Norma Metodologica Legea Petrolului_24.11.2004

LegislațieExpert Juridic
Petrol și gaze Regenerabile Electricitate Minerit

Guvernul României

Normă metodologică din 24/11/2004

pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004


___________
Text actualizat la data de 24.04.2007. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 350/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 24/04/2007.

   CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

   Art. 1. - În înţelesul prezentelor norme, sunt folosiţi următorii termeni şi abrevieri:

   a) A.N.R.M. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

   b) date şi informaţii - datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele de petrol;

   c) F.G.N. - Fondul geologic naţional;

   d) F.N.R./R.P. - Fondul naţional de resurse/rezerve de petrol;

   e) informaţii clasificate - informaţiile, datele şi documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu, în sensul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

   f) Legea petrolului - Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004;

   g) oferta alternativă - situaţia depunerii de către un ofertant a două sau mai multe oferte pentru unul şi acelaşi perimetru.

   CAPITOLUL II
Accesul la date şi informaţii

   Art. 2. - Totalitatea datelor privind resursele şi rezervele minerale obţinute din activităţi miniere şi petroliere, indiferent de natura suportului de stocare, constituie F.G.N.

   Art. 3. - Totalitatea resurselor/rezervelor evidenţiate şi înregistrate de către A.N.R.M., pentru fiecare tip de resursă de petrol a ţării, determinate conform reglementărilor specifice, constituie F.N.R./R.P.

   Art. 4. - A.N.R.M. organizează, gestionează şi valorifică F.G.N. şi F.N.R./R.P.

   Art. 5. - Datele şi informaţiile care constituie F.G.N. şi F.N.R./R.P. aparţin statului român şi au, după caz, caracter de informaţii clasificate sau de informaţii de interes public, în condiţiile legii.

   Art. 6. - Clasificarea datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R./R.P. se face conform prevederilor legale.

   Art. 7. - Protecţia, păstrarea, gestionarea şi circulaţia datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R./R.P. se fac cu respectarea prevederilor legale.

   Art. 8. - Protecţia datelor şi informaţiilor clasificate din F.G.N. şi din F.N.R./R.P. revine, prin structura de securitate, instituţiilor implicate, agenţilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizează sau intră în posesia acestora, conform legii.

   Art. 9. - (1) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R./R.P. se păstrează, se depozitează şi li se asigură protecţia fizică în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agenţilor economici ori ale autorităţilor/instituţiilor publice care le-au elaborat sau la care se află în păstrare.

   (2) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R./R.P., care au caracter de informaţii clasificate, se păstrează şi se depozitează în compartimentele cu documente clasificate ale instituţiilor implicate, cu respectarea normelor de protecţie fizică, conform legii.

   Art. 10. - (1) Accesul la date şi informaţii se face în baza unei solicitări scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea solicitării, a semnării acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a taxelor de consultare şi utilizare a datelor şi informaţiilor stabilite de A.N.R.M.

   (2) Solicitarea de acces la date şi informaţii se poate adresa în scopul elaborării documentaţiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.

   (3) Pentru accesul la date şi informaţii care fac obiectul unor acorduri petroliere aflate în derulare este necesară şi aprobarea titularului acestor acorduri.

   (4) Titularii acordurilor petroliere au dreptul să deţină şi să utilizeze, fără plata taxelor, datele şi informaţiile referitoare la perimetrele concesionate, pe durata de valabilitate a acordurilor petroliere, doar în scopurile realizării operaţiunilor petroliere convenite prin acestea, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate şi a clauzelor contractuale privind confidenţialitatea datelor şi informaţiilor.

   (5) Titularii acordurilor petroliere au obligaţia să păstreze atât datele şi informaţiile date în custodie pe durata acordurilor petroliere, cât şi pe cele obţinute prin activitatea proprie, în condiţiile impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate şi să le transmită A.N.R.M. la data expirării acordurilor petroliere. Titularii acordurilor petroliere vor păstra, completate la zi, inventare ale datelor şi informaţiilor deţinute, pentru fiecare perimetru, şi vor transmite A.N.R.M. copii ale acestora, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, pentru a fi incluse în Cartea petrolieră.

   Art. 11. - (1) În vederea păstrării, depozitării şi asigurării protecţiei datelor şi informaţiilor existente sau care intră ulterior în arhivele titularilor acordurilor petroliere, ale autorităţilor/instituţiilor publice sau ale altor persoane juridice, A.N.R.M. va încheia cu aceştia contracte de păstrare, depozitare şi pază a datelor şi informaţiilor respective. Datele şi informaţiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situaţia în care datele şi informaţiile au caracter de informaţii clasificate, contractele de păstrare, depozitare şi pază vor respecta şi prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.

   (2) Persoanele juridice care au în păstrare, deţin sau care solicită accesul la date şi informaţii clasificate vor obţine, dacă este cazul, şi acordul autorităţii competente în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

   Art. 12. - Deţinătorii arhivelor au obligaţia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezintă obiectul contractului de păstrare, depozitare şi pază a unor date şi informaţii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fără a putea invoca dreptul de retenţie pentru eventualele cheltuieli ori pierderi - pagube ocazionate de executarea contractului, cu excepţia celor cauzate din culpa A.N.R.M.

   Art. 13. - (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de păstrare, depozitare şi protecţie a datelor şi informaţiilor, precum şi modul de utilizare a acestora de către deţinătorii arhivelor.

   (2) A.N.R.M. are drept de acces la date şi informaţii, indiferent de locul de depozitare, în mod liber şi neîngrădit.

   Art. 14. - Datele şi informaţiile deţinute în arhivele persoanelor juridice sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate fără acordul scris, prealabil, al A.N.R.M.

   Art. 15. - În situaţia în care titularul acordului petrolier este o persoană juridică străină, acesta va avea obligaţia să păstreze în arhiva sucursalei sau filialei sale din România exemplarele originale ale datelor şi informaţiilor. Titularul are dreptul să transmită la sediul său, al operatorului sau al unui subcontractant din străinătate, cu aprobarea A.N.R.M., copii ale acestora, în vederea realizării obligaţiilor contractuale.

   Art. 16. - Studiile de evaluare a resurselor geologice şi rezervelor, cuprinzând date şi informaţii cu privire la resursele/rezervele de petrol ce constituie F.N.R/R.P., se elaborează de către titularii acordurilor petroliere şi se transmit pentru verificare şi înregistrare la A.N.R.M.

   Art. 17. - (1) Titularii acordurilor petroliere au obligaţia să raporteze la A.N.R.M., anual, evidenţa şi mişcarea resurselor/ rezervelor de petrol.

   (2) Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însoţite de o notă explicativă, ale căror modele şi mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instrucţiuni tehnice. Nota explicativă cuprinde elementele necesare fundamentării resurselor/rezervelor de petrol înscrise în formular la sfârşitul perioadei de referinţă şi mişcării acestora în cursul anului pentru care se face raportarea.

   (3) Raportarea se face separat pentru fiecare dintre perimetrele concesionate.

   (4) Raportarea va fi transmisă cel mai târziu până la data de 15 martie a anului următor celui la care se referă.

   Art. 18. - A.N.R.M. întocmeşte anual situaţii centralizate la nivel naţional privind resursele/rezervele de petrol.

   Art. 19. - (1) Titularii au obligaţia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte trimestriale, anuale şi finale privind activitatea desfăşurată, precum şi cheltuielile aferente acesteia, în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea.

   (2) Rapoartele trimestriale, anuale şi finale, inclusiv rapoartele aferente activităţilor de prospecţiune, împreună cu datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele de petrol obţinute anterior intrării în vigoare a prezentelor norme, în urma desfăşurării operaţiunilor petroliere, fac parte din F.G.N.

   Art. 20. - Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la data notificării de către titular sau A.N.R.M. a încetării concesiunii.

   CAPITOLUL III
Regimul concesiunilor petroliere

   Art. 21. - (1) Perimetrele petroliere de prospecţiune, explorare, dezvoltare-exploatare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo'70 şi se stabilesc prin permisul de prospecţiune, respectiv prin acordul petrolier.

   (2) Delimitarea şi fundamentarea perimetrelor de prospecţiune, de explorare sau de exploatare se realizează în documentaţii al căror conţinut va fi stabilit prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

   Art. 22. - (1) Actele emise de A.N.R.M. în exercitarea atribuţiilor stabilite prin Legea petrolului sunt, în principal, următoarele:

   a) acorduri petroliere, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

   b) acte aprobate de conducătorul A.N.R.M.

   (2) Acordurile petroliere aprobate prin hotărâre a Guvernului sunt:

   a) acord petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare;

   b) acord petrolier de concesiune pentru dezvoltare-exploatare;

   c) acord petrolier de concesiune pentru exploatare;

   d) acord petrolier de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

   e) acord petrolier de concesiune a sistemului naţional de conducte;

   f) acord petrolier de concesiune a terminalelor petroliere;

   g) acte adiţionale la acordurile petroliere.

   (3) Actele aprobate de conducătorul A.N.R.M. sunt:

   a) permisul de prospecţiune;

   b) acordul de asociere a titularului cu alte persoane juridice, în vederea executării operaţiunilor petroliere;

   c) transferul parţial sau total al unui acord petrolier către altă persoană juridică;

   d) decizia de încetare a concesiunii;

   e) aprobări de modificare a unor prevederi ale acordurilor petroliere de natură tehnică, aflate exclusiv sub incidenţa atribuţiilor A.N.R.M.;

   f) avize de execuţie a unor lucrări de explorare;

   g) programe anuale de exploatare;

   h) confirmarea resurselor geologice şi a rezervelor de petrol;

   i) alte acte, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), date prin lege în competenţa A.N.R.M.

   (4) Aprobările de modificare a unor prevederi ale acordurilor petroliere de natură tehnică, aflate exclusiv sub incidenţa atribuţiilor A.N.R.M., sunt, în principal, următoarele:

   a) programe de lucrări;

   b) extinderi ale duratei unei faze de explorare, dezvoltare sau exploatare, fără a se depăşi însă durata legală a acordului petrolier;

   c) extinderi ale perimetrului în zone adiacente cu statut de zone libere, în situaţia evidenţierii extinderii structurii geologice în afara limitelor iniţiale ale acestuia;

   d) modificarea volumului resurselor şi rezervelor geologice de petrol.

   Art. 23. - A.N.R.M. elaborează clauzele şi condiţiile de întocmire a acordurilor petroliere, în vederea negocierii acestora.

   CAPITOLUL IV
Organizarea şi desfăşurarea apelului public de ofertă
pentru concesiunea de operaţiuni petroliere

   SECŢIUNEA 1
Principiile apelului public de ofertă şi etapele acestuia

   Art. 24. - Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării apelului public de ofertă pentru concesiunea operaţiunilor petroliere sunt:

   a) valorificarea eficientă a resurselor de petrol, proprietate publică a statului;

   b) transparenţa organizării şi desfăşurării apelului public de ofertă pentru concesiunea operaţiunilor petroliere;

   c) egalitatea ofertanţilor, indiferent de ţara de origine a acestora sau de natura capitalului;

   d) concurenţa în obţinerea concesiunii operaţiunilor petroliere;

   e) confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cunoscute sau aduse la cunoştinţă cu ocazia desfăşurării apelului public de ofertă.

   Art. 25. - În scopul evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea apelului public de ofertă pentru concesiunea operaţiunilor petroliere, A.N.R.M. organizează, completează şi păstrează următoarele instrumente de evidenţă;

   a) registrul privind cererile de concesiune a operaţiunilor petroliere;

   b) registrul privind ofertele depuse pentru concesiunea operaţiunilor petroliere;

   c) registrul privind evidenţa actelor referitoare la deschiderea şi evaluarea ofertelor şi negocierea acordurilor de concesiune a operaţiunilor petroliere;

   d) dosarul concesiunii, în care sunt păstrate toate documentele referitoare la sau în legătură cu apelul public de ofertă.

   Art. 26. - (1) Etapele apelului public de ofertă sunt următoarele:

   a) iniţierea concesiunii operaţiunilor petroliere;

   b) pregătirea ofertei;

   c) depunerea ofertelor şi desemnarea câştigătorului.

   (2) Etapa iniţierii concesiunii operaţiunilor petroliere cuprinde:

   a) înregistrarea solicitărilor persoanelor juridice române sau străine, însoţite de fişa perimetrului sau, după caz, de aprobarea de către preşedintele A.N.R.M. a referatului privind oportunitatea iniţierii unui apel public de ofertă;

   a1) fişa perimetrului conţine propunerea de delimitare a perimetrului de explorare, în coordonate topogeodezice Stereo 70, avându-se în vedere următoarele criterii de delimitare:

- perimetrul propus să nu se suprapună peste alte perimetre concesionate;

___________

Linia a fost introdusă prin punctul 1. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

- suprafaţa perimetrului să nu depăşească 1.000 km2;

___________

Linia a fost introdusă prin punctul 1. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

- delimitarea perimetrului trebuie coroborată cu programul minim de explorare, astfel încât lucrările propuse să permită evaluarea potenţialului petrolifer al acestuia;

___________

Linia a fost introdusă prin punctul 1. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

___________

Litera a1) a fost introdusă prin punctul 1. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

   a2) fişa perimetrului conţine propunerea de delimitare a perimetrului de dezvoltare-exploatare sau exploatare, în coordonate topogeodezice Stereo 70, avându-se în vedere următoarele criterii de delimitare:

- perimetrul propus să nu depăşească cu mai mult de 10% suprafaţa în care au fost determinate resurse de petrol;

___________

Linia a fost introdusă prin punctul 1. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

- intervalul de adâncime este determinat astfel încât să cuprindă intervalele în care sunt calculate rezerve şi resurse geologice;

___________

Linia a fost introdusă prin punctul 1. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

___________

Litera a2) a fost introdusă prin punctul 1. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

   b) verificarea documentaţiilor existente în F.G.N., referitoare la perimetrul solicitat, în termen de 45 de zile de la înregistrarea solicitării şi definitivarea listei perimetrelor oferite;

   c) emiterea ordinului preşedintelui A.N.R.M. privind aprobarea listei perimetrelor oferite în cadrul respectivului apel public de ofertă, în termen de 15 zile de la data definitivării listei;

   d) publicarea ordinului preşedintelui A.N.R.M. în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (3) Etapa pregătirii ofertei cuprinde:

   a) elaborarea procedurii de organizare a apelului public de ofertă, care va fi întocmită pentru fiecare rundă de ofertare, în baza prevederilor prezentelor norme;

   b) aprobarea procedurii de organizare a apelului public de ofertă prin ordin al preşedintelui A.N.R.M.;

   c) elaborarea listei datelor şi informaţiilor referitoare la perimetrele oferite, care se pun la dispoziţie persoanelor juridice interesate şi/sau, după caz, a pachetului de date referitor la perimetrul oferit, în termen de 30-90 de zile de la data iniţierii concesiunii, prin publicarea ordinului preşedintelui A.N.R.M. în Monitorul Oficial al României, Partea I;

   d) înregistrarea solicitărilor de participare la apelul public de ofertă, de achiziţie a datelor sau a pachetului de date;

   e) semnarea acordului de confidenţialitate, al cărui model este prevăzut în anexa la procedura de organizare a apelului public de ofertă;

   f) transmiterea datelor/pachetelor de date la firmele solicitante, după achitarea tarifului prevăzut în anexa la procedura de organizare a apelului public de ofertă;

   g) accesul la date suplimentare în baza tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.M.;

   h) transmiterea, la cererea ofertantului, modelului-cadru al acordului petrolier.

   (4) Etapa depunerii ofertelor şi desemnării câştigătorului cuprinde:

   a) depunerea ofertelor în termenul stabilit prin procedura de organizare a apelului public de ofertă;

   b) aprobarea, prin ordin al preşedintelui A.N.R.M., a comisiilor de deschidere a ofertelor, de evaluare a acestora şi de rezolvare a eventualelor contestaţii;

   c) deschiderea ofertelor şi consemnarea prin proces-verbal, semnat de membrii comisiei de deschidere a ofertelor şi de reprezentanţii autorizaţi ai firmelor ofertante, a modului în care au fost îndeplinite cerinţele prezentelor norme metodologice şi ale procedurii de organizare a apelului public de ofertă; o copie a procesului-verbal se pune la dispoziţie ofertantului, la cerere;

   d) transmiterea ofertei/ofertelor calificate la comisia de evaluare;

   e) evaluarea ofertelor în termen de 15-30 de zile, în funcţie de complexitatea evaluării şi de numărul ofertelor evaluate;

   f) desemnarea câştigătorului şi consemnarea prin proces-verbal al comisiei de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere, semnat de membrii acesteia, a rezultatului apelului public de ofertă;

   g) notificarea ofertanţilor cu privire la câştigătorul apelului public de ofertă şi transmiterea, la cerere, a unei copii a procesului-verbal;

   h) începerea negocierilor acordului petrolier cu firma câştigătoare pentru fiecare perimetru, cu excepţia perimetrelor pentru care au fost formulate contestaţii.

   (5) Termenul de depunere a ofertelor este de 3-6 luni, acesta stabilindu-se prin procedura de organizare a apelului public de ofertă.

   (6) Conţinutul ofertelor este cel stabilit prin prezentele norme metodologice, precum şi, după caz, prin procedura de organizare a apelului public de ofertă.

   SECŢIUNEA a 2-a
Iniţierea concesiunii operaţiunilor petroliere

   Art. 27. - Concesiunea operaţiunilor petroliere poate fi iniţiată de către persoanele juridice române sau străine interesate ori de către A.N.R.M.

   Art. 28. - (1) Persoanele juridice române sau străine interesate pot iniţia concesiunea prin înaintarea unei cereri către A.N.R.M., care va fi însoţită de fişa perimetrului, întocmită în conformitate cu instrucţiunile tehnice.

   (2) Cererile de concesiune se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 25 lit. a).

   Art. 29. - (1) A.N.R.M. verifică şi stabileşte suprafaţa perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia şi decide asupra oportunităţii concesiunii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de concesiune.

   (2) Decizia A.N.R.M. se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la momentul în care a fost luată.

   Art. 30. - (1) Lista perimetrelor oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă se aprobă prin ordin al conducătorului A.N.R.M. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (2) Lista perimetrelor oferite pentru concesiune se publică şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu menţionarea Monitorului Oficial al României, Partea I, în care sunt publicate criteriile referitoare la evaluarea ofertelor şi a capacităţii tehnice şi financiare a ofertanţilor. Orice schimbare privind criteriile se publică integral în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

   (3) Orice schimbare a condiţiilor sau cerinţelor privind apelul public de ofertă se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la apelul public de ofertă aflat în curs de derulare.

___________

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 3. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

   Art. 31. - Ordinul preşedintelui A.N.R.M. privind aprobarea listei perimetrelor oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă cuprinde următoarele:

   a) denumirea şi sediul A.N.R.M.;

   b) categoria de operaţiuni petroliere ce urmează să fie concesionate;

   c) perimetrele în cuprinsul cărora urmează să fie concesionate operaţiunile petroliere, cu menţionarea coordonatelor topogeodezice;

   d) termenul în care persoanele juridice interesate pot intra în posesia procedurii apelului public de ofertă;

   d1) termenul limită propus pentru încheierea acordului petrolier;

___________

Litera d1) a fost introdusă prin punctul 4. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

   e) alte date şi informaţii considerate necesare.

   SECŢIUNEA a 3-a
Conţinutul ofertelor

   Art. 32. - (1) Ofertele sunt redactate în limba română şi vor fi depuse în două exemplare, respectiv original şi copie.

   (2) Copiile ofertelor nu se returnează ofertanţilor, acestea urmând să fie păstrate de către A.N.R.M.

   Art. 33. - (1) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată potrivit art. 30, un ofertant poate depune o singură ofertă.

   (2) Ofertele alternative nu sunt admise.

   Art. 34. - (1) Oferta cuprinde un plic exterior şi unul interior, conţinând menţiunile şi documentele prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi de procedura apelului public de ofertă.

   (2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, precum şi data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere. Acesta va trebui să conţină următoarele:

   a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă;

   b) date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare sau codul fiscal, dacă astfel de coduri se aplică ofertantului, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, către care se vor face comunicările;

   c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare ale ofertantului, sau documente echivalente, în cazul persoanelor juridice străine;

   d) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine un document echivalent;

   e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R./R.P., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse petroliere se va indica sursa din care provin acestea;

   f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R./R.P., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare;

   g) scrisoare de bonitate din partea băncii ofertantului sau a altor instituţii şi organizaţii la care este înregistrat sau cu care lucrează ofertantul, inclusiv auditorii sau contabilii autorizaţi independenţi ai acestuia, cuprinzând situaţia indicatorilor privind lichiditatea globală, solvabilitatea patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitatea financiară; în cazul în care ofertantul este o persoană juridică nou-înfiinţată, se vor furniza aceleaşi date privind acţionarul/acţionarii sau asociatul/asociaţii principali al/ai ofertantului;

   h) certificate constatatoare/adeverinţe emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetele locale şi din care să reiasă disciplina financiar-fiscală, sub aspectul situaţiei executării de către ofertant a obligaţiilor prevăzute de acestea. În cazul firmelor străine fără activitate anterioară în România, se va prezenta ultimul raport anual auditat al ofertantului sau, după caz, al acţionarului/acţionarilor ori al asociatului/asociaţilor principali al/ai acestuia;

   Art. 35. - Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, conţine oferta propriu-zisă, respectiv programul operaţiunilor petroliere propuse şi, după caz, o estimare a rezervelor care urmează să fie descoperite sau promovate, o evaluare a costurilor acestora, etapizarea lucrărilor, estimarea impactului asupra mediului şi programul de refacere a acestuia, programul de perfecţionare a personalului şi de transfer de tehnologie.

   SECŢIUNEA a 4-a
Depunerea ofertelor

   Art. 36. - (1) Ofertele se depun/se transmit la sediul A.N.R.M. în plic sigilat şi vor fi înregistrate în ordinea primirii lor.

   (2) Ofertanţii sunt răspunzători de integritatea ofertelor şi de depunerea acestora la termenele stabilite.

   Art. 37. - Până la desfăşurarea şedinţei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi păstrate sigilate, de către A.N.R.M., cu asigurarea confidenţialităţii.

   Art. 38. - Ofertele depuse după împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., prin procedura de desfăşurare a apelului public de ofertă, nu se înregistrează şi sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

   SECŢIUNEA a 5-a
Comisiile de deschidere, evaluare şi negociere

   Art. 39. - Deschiderea ofertelor, evaluarea acestora şi negocierea condiţiilor şi clauzelor acordurilor petroliere se realizează de comisii numite prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare apel public de ofertă.

   Art. 40. - (1) Comisia de deschidere a ofertelor este formată dintr-un număr de 5 membri titulari şi 2 membri supleanţi, reprezentanţi ai A.N.R.M.

   (2) Conducerea comisiei de deschidere a ofertelor este asigurată de un preşedinte numit de conducătorul A.N.R.M.

   Art. 41. - (1) Comisia de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere este formată dintr-un număr de 5 membri titulari şi 2 membri supleanţi, reprezentanţi ai A.N.R.M.

   (2) Conducerea comisiei este asigurată de un preşedinte numit de conducătorul A.N.R.M.

   (3) Membrii comisiei de deschidere a ofertelor pot face parte şi din comisia de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere.

   Art. 42. - Consemnarea activităţii comisiilor este asigurată de un secretar, care nu are calitatea de membru al acestora.

   Art. 43. - (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de deschidere a ofertelor sau de evaluare şi de negociere a acordurilor petroliere persoanele care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu asociaţii/acţionarii ori cu administratorii sau cenzorii ofertantului.

   (2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de şedinţa publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiilor vor da o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea.

   (3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a ofertelor, persoanele în cauză vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei de deschidere a ofertelor, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.

   (4) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate preşedintelui comisiei de deschidere a ofertelor şi de către oricare persoană interesată, prevederile art. (3) aplicându-se corespunzător.

   Art. 44. - Comisia de deschidere a ofertelor are următoarele atribuţii principale:

   a) validarea îndeplinirii condiţiilor de depunere a ofertelor, respectiv termen, număr de exemplare, integritatea ofertelor;

   b) deschiderea şi desemnarea ofertelor admise în vederea evaluării;

   c) întocmirea proceselor-verbale ale şedinţei de deschidere;

   d) supunerea spre validare preşedintelui A.N.R.M. a procesului-verbal;

   e) transmiterea către ofertant a unei copii a procesului-verbal;

   f) transmiterea ofertelor admise comisiei de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere.

   Art. 45. - Comisia de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere are următoarele atribuţii principale:

   a) evaluarea ofertei, cu respectarea criteriilor stabilite prin prezentele norme metodologice şi prin procedura de organizare a apelului public de ofertă;

   b) desemnarea ofertei câştigătoare;

   c) întocmirea procesului-verbal de consemnare a deciziei acesteia;

   d) supunerea spre validare preşedintelui A.N.R.M. a procesului-verbal;

   e) notificarea ofertanţilor cu privire la rezultatul evaluării;

   f) transmiterea către ofertant a unei copii de pe procesul-verbal;

   g) negocierea clauzelor şi condiţiilor concesiunii;

   h) elaborarea acordului petrolier, iniţializarea acestuia şi prezentarea pentru semnare de către preşedintele A.N.R.M. şi reprezentantul autorizat al concesionarului.

   i) alte atribuţii stabilite de conducătorul A.N.R.M.

   Art. 46. - (1) Comisia de deschidere a ofertelor şi, respectiv, de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere se consideră legal întrunite numai în prezenţa tuturor membrilor titulari.

   (2) În cazul imposibilităţii de participare a unui membru titular al comisiei de deschidere a ofertelor/al comisiei de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere, acesta este înlocuit cu unul dintre membrii supleanţi desemnaţi în condiţiile art. 40 alin. (1).

   (3) Hotărârile comisiei de deschidere a ofertelor/de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere se adoptă în mod autonom, cu votul majorităţii membrilor săi; opiniile separate vor fi consemnate în procesul-verbal.

   Art. 47. - Membrii comisiei de deschidere a ofertelor/de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere şi secretarii acestora sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în oferte.

   SECŢIUNEA a 6-a
Criteriile de selectare şi punctajele corespunzătoare

   Art. 48. - Comisia de evaluare şi de negociere a acordurilor petroliere realizează evaluarea având în vedere criteriile stabilite prin prezentele norme metodologice şi precizările din procedura de desfăşurare a fiecărui apel public de ofertă.

   Art. 49. - (1) În vederea evaluării ofertelor depuse pentru concesiunea perimetrelor de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, criteriile de evaluare sunt următoarele:

   A. Programul minim de explorare propus; între 40 şi 60 de puncte, dintre care:

   a) programul din prima fază, obligatorie: între 25 şi 35 de puncte;

   b) program din fazele opţionale: între 15 şi 25 de puncte;

   B. Capacitatea tehnică şi financiară a ofertantului: între 20 şi 30 de puncte, dintre care:

   a) capacitatea financiară: între 10 şi 15 puncte;

   b) capacitatea tehnică: între 10 şi 15 puncte.

   C. Impactul asupra mediului şi programul pentru refacerea acestuia: între 10 şi 20 de puncte.

   D. Programe de transfer de tehnologie şi de perfecţionare a personalului: 10 puncte.

   (2) În vederea evaluării ofertelor depuse pentru concesiunea perimetrelor de dezvoltare-exploatare sau de exploatare petrolieră, criteriile de evaluare sunt următoarele:

   A. Studiu de prefezabilitate: între 10 şi 25 de puncte.

   B. Programul minim propus: între 30 şi 50 de puncte, dintre care:

   a) programul din prima fază, obligatorie: între 20 şi 40 de puncte;

   b) program din fazele opţionale: între 10 şi 15 puncte.

   C. Capacitatea tehnică şi financiară a ofertantului: între 15 şi 25 de puncte, dintre care:

   a) capacitatea financiară: între 10 şi 20 de puncte;

   b) capacitatea tehnică: între 5 şi 15 puncte.

   D. Impactul asupra mediului şi programul pentru refacerea acestuia: între 10 şi 20 de puncte.

   E. Programe de transfer de tehnologie şi de perfecţionare a personalului: între 5 şi 10 puncte.

   Art. 50. - (1) În funcţie de specificul perimetrelor oferite în cadrul fiecărui apel public de ofertă, punctajul este fixat în limitele menţionate la art. 49, astfel încât totalul punctelor atribuite să fie 100.

   (2) Evaluarea ofertelor, pe baza criteriilor de evaluare şi a punctajelor prevăzute prin procedură, se face prin notarea fiecărui criteriu de evaluare. Evaluarea se face de membrii comisiei de evaluare şi de negociere a acordurilor petroliere.

   (3) Evaluarea ofertei şi punctarea acesteia cu mai puţin de jumătate din totalul punctajului maxim ori obţinerea unui punctaj mai mic de 50% din punctajul maxim al unui criteriu conduc la descalificarea ofertei.

   (4) La punctaje totale egale va fi declarată câştigătoare oferta cu punctaj mai mare la criteriul "Program minim propus pentru prima fază, obligatorie".

   SECŢIUNEA a 7-a
Deschiderea ofertelor

   Art. 51. - (1) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.

   (2) Ofertele închise şi sigilate vor fi predate comisiei de deschidere a ofertelor la data, ora şi locul fixate prin procedura fiecărui apel public de ofertă.

   (3) La deschiderea plicului exterior comisia de deschidere a ofertelor verifică existenţa documentelor solicitate şi consemnează situaţia constatată într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de secretar, precum şi de reprezentanţii ofertantului.

   (4) Lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

   (5) Deschiderea plicului interior şi verificarea existenţei documentelor solicitate se consemnează de către comisia de deschidere a ofertelor într-un proces-verbal semnat în condiţiile alin. (3).

   (6) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.

   (7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.

   (8) În cazul lipsei reprezentanţilor ofertantului sau dacă aceştia refuză semnarea proceselor-verbale, acestea se semnează de membrii comisiei şi de 2 martori dintre persoanele care participă la şedinţa publică de deschidere, altele decât reprezentanţii A.N.R.M.

   (9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi menţionat în cuprinsul acestora, urmând ca această împrejurare să fie certificată, prin semnare, de către membrii comisiei de deschidere a ofertelor şi de secretarul acesteia.

   (10) Procesele-verbale aprobate de conducătorul A.N.R.M. se înmânează în copie, sub semnătură de primire, reprezentanţilor ofertanţilor sau, în lipsa acestora, se comunică în termen de două zile lucrătoare de la data şedinţei publice de deschidere.

   (11) Ofertele admise în vederea evaluării se transmit de îndată comisiei de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere.

   (12) Evaluarea ofertei se consemnează de către comisie într-un proces-verbal, care se comunică în copie ofertantului.

   SECŢIUNEA a 8-a
Contestarea apelului public de ofertă

   Art. 52. - Ofertanţii pot formula contestaţii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea apelului public de ofertă, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cât şi cu privire la faza de evaluare a ofertelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal prin care este validată decizia comisiei de deschidere a ofertelor sau a comisiei de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere.

   Art. 53. - În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, A.N.R.M. este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice răspunsul său către ofertantul contestatar.

   Art. 54. - (1) Contestaţiile sunt soluţionate de o comisie de contestaţii, formată din 3 membri reprezentanţi ai A.N.R.M., care nu au făcut parte din comisiile de deschidere sau evaluare.

   (2) Membrii comisiei de contestaţii sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (3) Dispoziţiile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

   Art. 55. - (1) Comisia de contestaţii analizează toate documentele emise de comisia de deschidere a ofertelor, respectiv, după caz, de comisia de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere, şi verifică respectarea procedurii de organizare a apelului public de ofertă pentru concesiunea operaţiunilor petroliere.

   (2) În cazul în care comisia apreciază contestaţia ca fiind fondată, aceasta propune conducătorului A.N.R.M. următoarele:

   a) revocarea hotărârii de descalificare, în cazul contestaţiilor formulate în faza de deschidere şi transmiterea ofertei către comisia de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere;

   b) revocarea hotărârii de desemnare a câştigătorului şi organizarea unui nou apel public de ofertă pentru concesiunea operaţiunilor petroliere corespunzătoare perimetrului respectiv, în cazul contestaţiilor formulate în faza de evaluare.

   (3) Comisia de contestaţii nu reevaluează ofertele.

   (4) Soluţia de admitere a contestaţiei se comunică tuturor ofertanţilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.

   (5) În cazul respingerii contestaţiei, ofertantul poate recurge la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

   (6) Contestarea, inclusiv în faţa instanţei, suspendă procedura de concesiune a operaţiunilor petroliere, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă.

   (7) Suspendarea va fi încuviinţată numai cu dare de cauţiune, al cărei cuantum îl va fixa instanţa.

   Art. 56. - (1) Pe baza analizării aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementează organizarea şi desfăşurarea apelului public de ofertă pentru concesiunea de operaţiuni petroliere, comisia de contestaţii întocmeşte un raport prin care propune modul de soluţionare a contestaţiei.

   (2) Raportul comisiei de contestaţii este supus aprobării conducătorului A.N.R.M., înăuntrul termenului prevăzut la art. 53.

   Art. 561. - Autoritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la orice dificultate întâmpinată, de drept sau de fapt, în contractarea ori executarea de operaţiuni petroliere, adusă la cunoştinţa autorităţii competente cu obligaţia respectării confidenţialităţii comerciale, de entităţi române care efectuează activităţi de prospectare, explorare şi extracţie de hidrocarburi în terţe state.

___________

Art. 561. a fost introdus prin punctul 5. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

   Art. 562. - Anual, autoritatea competentă publică pe pagina web proprie şi înaintează Comisiei Europene un raport privind zonele geografice libere pentru concesionarea de operaţiuni petroliere, acordurile petroliere încheiate, autorizaţii emise, titularii acordurilor petroliere şi rezervele estimate la nivel naţional. Această dispoziţie nu implică niciun fel de obligaţie cu privire la publicarea oricăror informaţii comerciale de natură confidenţială.

___________

Art. 562. a fost introdus prin punctul 5. din Hotărâre nr. 350/2007 începând cu 24.04.2007.

   CAPITOLUL V
Clasificarea operaţiunilor petroliere, a resurselor şi rezervelor

   SECŢIUNEA 1
Prospecţiunea

   Art. 57. - Lucrările de prospecţiune se execută într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospecţiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau străine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării îndeplinirii condiţiilor acordării acestui drept, care constau în:

   a) prezentarea fişei perimetrului solicitat şi delimitarea acestuia în coordonate Stereo '70;

   b) perimetrul solicitat să nu se suprapună peste un perimetru petrolier deja atribuit în concesiune sau care constituie obiect al unui apel public de ofertă în curs;

   c) prezentarea programului de lucrări propus şi precizarea duratei pentru care se solicită permisul de prospecţiune;

   d) prezentarea documentelor din care să reiasă că solicitantul are capacitatea tehnică şi financiară să realizeze operaţiunile petroliere propuse.

   Art. 58. - Pe baza permisului de prospecţiune pot fi executate studii de evaluare şi interpretare a informaţiilor preexistente şi lucrări de cartare geologică, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetecţie, foraje, determinări de laborator şi alte lucrări pentru stabilirea potenţialului petroligen al perimetrului de prospecţiune.

   Art. 59. - Titularul permisului de prospecţiune, care, pe parcursul derulării acestuia sau după prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicită iniţierea concesiunii pentru obţinerea unui acord petrolier de explorare, are obligaţia să prezinte, o dată cu cererea de iniţiere a concesiunii, şi un raport cuprinzând metodele de investigaţie aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum şi rezultatele obţinute, numai pentru perimetrul pentru care solicită iniţierea concesiunii.

   SECŢIUNEA a 2-a
Explorarea

   Art. 60. - (1) Lucrările de explorare desemnează ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare.

   (2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zăcământului, de a furniza datele necesare proiectării şi executării lucrărilor de deschidere, pregătire şi exploatare, cu menţinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve de petrol corespunzător exploatării.

   (3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologică, foraje de explorare - deschidere şi explorare-evaluare, documentaţii corespunzătoare acestora, de exploatare experimentală, precum şi de cercetare ştiinţifică.

   Art. 61. - Cercetarea ştiinţifică constă în sistematizarea, analizarea şi interpretarea tuturor datelor geologice, geofizice, biostratigrafice, sedimentologice, geochimice şi altele asemenea, obţinute prin lucrările de cercetare anterioare, în vederea fundamentării geologice şi proiectării în condiţii eficiente de noi lucrări de explorare.

   Art. 62. - În faza de identificare a zăcămintelor se realizează operaţiuni petroliere de explorare geologică, geofizică şi geochimică şi foraje de deschidere, care au ca obiectiv identificarea unor noi acumulări de petrol;

   Art. 63. - (1) În cazul descoperirii unor acumulări de petrol pe baza datelor obţinute prin foraje de deschidere şi, după caz, prin lucrări geologice, geofizice şi geochimice, se poate declara descoperire de zăcământ comercial.

   (2) După prima sondă cu rezultat, se elaborează, de către titularul acordului petrolier, proiectul de evaluare a acumulării de petrol prin lucrări geofizice detaliate şi/sau, după caz, prin sonde. Proiectul operaţiunilor petroliere de evaluare a acumulării descoperite de aprobă de A.N.R.M.

   Art. 64. - (1) În faza de evaluare cantitativă şi calitativă a zăcămintelor se realizează săparea sondelor de explorare-evaluare şi exploatare experimentală, prin care se stabilesc extinderea suprafeţelor productive, parametrii geologo-fizici, potenţialul zăcămintelor descoperite, precum şi condiţiile tehnico-economice de exploatare.

   (2) Datele obţinute în această fază trebuie să asigure elaborarea studiilor de zăcământ cu calculul rezervelor şi a studiilor de fezabilitate tehnico-economică, în vederea fundamentării deciziei de trecere la faza de dezvoltare.

   Art. 65. - Prin acordurile petroliere vor fi stabilite volumele şi valorile programului minimal de lucrări necesare precizării perspectivelor petroliere din perimetru, cu stabilirea termenelor de execuţie.

   Art. 66. - Volumul şi termenele de execuţie ale lucrărilor de explorare, în afara programului minimal, se stabilesc în urma negocierii cu A.N.R.M. şi sunt aprobate prin acordul petrolier.

   Art. 67. - Lucrările de explorare din programul minimal şi cele din afara acestuia se execută în baza unor proiecte elaborate de titular şi aprobate de A.N.R.M.

   Art. 68. - (1) Exploatarea experimentală se execută pe baza unui proiect elaborat de titular, iar condiţiile de realizare vor fi stipulate în acord.

   (2) În situaţia în care prin exploatarea experimentală se constată că acumularea evidenţiată nu constituie un zăcământ comercial care poate fi dezvoltat în continuare, titularul poate să solicite avizul de exploatare prin sonda de explorare, pe durata în care consideră că acest proces este realizabil din punct de vedere tehnic şi/sau economic.

   Art. 69. - Regimul sondelor de explorare se stabileşte prin instrucţiuni tehnice elaborate de A.N.R.M.

   Art. 70. - (1) Partea din perimetrul de explorare, dată în concesiune, în care, în urma lucrărilor efectuate, nu s-au pus în evidenţă zăcăminte comerciale conform prevederilor acordului petrolier, va fi pusă la dispoziţie A.N.R.M., liberă de orice fel de obligaţii.

   (2) Termenul de renunţare şi punere la dispoziţie este data la care se încheie perioada de explorare prevăzută în acord, dacă prin acesta nu s-au stabilit termene intermediare.

   SECŢIUNEA a 3-a
Dezvoltarea şi exploatarea

   Art. 71. - (1) Lucrările de dezvoltare şi exploatare a zăcămintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de A.N.R.M.

   (2) Confirmarea resurselor geologice şi a rezervelor de petrol se face pe baza instrucţiunilor tehnice emise de A.N.R.M.

   Art. 72. - Faza de dezvoltare începe de la data aprobării proiectului de exploatare, pe baza rezervelor confirmate şi a declarării caracterului comercial al zăcământului.

   Art. 73. - (1) Proiectul de exploatare care stă la baza executării lucrărilor de dezvoltare şi de exploatare trebuie să conţină toate datele necesare pentru evaluarea resurselor şi rezervelor de petrol, ţinându-se seama de tehnologiile de exploatare aplicabile, de costurile şi preţurile existente la data evaluării şi de evoluţia acestora în perspectivă, şi se pune în aplicare cu avizul A.N.R.M.

   (2) Proiectul va cuprinde şi delimitarea perimetrului de exploatare.

   Art. 74. - Trecerea la exploatare se poate face numai după obţinerea acordului de mediu şi asigurarea condiţiilor de captare a petrolului, de evacuare a apelor reziduale şi, dacă este cazul, de ardere la coş a gazelor asociate care nu fac obiectul valorificării.

   Art. 75. - Începerea operaţiunilor de exploatare se autorizează de către A.N.R.M.

   SECŢIUNEA a 4-a
Clasificarea rezervelor de petrol

   Art. 76. - Zăcământul reprezintă o acumulare naturală de petrol, caracterizată, de regulă, printr-un sistem unitar hidrodinamic, localizată în limitele unei structuri.

   Art. 77. - Zăcământ comercial reprezintă acumularea sau ansamblul acumulărilor naturale de petrol a căror valorificare unitară este justificată din punct de vedere tehnic şi economic.

   Art. 78. - Resursa geologică de petrol reprezintă totalitatea cantităţilor sau volumelor de petrol din acumulările naturale descoperite şi a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operaţiuni petroliere.

   Art. 79. - Rezerva de petrol reprezintă partea din resursa geologică estimată ca putând fi extrasă în condiţiile tehnice şi economice existente la data la care a fost calculată.

   Art. 80. - Evaluarea resurselor geologice şi a rezervelor de petrol se face prin studii întocmite pentru date de referinţă.

   Art. 81. - După gradul de certitudine ce li se poate atribui, rezervele pot fi clasificate în următoarele categorii: dovedite, probabile şi posibile.

   Art. 82. - Clasificarea rezervelor în categorii, după gradul de certitudine, şi în grupe, după mecanismul şi sursa de energie de dislocare a petrolului, subclasificări după alte criterii, precum şi condiţiile tehnice de clasificare în categorii şi grupe, respectiv conţinutul-cadru al studiilor de evaluare a resurselor geologice şi a rezervelor, se fac prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

   Art. 83. - (1) A.N.R.M. constituie F.N.R./R.P. pe baza rezervelor confirmate, a mişcării anuale a resurselor geologice şi a rezervelor prin lucrări efectuate, raportate de titularii acordurilor petroliere.

   (2) Modul de constituire şi de urmărire a evoluţiei F.N.R./R.P., precum şi raportarea datelor referitoare la evoluţia Fondului naţional de resurse geologice şi rezerve de petrol se fac în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M.

   (3) Datele oficiale privind F.N.R./R.P. sunt cele înscrise în evidenţele A.N.R.M.

   CAPITOLUL VI
Cartea petrolieră

   Art. 84. - Cartea petrolieră este instrumentul de evidenţă care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de dezvoltare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente operaţiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol şi de producţie, precum şi date referitoare la delimitarea perimetrelor şi operaţiunilor petroliere efectuate în fazele de prospecţiune şi explorare.

   Art. 85. - Cartea petrolieră conţine:

   a) registrul cu datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de dezvoltare şi exploatare şi proprietatea acestor suprafeţe, precum şi cele privind acordul petrolier şi avizele/autorizaţiile emise pentru efectuarea operaţiunilor petroliere;

   b) registrul cu datele tehnice şi economice ale perimetrului, cuprinzând situaţia topogeodezică a lucrărilor corespunzătoare operaţiunilor petroliere, situaţia resurselor/rezervelor de petrol şi a producţiei pentru perimetrele de dezvoltare şi exploatare, precum şi date referitoare la delimitarea perimetrelor şi operaţiunilor petroliere efectuate în fazele de prospecţiune şi explorare;

   c) hărţi şi planuri de situaţie necesare susţinerii înscrisurilor din registre.

   Art. 86. - Conţinutul de detaliu al Cărţii petroliere, precum şi modul de întocmire a acesteia se vor stabili prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

   CAPITOLUL VII
Obligaţiile titularilor acordurilor petroliere care efectuează
operaţiuni petroliere

   Art. 87. - Titularii acordurilor petroliere, care execută lucrări de explorare, au următoarele obligaţii:

   a) să înceapă lucrările de explorare numai pe baza unor proiecte geologice de execuţie, elaborate în conformitate cu prevederile acordului petrolier şi avizate de A.N.R.M.;

   b) să respecte prevederile proiectelor geologice, să execute integral operaţiunile prevăzute de investigare geologică şi geofizică în găurile de sonde şi să adapteze cercetarea la condiţiile geologice întâlnite, cu informarea prealabilă a A.N.R.M.;

   c) să efectueze punerea în producţia de probă a sondelor de explorare numai cu aprobarea prealabilă a A.N.R.M.;

   d) să nu înceapă exploatarea de probă înainte de asigurarea captării lichidelor produse prin sonde;

   e) să asigure conservarea probelor de teren prelevate din sondele de explorare, conform prevederilor din acorduri;

   f) să efectueze măsurătorile topografice şi să realizeze transpunerea pe planuri a sondelor de explorare executate şi să transmită anual A.N.R.M. planul topografic actualizat al perimetrului care face obiectul acordului petrolier;

   g) să ia toate măsurile necesare prevenirii degradării zăcămintelor şi pierderilor de rezerve prin erupţii libere la sonde şi prin emanaţii de gaze în spatele coloanelor sondelor;

   h) să abandoneze sondele de explorare numai cu avizul A.N.R.M. şi cu luarea măsurilor de protecţie a zăcămintelor şi a suprafeţei;

   i) să anunţe A.N.R.M., în termen de 24 de ore, despre erupţiile libere la sonde;

   j) să anunţe A.N.R.M. despre începerea activităţii de explorare într-un perimetru cu cel puţin 15 zile înainte şi încetarea activităţii de explorare cu o anticipaţie de maximum 60 de zile.

   Art. 88. - Titularii acordurilor petroliere, care execută lucrări de dezvoltare şi exploatare, au următoarele obligaţii:

   a) să înceapă lucrările de dezvoltare şi exploatare numai pe rezerve confirmate şi pe baza studiilor tehnico-economice de exploatare întocmite în conformitate cu prevederile acordului petrolier şi avizate de A.N.R.M.;

   b) să respecte prevederile studiilor tehnico-economice de exploatare şi să întocmească programe anuale de exploatare pe care să le transmită spre avizare A.N.R.M. până la data de 31 decembrie a anului anterior celui la care se referă;

   c) să ţină evidenţa zilnică a cantităţilor de ţiţei, condensat şi de gaze extrase, pe sonde, zăcăminte şi perimetre de exploatare, în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M.;

   d) să utilizeze numai tehnologiile de exploatare avizate de A.N.R.M.;

   e) să raporteze A.N.R.M. modificările importante ale comportării zăcămintelor în procesul de exploatare, în raport cu prevederile studiilor sau proiectelor tehnice de exploatare;

   f) să anunţe la A.N.R.M. producerea de erupţii libere la sonde în termen de 24 de ore;

   g) să solicite aprobarea A.N.R.M. pentru injectarea apelor reziduale în subsol, în cazul când aceasta se execută prin alte sonde decât cele prevăzute în studiul tehnico-economic avizat de A.N.R.M.;

   h) să abandoneze sondele de exploatare numai cu avizul A.N.R.M. şi cu luarea măsurilor de protecţie a zăcămintelor şi a suprafeţei.

   Art. 89. - Titularii sunt obligaţi să înceapă operaţiunile petroliere la datele prevăzute prin acordul de concesiune.

   Art. 90. - (1) În cazurile în care, prin lucrările executate, se constată extinderea zăcământului în unul sau în mai multe perimetre adiacente pe care operează titulari diferiţi, la solicitarea A.N.R.M. aceştia sunt obligaţi să asigure întocmirea unor studii unitare de evaluare a rezervelor şi studii tehnico-economice de exploatare, care să se refere la întregul zăcământ.

   (2) Operaţiunile petroliere vor fi executate de fiecare titular, conform modului de operare precizat prin studiul prevăzut la alin. (1).

   CAPITOLUL VIII
Regimul redevenţei petroliere, tarifelor şi sumelor datorate bugetului
de stat pentru programe nerealizate din motive imputabile titularului

   Art. 91. - Titularii acordurilor petroliere cărora li s-a acordat dreptul de a efectua operaţiuni petroliere de exploatare, inclusiv exploatare experimentală, sau de operare a conductelor ce constituie Sistemul naţional de transport al petrolului ori de operare a terminalelor petroliere, aflate în proprietatea publică a statului, sunt plătitori de redevenţă petrolieră.

   Art. 92. - (1) Începerea operaţiunilor petroliere, reprezentând data de la care este datorată redevenţa petrolieră, semnifică:

   a) momentul realizării producţiei, în cazul exploatării, inclusiv în faza de exploatare experimentală;

   b) momentul operării, în cazul conductelor magistrale ce constituie Sistemul naţional de transport al petrolului, precum şi în cazul terminalelor petroliere.

   (2) Preţul de referinţă pentru calculul contravalorii redevenţei petroliere datorate bugetului de stat se stabileşte de către A.N.R.M. prin instrucţiuni tehnice.

   (3) Redevenţa petrolieră este plătibilă trimestrial, cu scadenţă la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

   (4) Redevenţa petrolieră, în cazul operaţiunilor petroliere de exploatare a zăcămintelor petroliere, se calculează astfel:

    Redevenţa = valoarea producţiei brute extrase x cota procentuală stabilită de Legea petrolului nr. 238/2004, unde: valoarea producţiei brute extrase = producţia brută x preţul de referinţă.

   (5) Redevenţa petrolieră, în cazul operaţiunilor petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al petrolului, precum şi în cazul operaţiunilor petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului, se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de Legea petrolului nr. 238/2004 la valoarea veniturilor brute realizate, în cursul unui trimestru, din operaţiunile petroliere menţionate.

   Art. 93. - (1) Pentru neplata în termen a redevenţei petroliere se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

   (2) În cazul în care se constată întârzieri de peste 6 luni în achitarea redevenţei petroliere, A.N.R.M. poate rezilia concesiunea petrolieră.

   Art. 94. - (1) Taxele şi tarifele calculate şi percepute de A.N.R.M. constituie venituri la bugetul de stat, cu excepţia unei cote de până la 20% destinate acordării de stimulente personalului A.N.R.M.

   (2) Taxele şi tarifele prevăzute de art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea petrolului nr. 238/2004 se fundamentează, se aprobă şi se încasează potrivit instrucţiunilor emise de conducătorul A.N.R.M.

   (3) Cota de până la 20%, prevăzută de art. 52 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, constituie Fondul destinat stimulării personalului A.N.R.M. şi se diferenţiază după cum urmează:

   a) 20% în cazul taxelor şi tarifelor de până la 10 milioane lei;

   b) 18% în cazul taxelor şi tarifelor între 10 şi 50 milioane lei;

   c) 15% în cazul taxelor şi tarifelor de peste 50 milioane lei.

   (4) Taxele şi tarifele încasate în mod necuvenit de către A.N.R.M. se restituie din fondul prevăzut la alin. (3).

   (5) Fondul destinat stimulării personalului A.N.R.M. se constituie lunar prin aplicarea cotei procentuale prevăzute la alin. (3).

   (6) Disponibilităţile existente la sfârşitul anului în soldul contului "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" se reportează pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie.

   (7) Modalităţile şi criteriile de repartizare a sumelor ce constituie Fondul destinat stimulării personalului A.N.R.M., cuantumul stimulentelor individuale, precum şi modul de aprobare şi utilizare se stabilesc de către conducătorul A.N.R.M. prin instrucţiuni.

   Art. 95. - Activităţile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. k) din Legea petrolului nr. 238/2004, vor fi convenite de A.N.R.M. şi de titular, în conformitate cu prevederile acordului petrolier, şi au drept scop realizarea următoarelor acţiuni:

   a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii acestora;

   b) participarea personalului acestora la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, petrol), mediu, legislaţie, negocieri etc.;

   c) schimb de experienţă şi participarea personalului acestora la evenimentele organizate de firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul petrolier;

   d) transfer de know-how.

   Art. 96. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări convenite prin acordul petrolier, scadente la data renunţării la concesiune şi neexecutate din motive imputabile titularului, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetării concesiunii.

   CAPITOLUL IX
Transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate
prin acorduri petroliere

   Art. 97. - (1) Titularul de acord petrolier poate transfera, parţial sau total, unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a A.N.R.M.

   (2) Transferul realizat fără aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.

   Art. 98. - Pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

   a) acordul petrolier să fie în vigoare;

   b) persoana juridică română la care urmează să fie transferate drepturile dobândite şi obligaţiile asumate să nu înregistreze debite restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetele locale;

   c) obligaţiile asumate de către titular prin acordul petrolier să fie îndeplinite în raport cu durata derulată din acesta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze să preia şi obligaţiile neexecutate;

   d) persoana juridică la care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnică şi capacitatea financiară necesare preluării obligaţiilor stabilite prin acordul petrolier;

   e) prin transfer să se menţină condiţiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin acordul petrolier;

   f) persoana juridică la care urmează să fie transferate drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin acordul petrolier să fie specializată pentru executarea de operaţiuni petroliere sau să desemneze ca operator o firmă autorizată care să deţină capacitate tehnică adecvată operaţiunilor petroliere prevăzute prin acordul transferat.

   Art. 99. - (1) Transferul se solicită în scris de către titular împreună cu persoana juridică la care urmează a fi transferate drepturile dobândite şi obligaţiile asumate.

   (2) Cererea, semnată şi ştampilată de reprezentanţii legali ai celor două persoane juridice, este însoţită de următoarele documente:

   a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind persoana juridică la care urmează să fie transferat acordul sau altă formă echivalentă în cazul firmelor străine;

   b) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aprobă transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate;

   c) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice la care urmează să fie transferate drepturile dobândite şi obligaţiile asumate;

   d) acte privind capacitatea tehnică şi capacitatea financiară ale persoanei juridice la care urmează să fie transferate drepturile dobândite şi obligaţiile asumate;

   e) raport privind operaţiunile petroliere desfăşurate de titular până la momentul solicitării aprobării transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate, cu menţionarea expresă a stadiului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin acordul de concesiune şi a rezultatelor obţinute.

   Art. 100. - (1) A.N.R.M. analizează solicitarea de aprobare a transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate şi hotărăşte modul de soluţionare, în termen de 30 de zile.

   (2) La transfer, prin acordul părţilor, se pot modifica unele condiţii ale acordului petrolier prin încheierea unui act adiţional între noul titular şi A.N.R.M.

   Art. 101. - Transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin acordul petrolier se aprobă de conducătorul A.N.R.M. prin ordin, iar documentaţiile care au stat la baza aprobării transferului se păstrează în arhiva A.N.R.M.