei electrice, precum și a necesității de tranziție către un sistem energetic mai curat și mai durabil.

Numărul de prosumatori a atins la sfârșitul anului 2023 cifra de 110.355 prosumatori, o creștere cu aproximativ 70.000 de prosumatori comparativ cu sfârșitul anului 2022, respectiv cu un nivel pentru puterea instalată de 1.443 MW, o creștere cu aproximativ 1.000 MW comparativ cu sfârșitul anului 2022. Evoluția lunară a numărului de prosumatori racordați la rețelele de distribuție ale operatorilor de distribuție și puterea instalată a acestora la data de 31.12.2023 este prezentată în graficele de mai jos.

 

 

 

Demersuri legislative curente cu privire la prosumatori și transpunere de către ANRE în legislația secundară

În acord cu prevederile OUG nr. 163/2022, prosumatorii inclusiv cei care dețin centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată mai mare de 400 kW/loc de consum/producere, precum și cei care comercializează energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică prin contracte bilaterale negociate, vor putea beneficia, la cerere, de mecanismul de decontare a energiei electrice produse de prosumatori și livrate în rețeaua electrică cu energia electrică consumată de aceștia din rețeaua electrică pentru alimentarea altor locuri de consum sau de producere și consum. Condiția este ca toate locurile de producere și consum sau locurile de consum ale prosumatorului respectiv să fie racordate la rețeaua electrică a aceluiași operator de distribuție, iar furnizarea energiei electrice la aceste locuri să se realizeze de către același furnizor de energie electrică.

ANRE are în vedere modificarea și completarea Metodologiei prin Ordinul ANRE nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii regulilor necesare în vederea realizării mecanismului de decontare prin compensarea financiară între facturile emise de furnizorul de energie electrică/prosumator, pentru fiecare dintre locurile de producere și consum și locurile de consum deținute de către prosumator și nominalizate de către acesta în acest sens și care intră în această decontare în perioada de facturare.

În ceea ce privește emiterea facturilor de energie electrică, pentru compensarea facturilor emise pentru mecanismul de compensare cantitativă legal stabilit, furnizorii de energie electrică sunt obligați conform Metodologiei să emită facturile de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică și pentru prosumatori,  în nume propriu sau în numele și în contul unor categorii de prosumatori.

Începând cu data de 01.01.2024 sunt aplicabile și prevederile OUG nr. 120/2021, aprobată prin Legea nr. 296/2023, respectiv obligația emitentului facturii de transmitere a acesteia către destinatarul persoană juridică utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-factura, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 120/2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cadru de reglementare îmbunătățit pentru racordare la rețea

Pentru accelerarea implementării proiectelor de producere a energiei electrice, inclusiv a celor din surse regenerabile, ANRE a îmbunătățit în mod continuu cadrul de reglementare aplicabil pentru racordarea producătorilor la rețelele electrice de interes public, atât din perspectiva facilitării procesului de racordare, prin reducerea duratei și a birocrației acestuia, cât și pentru adaptarea la unele situații apărute în practică, urmărindu-se astfel deblocarea procesului de racordare a capacităților de producere.

În ceea ce privește evoluția la nivel național a dezvoltării proiectelor de producere a energiei electrice, la data de 27.02.2024, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANRE, puterea instalată în capacitățile de producere a energiei electrice este de 18,3 GW. Capacitățile instalate în principalele tehnologii regenerabile sunt de circa 3 GW în surse eoliene, reprezentând o pondere în puterea totală instalată de 16,39%, respectiv de circa 1,6 GW în surse fotovoltaice, cu o pondere de 8,88% din puterea totală instalată.

Referitor la avizele tehnice de racordare emise de operatorii de rețea pentru racordarea noilor capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eoliană și fotovoltaică) la rețelele electrice de transport și de distribuție, se constată o creștere semnificativă a numărului acestora în anul 2023 față de anul 2022.

Pentru racordarea noilor capacități de producere a energiei electrice din sursă eoliană, cu puteri peste 1 MW, în anul 2023 au fost emise de către operatorii de rețea 52 de avize tehnice de racordare, cu o putere aprobată de circa 4,28 GW, în timp ce în anul 2022 au fost emise 5 avize tehnice de racordare, cu o putere aprobată de circa 0,9 GW.

În cazul proiectelor fotovoltaice cu puteri peste 1 MW, în anul 2023 au fost emise de către operatorii de rețea 404 avize tehnice de racordare, cu o putere aprobată de circa 4,82 GW, în timp ce în anul 2022 au fost emise 7 avize tehnice de racordare, cu o putere aprobată de circa 0,1 GW.

Evoluția crescătoare a numărului de avize tehnice de racordare emise de operatorii de rețea pentru racordarea la rețelele electrice a capacităților de producere a energiei din surse regenerabile este o consecință a îmbunătățirii de către ANRE, în mod continuu, a cadrului de reglementare, în special prin adaptarea acestuia la situațiile apărute în practică în desfășurarea procesului de racordare.

Așadar, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 25 alin. (2^2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ANRE a elaborat și publicat în data de 01.02.2024, în vederea consultării publice, un nou proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea capacității rețelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public.

Elaborarea metodologiei are ca scop stabilirea regulilor privind alocarea prin licitație a capacităților disponibile în vederea racordării locurilor de producere/de consum și de producere noi, cu puteri instalate ale instalațiilor de producere a energiei electrice mai mari sau egale cu 1 MW.

Dezvoltarea și administrarea platformei pentru licitații și organizarea activității respective se va realiza de către operatorul de transport și de sistem iar termenul propus în proiectul de ordin pentru aplicarea mecanismului de alocare prin licitație a capacităților disponibile este 01.01.2025.

Proiectul de ordin prevede înlocuirea conceptului actual prin care se instituie obligația participării solicitanților de racordare la lucrări de întărire generale în rețelele electrice în amonte de punctul de racordare cu un mecanism de alocare a capacității rețelei electrice bazat pe licitație. Prin acest mecanism, sumele colectate prin licitație pentru lucrările suplimentare de dezvoltare a rețelei electrice, necesare pentru acoperirea cererilor solicitanților pentru alocare de capacitate, se utilizează de operatorii de rețea pentru dezvoltarea rețelelor electrice.

Noua metodologie are în vedere alocarea capacității disponibile a rețelei electrice prin metode de piață și promovează un mecanism ce asigură un mediu concurențial care oferă o mai bună predictibilitate dezvoltării surselor de energie în sistemul energetic. Astfel, prin implementarea acestui mecanism în cadrul de reglementare, solicitanții ce urmează să dezvolte locuri de producere cu puteri instalate mai mari sau egale cu 1 MW au posibilitatea securizării capacităților necesare în vederea racordării ulterioare la rețea, acest lucru conducând la creșterea rezilienței sistemului energetic național.

Din analiza datelor prezentate mai sus, care relevă evoluția crescătoare în ultimii ani a racordărilor la rețeaua electrică de distribuție a capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile de tip fotovoltaic, dintre care majoritatea sunt deținute de prosumatori, rezultă că legislația primară și reglementările emise de ANRE armonizate ori de câte ori a fost necesar cu prevederile legislative și cu cele ale ghidurilor de accesare a programelor de finanțare pentru instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile și de asemenea, adaptate în scopul clarificării unor aspecte și situații semnalate de persoane interesate, au facilitat racordarea la rețelele electrice de interes public a prosumatorilor. Această creștere a avut un impact pozitiv asupra pieței de energie, în ansamblu, având în vedere creșterea cantității de energie electrică din surse regenerabile, produsă, livrată și vândută pe piața de energie.

 

Viitorul energiei fotovoltaice

Ca urmare a modificărilor cadrului legislativ și de reglementare prin adoptarea facilităților de care beneficiază prosumatorii, precum și a posibilității persoanelor fizice și juridice de a accesa diferite programe de finanțare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile, în ultimii 2-3 ani a crescut considerabil numărul persoanelor care au solicitat la operatorii de distribuție certificarea calității de prosumator și a cererilor pentru racordările acestora.

Apreciem că derularea programelor de sprijin pentru producția de energie electrică din surse regenerabile, care implicit includ și prosumatorii, ar trebui să aibă în vedere obiective cum ar fi:

 • stimularea capacităților de stocare a energiei electrice,
 • asigurarea colectării informațiilor privind funcționarea echipamentelor de producere de la prosumatori la nivelul operatorilor de rețea, prin generalizarea smart-metering la nivelul rețelei de distribuție,
 • achiziția de software care să asigure prelucrarea datelor colectate de la prosumatori
 • promovarea unor programe de flexibilizare a funcționării rețelei electrice.

Astfel, dintre preocupările pe care le anticipăm cu privire la dezvoltarea proiectelor fotovoltaice utility-scale în viitorul imediat, în contextul numărului mare de programe de finanțare a investițiilor pentru noi capacități de producere energie electrică din surse regenerabile de energie este imperios necesară accesarea și implementarea unor programe privind gestionarea rețelei în vederea creșterii capacității de absorbție de surse regenerabile, dintre care:

 • Investiții în rețele din fonduri nerambursabile
 • Determinarea exactă a capacității disponibile pentru conectare la nivel de nod de rețea
 • Flexibilizarea rețelei
 • Evaluarea efectelor creșterii de capacități din surse regenerabile asupra rețelelor electrice:
  • Evaluarea modificării fluxurilor de energie electric prin rețele la toate nivelurile de tensiune
  • Identificarea necesarului de capacitate de stocare in rețelele electrice la toate nivelurile de tensiune
 • Evaluarea impactului asupra pieței de energie electrică
 • Stimularea înființării și intrării în funcțiune a comunităților de energie și a comunităților de energie din surse regenerabile

Având în vedere cele menționate, revoluția digitală din acest sector va schimba modul în care producem și consumăm energie, dar pentru a putea fi implementată cu succes sunt necesare investiții pentru integrarea unui număr mare de mici consumatori și mai multe surse regenerabile de energie în subsistemul de distribuție de energie electrică la joasă tensiune, mai ales în contextul consumului dispecerizabil, respectiv contoare și rețele inteligente în tot sistemul energetic al României.

ANRE monitorizează îndeaproape evoluția și cerințele din piață în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor de capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, astfel încât atunci când este necesar, să intervină cu promptitudine atât prin măsuri de schimbare a cadrului de reglementare, cât și cu propuneri de modificare a legislației primare în vederea eficientizării accesului pe piață pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile.

 

Acest text a fost inclus în prima ediție a „Monitorului marilor proiecte fotovoltaice din România” lansat de Energynomics pe 11 martie 2024.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *