Comisia Națională de Prognoză

Sector

Autoritate publică

Oameni cheie

Ion Ghizdeanu - Președinte
Adrian Gorun - Secretar General

Atribuții

Comisia Naţională de Prognoză are următoarele atribuţii principale:
- elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung în corelare cu prevederile Programului de guvernare, a strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială;
- elaborează, în colaborare cu instituţiile de profil, Programul Economic de Preaderare, care conţine principalele obiective de politică economică, în vederea îndeplinirii criteriilor economice de aderare;
- coordonează sau participă la elaborarea de strategii şi programe naţionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
- evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creşterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare;
- participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a angajamentelor asumate în vederea pregătirii României pentru aderare la Uniunea Europeană;
- gestionează şi implementează programe de asistenţă PHARE destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, pentru elaborarea Programului Economic de Preaderare precum şi în vedere perfecţionării activităţii de previziune;
- elaborează şi actualizează, periodic, împreună cu ordonatorii de credite, Planul de programe şi mari obiective de investiţii de importanţă naţională, în scopul aprobării şi cuprinderii, după caz, în bugetele multianuale;
- evaluează şi certifică, conform prevederilor Legii 312/2001 programele de restructurare propuse de societăţile comerciale aflate pe lista RICOP;
- monitorizează şi analizează, periodic, efectele măsurilor de restructurare specificate în planurile întocmite de societăţi şi influenţa lor asupra evoluţiei ulterioare a acestora;
- elaborează şi utilizează modele economico-matematice pentru proiecţia formării şi utilizării produsului intern brut, determină eficienţa utilizării factorilor de producţie la nivel macroeconomic.

Contact

Str. Cristian Popisteanu 2-4, Sector 1, 010024 București
+4.021.317.00.48, +4.021.317.00.61
Disclaimer