Norma Metodologica Legea Minelor_14.10.2003

LegislațieExpert Juridic
Petrol și gaze Regenerabile Electricitate Minerit

Guvernul României

Normă din 14/10/2003

pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

 


___________
Text actualizat la data de 06.04.2004. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 431/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 06/04/2004.

 

   CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - În înţelesul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:

   a) A.N.R.M. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

   b) date şi informaţii - date şi informaţii cu privire la resursele/rezervele minerale;

   c) documentaţii tehnico-economice reprezintă, în cazul licenţelor de exploatare, următoarele:

- studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale şi protecţia zăcământului, inclusiv planul iniţial de încetare a activităţii;

- planul de dezvoltare a exploatării;

- studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de mediu, după caz;

- planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic;

- studiul de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social;

   d) F.G.N. - Fondul geologic naţional;

   e) F.N.R/R. - Fondul naţional de resurse/rezerve minerale;

   f) informaţii clasificate - informaţiile, datele şi documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu în sensul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

   g) Legea minelor - Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003;

   h) ministerul de resort - Ministerul Economiei şi Comerţului;

   i) ofertant - persoana juridică română sau străină care a depus o ofertă în cadrul concursului public de ofertă pentru desfăşurarea de activităţi miniere;

   j) ofertă alternativă - situaţia depunerii de către un ofertant a două sau mai multe oferte pentru unul şi acelaşi perimetru.

 

 

   CAPITOLUL II
Datele şi informaţiile privind resursele/rezervele minerale

 

   SECŢIUNEA 1
Accesul la date şi informaţii

 

   Art. 2. - Datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale româneşti situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră aparţin statului român.

   Art. 3. - Datele şi informaţiile obţinute din activităţi miniere, indiferent de modalitatea de stocare, constituie F.G.N.

   Art. 4. - Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidenţiate şi înregistrate de către A.N.R.M. pentru fiecare tip de resursă minerală a ţării constituie F.N.R/R.

   Art. 5. - A.N.R.M. organizează, gestionează şi valorifică F.G.N. şi F.N.R/R.

   Art. 6. - Datele şi informaţiile care constituie F.G.N. şi F.N.R/R. au caracter de informaţii clasificate sau de informaţii de interes public, după caz.

   Art. 7. - (1) Clasificarea datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R. se face conform prevederilor legale.

   (2) Clasificarea datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R., cu caracter de informaţii clasificate, se face conform listei informaţiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare din industrie, aprobată prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

   Art. 8. - Protecţia, păstrarea, gestionarea şi circulaţia datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R. se fac cu respectarea prevederilor legale.

   Art. 9. - Protecţia datelor şi informaţiilor clasificate din F.G.N. şi din F.N.R/R. revine, prin structura de securitate, instituţiilor implicate, agenţilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizează sau intră în posesia acestora, conform legii.

   Art. 10. - (1) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R/R. se păstrează, se depozitează şi li se asigură protecţia fizică în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agenţilor economici ori ale autorităţilor/instituţiilor publice care le-au elaborat sau la care se află în păstrare.

   (2) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R/R., care au caracter de informaţii clasificate, se păstrează şi se depozitează în compartimentele cu documente clasificate ale instituţiilor implicate, cu respectarea normelor de protecţie fizică, conform legii.

   Art. 11. - (1) Accesul la date şi informaţii se realizează în baza solicitării scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor de consultare şi achiziţionare a datelor şi informaţiilor, stabilite de către A.N.R.M.

   (2) Solicitarea de acces la date şi informaţii se poate adresa în scopul elaborării documentaţiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.

   Art. 12. - (1) În vederea păstrării, depozitării şi asigurării protecţiei datelor şi informaţiilor, existente sau care intră ulterior în arhivele agenţilor economici ori ale autorităţilor/instituţiilor publice, A.N.R.M. va încheia cu aceştia contracte de păstrare, depozitare şi pază a datelor şi informaţiilor respective. Datele şi informaţiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situaţia în care datele şi informaţiile au caracter de informaţii clasificate, contractele de păstrare, depozitare şi pază vor respecta şi prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.

   (2) Agenţii economici sau autorităţile/instituţiile publice care au în păstrare, deţin sau care solicită accesul la date şi informaţii clasificate vor obţine şi acordul autorităţii competente în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

   Art. 13. - Deţinătorii arhivelor au obligaţia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezintă obiectul contractului de păstrare, depozitare şi pază a unor date şi informaţii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fără a putea invoca dreptul de reţinere pentru eventualele cheltuieli ori pierderi-pagube ocazionate de executarea contractului, cu excepţia celor cauzate din culpa A.N.R.M.

   Art. 14. - (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de păstrare, depozitare şi protecţie a datelor şi informaţiilor, precum şi modul de utilizare a acestora de către deţinătorii arhivelor.

   (2) A.N.R.M. are drept de acces la date şi informaţii, indiferent de locul de depozitare, în mod liber şi neîngrădit.

   Art. 15. - Datele şi informaţiile deţinute în arhivele agenţilor economici sau ale autorităţilor/instituţiilor publice sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate fără acordul prealabil, în scris, al A.N.R.M.

 

 

   SECŢIUNEA a 2-a
Regimul de raportare a datelor şi informaţiilor
privind resursele/rezervele minerale

 

   Art. 16. - Datele şi informaţiile cu privire la resursele/rezervele minerale ce constituie F.N.R/R. se completează de către concesionarii/administratorii de activităţi miniere şi se transmit pentru înregistrare la A.N.R.M.

   Art. 17. - (1) Concesionarii/administratorii de activităţi miniere au obligaţia să raporteze la A.N.R.M., anual, evidenţa şi mişcarea resurselor/rezervelor minerale.

   (2) Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însoţite de o notă explicativă, ale căror modele şi mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instrucţiuni tehnice. Nota explicativă cuprinde elementele necesare fundamentării resurselor/rezervelor minerale înscrise în formular la sfârşitul perioadei de referinţă şi mişcării acestora în cursul anului pentru care se face raportarea.

   (3) Raportarea se face pentru toate zăcămintele aferente activităţilor miniere ale concesionarilor/administratorilor.

   (4) Raportarea va fi transmisă cel mai târziu până la data de 1 martie a anului următor celui la care se referă.

   Art. 18. - A.N.R.M. va întocmi anual situaţii centralizate la nivel naţional privind resursele/rezervele minerale.

   Art. 19. - (1) Titularii au obligaţia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte semestriale, anuale şi finale privind activitatea desfăşurată, precum şi cheltuielile aferente acesteia.

   (2) Rapoartele semestriale, anuale şi finale, inclusiv rapoartele aferente activităţilor de prospecţiune, împreună cu datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele minerale obţinute anterior prezentelor norme, în urma desfăşurării activităţilor miniere, fac parte din F.G.N.

   Art. 20. - Rapoartele semestriale şi anuale vor fi transmise în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea. Rapoartele semestriale vor fi transmise la compartimentele de inspecţie teritorială, iar rapoartele anuale la compartimentele de inspecţie teritorială şi la sediul A.N.R.M., însoţite de nota de constatare a compartimentelor de inspecţie teritorială respective.

   Art. 21. - Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la încetarea concesiunii/administrării miniere la sediul A.N.R.M., însoţit de nota de constatare a compartimentelor de inspecţie teritorială în a căror rază de activitate se află perimetrul la care se referă raportarea.

   Art. 22. - Conţinutul-cadru al rapoartelor semestriale, anuale şi finale va fi stabilit prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

 

 

   CAPITOLUL III
Regimul punerii în valoare a resurselor/rezervelor minerale

 

   Art. 23. - (1) Perimetrele de prospecţiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo'70 şi se stabilesc prin actele de dare în administrare sau în concesiune.

   (2) Delimitarea şi fundamentarea perimetrelor de prospecţiune, de explorare sau de exploatare se realizează în documentaţii al căror conţinut va fi stabilit prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

   Art. 24. - (1) Actele de dare în administrare sau în concesiune prevăzute de Legea minelor, în funcţie de felul operaţiunilor ce urmează să fie executate, sunt, în principal, următoarele:

   a) permisul de prospecţiune;

   b) licenţa de dare în administrare pentru explorare;

   c) licenţa de concesiune pentru explorare;

   d) licenţa de dare în administrare pentru exploatare;

   e) licenţa de concesiune pentru exploatare;

   f) permisul de exploatare;

   g) acordul A.N.R.M. privind asocierea titularului cu alte persoane juridice, în vederea executării activităţilor miniere concesionate/date în administrare;

   h) aprobarea A.N.R.M. privind transferul unei licenţe de concesiune de explorare sau de exploatare către altă persoană juridică.

   (2) A.N.R.M. stabileşte clauzele şi condiţiile de întocmire a actelor de dare în administrare sau în concesiune, în vederea negocierii cu concesionarul/administratorul.

   Art. 25. - Pe baza permisului de prospecţiune pot fi executate studii de evaluare şi interpretare a informaţiilor preexistente şi lucrări de cartare geologică, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetecţie, foraje, excavaţii de suprafaţă, determinări de laborator, cercetări tehnologice de preparare în faza de laborator şi alte lucrări pentru stabilirea condiţiilor generale favorabile acumulării resurselor minerale.

   Art. 26. - Lucrările de prospecţiune se execută într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospecţiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau străine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor stabilite prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

   Art. 27. - (1) Titularul permisului de prospecţiune care, pe parcursul derulării acestuia sau după prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicită iniţierea unui concurs public de oferte pentru obţinerea unei licenţe de explorare are obligaţia să prezinte, o dată cu cererea de iniţiere a concursului, şi un raport cuprinzând metodele de investigaţie aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum şi rezultatele obţinute, numai pentru perimetrul pentru care solicită licenţa de explorare.

   (2) Titularul permisului de prospecţiune care solicită obţinerea unei licenţe de explorare în cadrul perimetrului de prospecţiune beneficiază de punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor art. 69 alin. (2).

   (3) Titularul permisului de prospecţiune care, în termen de 60 de zile de la prezentarea raportului final nu solicită obţinerea unei licenţe de explorare în cadrul perimetrului de prospecţiune sau care îl include pe acesta ori care nu participă la un concurs public de ofertă iniţiat la solicitarea altor persoane juridice sau a A.N.R.M. nu mai beneficiază de prevederile art. 14 alin. (5) din Legea minelor.

   Art. 28. - (1) Pe baza licenţei de explorare pot fi executate studii şi lucrări specifice necesare identificării zăcămintelor de resurse/rezerve minerale, evaluării din punct de vedere cantitativ şi calitativ a acestora şi pentru determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare.

   (2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zăcământului, de a furniza datele necesare proiectării şi executării lucrărilor de deschidere, pregătire şi exploatare, cu menţinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzător exploatării.

   (3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologică, lucrări miniere (şanţuri, cariere, abataje, puţuri miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafaţă şi din subteran), documentaţii corespunzătoare acestora, studii şi cercetări tehnologice în fazele de laborator, pilot şi semiindustrială, precum şi de exploatare experimentală.

   Art. 29. - (1) Prin licenţa de explorare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de explorare, programul de lucrări, incluzând şi măsurile de protecţie a mediului care vor fi aplicate, etapizarea şi ritmul de execuţie a lucrărilor, documentaţiile necesare, drepturile şi obligaţiile titularului, în condiţiile legii.

   (2) Adaptarea sau modificarea programului de lucrări pe parcursul desfăşurării activităţilor miniere de explorare se poate face, la solicitarea în scris a titularului, cu avizul A.N.R.M., în cadrul programului de explorare convenit în licenţă.

   (3) Programul fizic de lucrări de explorare aferent primului an nu poate fi diminuat.

   (4) Executarea programului de lucrări stabilit prin licenţă este obligatoriu, inclusiv etapizările convenite cu A.N.R.M.

   (5) Titularul licenţei de explorare care, în cel mult 90 de zile de la transmiterea către A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta, nu solicită obţinerea directă a licenţei de exploatare nu mai beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea minelor.

   Art. 30. - Pe baza licenţei de exploatare pot fi executate lucrări necesare realizării minelor şi carierelor: construirea şi montarea instalaţiilor, echipamentelor şi ale altor utilităţi specifice necesare extracţiei, prelucrării, transportului, stocării provizorii a produselor miniere, a sterilului şi produselor reziduale, lucrări la suprafaţă şi/sau în subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice, precum şi lucrări de cercetare pentru creşterea gradului de cunoaştere a resurselor/rezervelor minerale.

   Art. 31. - Prin licenţa de exploatare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată, tipurile de produse miniere, obligaţiile titularului în baza planului de dezvoltare a exploatării şi a planului de refacere a mediului, precum şi alte obligaţii şi drepturi ale titularului prevăzute de lege.

   Art. 32. - (1) Titularul licenţei de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documentaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor.

   (2) În cazul în care titularul licenţei de exploatare face dovada extinderii zăcământului de substanţe minerale utile care face obiectul licenţei dincolo de limitele perimetrului de exploatare acordat prin licenţă, acesta poate solicita extinderea perimetrului numai după expirarea duratei iniţiale de valabilitate a licenţei sau după epuizarea resurselor/rezervelor minerale din perimetrul acordat iniţial, în condiţiile în care extinderea nu se suprapune peste o altă concesiune/dare în administrare.

   (3) Titularul licenţei de explorare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a raportului corespunzător perioadei iniţiale de valabilitate a licenţei, însoţit de programul de explorare suplimentar pentru perioada solicitată, în condiţiile executării integrale a programului de explorare convenit prin licenţă şi cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea minelor.

   (4) Solicitarea prelungirilor licenţelor de exploatare/explorare se face cu minimum 90 de zile înaintea expirării duratei licenţei, sub sancţiunea încetării concesiunii/dării în administrare, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.

 

 

   CAPITOLUL IV
Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului public
de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere

 

   SECŢIUNEA 1
Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă
pentru concesionarea de activităţi de explorare

 

Subsecţiunea 1 - Principiile concursului public de ofertă

   Art. 33. - Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare sunt:

   a) valorificarea eficientă a resurselor minerale, proprietate publică a statului;

   b) transparenţa organizării şi desfăşurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare;

   c) egalitatea ofertanţilor, indiferent de naţionalitatea acestora sau de originea capitalului;

   d) concurenţa în obţinerea concesionării activităţilor de explorare;

   e) confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cunoscute sau aduse la cunoştinţă cu ocazia desfăşurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare.

   Art. 34. - În scopul evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare, A.N.R.M. organizează, completează şi păstrează următoarele instrumente de evidenţă:

   a) registrul privind cererile de concesionare de activităţi miniere;

   b) registrul privind ofertele depuse pentru concesionarea de activităţi miniere;

   c) registrul privind evidenţa actelor referitoare la deschiderea şi evaluarea ofertelor şi negocierea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere;

   d) dosarul concesiunii, în care sunt păstrate toate documentele referitoare sau în legătură cu concursul public de ofertă.

 

Subsecţiunea 2 - Iniţierea concesiunii

   Art. 35. - Concesionarea activităţilor de explorare poate fi iniţiată de către persoanele juridice române sau străine interesate ori de către A.N.R.M.

   Art. 36. - (1) Persoanele juridice române sau străine interesate pot iniţia concesionarea prin înaintarea unei cereri de concesionare de activităţi de explorare către A.N.R.M., care va fi însoţită de fişa perimetrului, întocmită în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M.

   (2) Cererile de concesionare se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. a).

   Art. 37. - (1) A.N.R.M. verifică şi stabileşte suprafaţa perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia şi decide asupra oportunităţii concesionării, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de concesionare.

   (2) Decizia A.N.R.M. se comunică solicitantului.

   Art. 38. - În cazul în care în cuprinsul suprafeţei propuse pentru desfăşurarea de activităţi de explorare sunt incluse terenuri din categoria celor prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea minelor, A.N.R.M., împreună cu autorităţile competente în domeniu, analizează oportunitatea concesionării acestor activităţi şi decide asupra supunerii spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, a exceptării, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea minelor.

   Art. 39. - A.N.R.M. propune concesionarea de activităţi de explorare prin identificarea topogeodezică a perimetrelor şi iniţiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind exceptarea prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea minelor, după caz.

   Art. 40. - Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare se aprobă prin ordin al conducătorului A.N.R.M. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Subsecţiunea 3 - Publicitatea

   Art. 41. - Ordinul privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

   a) denumirea şi sediul A.N.R.M.;

   b) categoria de activităţi miniere ce urmează să fie concesionate;

   c) perimetrele în cuprinsul cărora urmează să fie concesionate activităţile miniere, cu menţionarea coordonatelor topogeodezice şi a resursei minerale;

   d) termenul şi locul de depunere a ofertelor;

   e) documentele şi informaţiile solicitate ofertanţilor;

   f) data, ora şi locul deschiderii ofertelor;

   g) alte date şi informaţii considerate necesare.

 

Subsecţiunea 4 - Conţinutul ofertelor

   Art. 42. - (1) Ofertele sunt redactate în limba română şi vor fi depuse în două exemplare, respectiv original şi copie.

   (2) Ofertele în copie nu se returnează ofertanţilor, acestea urmând să fie păstrate de către A.N.R.M.

   Art. 43. - (1) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată potrivit art. 40 un ofertant poate depune o singură ofertă.

   (2) Ofertele alternative nu sunt admise.

   Art. 44. - (1) Oferta cuprinde un plic exterior şi unul interior, conţinând menţiunile şi documentele prevăzute de prezentele norme.

   (2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, precum şi menţionarea datei stabilite pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere. Acesta va trebui să conţină următoarele:

   a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista prevăzută la art. 41 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă;

   b) date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

   c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;

   d) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate;

   e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

   f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare;

   g) documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) şi la art. 63.

   (3) Plicul exterior conţine, în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, următoarele:

   a) declaraţia de participare, conform alin. (2) lit. a);

   b) datele şi informaţiile privind ofertantul, conform alin. (2) lit. b);

   c) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, conform alin. (2) lit. e);

   d) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, conform alin. (2) lit. f);

   e) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1);

   f) raportul anual auditat;

   g) documentele prevăzute la art. 63.

   (4) Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu art. 41 lit. c) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

   Art. 45. - Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, conţine oferta propriu-zisă, respectiv programul de explorare propus şi proiectul de refacere a mediului.

 

Subsecţiunea 5 - Depunerea ofertelor

   Art. 46. - (1) Ofertele se depun la sediul A.N.R.M. şi vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. b).

   (2) Ofertele pot fi transmise şi prin poştă.

   (3) Ofertanţii sunt răspunzători de integritatea ofertelor şi de depunerea acestora în condiţiile stabilite la art. 41 lit. d).

   Art. 47. - Până la desfăşurarea şedinţei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi păstrate sigilate, de către A.N.R.M., cu asigurarea confidenţialităţii.

   Art. 48. - Ofertele depuse după împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., potrivit art. 41 lit. d), nu se înregistrează în registrul prevăzut la art. 34 lit. b) şi sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.

 

Subsecţiunea 6 - Comisia de deschidere, evaluare şi negociere

   Art. 49. - Deschiderea şi evaluarea ofertelor, precum şi negocierea condiţiilor şi clauzelor licenţelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului, se realizează de comisia de deschidere, evaluare şi negociere numită prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă, denumită în continuare comisia.

   Art. 50. - (1) Comisia este formată dintr-un număr de 5 membri şi 2 membri supleanţi, reprezentanţi ai A.N.R.M.

   (2) Conducerea comisiei este asigurată de un preşedinte numit de către conducătorul A.N.R.M.

   Art. 51. - (1) Analiza ofertelor este realizată, în funcţie de resursa minerală, de evaluatori din cadrul A.N.R.M., anume desemnaţi de conducătorul acesteia, în condiţiile stabilite la art. 49.

   (2) Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.

   Art. 52. - (1) Consemnarea activităţii comisiei este asigurată de un secretar, care nu are calitatea de membru al acesteia.

   (2) Secretarul comisiei este desemnat în condiţiile stabilite la art. 49.

   Art. 53. - (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu asociaţii, acţionarii care deţin poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora.

   (2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de şedinţa publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiei şi evaluatorii vor da o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea.

   (3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a ofertelor, persoanele în cauză vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.

   (4) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate preşedintelui comisiei şi de către oricare persoană interesată, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzător.

   Art. 54. - (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:

   a) deschiderea şi desemnarea ofertelor admise în vederea evaluării;

   b) evaluarea ofertelor, potrivit criteriilor de evaluare;

   c) desemnarea ofertei câştigătoare;

   d) negocierea clauzelor şi a condiţiilor concesionării, inclusiv a programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului;

   e) întocmirea actelor prevăzute de lege şi de prezentele norme;

   f) alte atribuţii stabilite de conducătorul A.N.R.M.

   (2) Atribuţiile comisiei, inclusiv ale preşedintelui acesteia, precum şi cele ale evaluatorilor şi ale secretarului acesteia se stabilesc de conducătorul A.N.R.M., în condiţiile prevederilor art. 49, o dată cu numirea comisiei.

   Art. 55. - (1) Comisia se consideră legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor săi.

   (2) Hotărârile comisiei se adoptă în mod autonom, cu votul majorităţii membrilor săi. Opiniile separate vor fi consemnate distinct.

   Art. 56. - Activitatea comisiei este consemnată în procese-verbale de şedinţă, semnate de toţi membrii acesteia şi de către secretar.

   Art. 57. - Membrii comisiei, evaluatorii şi secretarul acesteia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în oferte.

 

Subsecţiunea 7 - Criteriile de selectare şi punctajele corespunzătoare

   Art. 58. - Comisia realizează evaluarea având în vedere capacitatea financiară şi capacitatea tehnică a ofertanţilor, programul de explorare propus, proiectul de refacere a mediului, precum şi rapoartele prospecţiunii, dacă ofertantul a avut calitatea de titular al unui permis de prospecţiune în perimetrul pe cuprinsul căruia urmează a fi concesionate activităţile de explorare.

   Art. 59. - (1) Evaluarea capacităţii financiare are în vedere bonitatea financiară, sub aspectul indicatorilor privind lichiditatea globală, solvabilitatea patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitatea financiară a ofertantului, precum şi disciplina financiar-fiscală, sub aspectul situaţiei executării de către ofertant a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetele locale.

   (2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).

   Art. 60. - (1) În vederea evaluării capacităţii financiare, ofertanţii vor depune în plicul exterior următoarele documente:

   a) scrisoare de bonitate, cuprinzând situaţia indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1);

   b) certificate constatatoare/adeverinţe emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1).

   (2) Depunerea de acte, pentru care sunt stabilite termene maxime de valabilitate, după expirarea acestora atrage descalificarea ofertantului, fără deschiderea plicului interior.

   Art. 61. - Punctajul corespunzător capacităţii financiare include punctajele privind bonitatea financiară a ofertantului, sub aspectul lichidităţii globale, al solvabilităţii patrimoniale, al ratei profitului brut şi al rentabilităţii financiare, precum şi disciplina financiar-fiscală a acestuia, sub aspectul situaţiei executării obligaţiilor către bugetele stabilite la art. 59 alin. (1).

   Art. 62. - (1) Evaluarea capacităţii tehnice are în vedere dotarea tehnică a ofertantului, sub aspectul utilajelor şi al personalului de specialitate, specifice activităţii miniere, şi experienţa acestuia în desfăşurarea de asemenea activităţi.

   (2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).

   (3) Ofertanţii specializaţi şi atestaţi de către A.N.R.M., potrivit art. 4 din Legea minelor, pentru desfăşurarea de activităţi miniere se consideră ca având dotare tehnică şi primesc punctajul maxim stabilit pentru acest element de evaluare a capacităţii tehnice.

   (4) Ofertanţii cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de A.N.R.M. potrivit art. 4 din Legea minelor, precum şi ofertanţii fără capacitate tehnică proprie vor fi evaluaţi în conformitate cu prevederile ordinului prevăzut la art. 69 alin. (1).

   (5) Ofertanţii fără capacitate tehnică proprie pot executa activităţi miniere numai cu persoane juridice specializate şi atestate de A.N.R.M., în condiţiile art. 4 din Legea minelor, pentru executare de activităţi miniere.

   Art. 63. - În vederea evaluării capacităţii tehnice, ofertanţii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:

   a) certificat de atestare privind capacitatea tehnică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de A.N.R.M.;

   b) documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de A.N.R.M.;

   c) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică al persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.

   Art. 64. - Memoriul cuprinzând prezentarea activităţilor miniere cuprinde cel puţin următoarele informaţii privind ofertantul sau, după caz, persoana juridică specializată şi atestată cu care s-a convenit executarea:

   a) activităţile miniere executate sau în curs de executare;

   b) perimetrele în care au fost sau sunt executate activităţile miniere;

   c) resursa minerală la care se referă activităţile miniere.

   Art. 65. - Documentaţia privind dotarea tehnică a ofertantului, întocmită pe propria răspundere, va cuprinde cel puţin informaţii privind:

   a) instalaţiile şi utilajele specifice activităţii miniere deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora;

   b) personalul ofertantului, pe categorii de competenţe profesionale, inclusiv personalul de specialitate, specific activităţilor miniere, pentru care se depun şi copii de pe actele de studii, certificate pentru conformitate.

   Art. 66. - Punctajul corespunzător capacităţii tehnice include punctajele privind dotarea tehnică a ofertantului şi experienţa acestuia în executarea de activităţi miniere.

   Art. 67. - (1) Evaluarea programului de explorare propus are în vedere următoarele elemente:

   a) volumele fizice de lucrări de explorare şi eşalonarea acestora pe ani;

   b) determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale;

   c) durata acestuia.

   (2) Punctajul corespunzător programului de explorare propus include punctajele privind volumele fizice de lucrări de explorare şi eşalonarea acestora pe ani, determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale şi durata acestuia.

   Art. 68. - (1) Evaluarea proiectului de refacere a mediului are în vedere următoarele elemente:

   a) lucrările necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului;

   b) fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului;

   c) corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.

   (2) Punctajul corespunzător proiectului de refacere a mediului include punctajele privind lucrările necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului, fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului şi pe cele privind corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.

   Art. 69. - (1) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 58, alte elemente de evaluare, precum şi modul de evaluare se stabilesc, inclusiv pentru ofertanţii persoane juridice străine, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.

   (2) Ofertantul care a realizat activitatea de prospecţiune în cuprinsul perimetrului din care urmează a fi concesionată activitatea de explorare, în baza unui permis de prospecţiune emis de A.N.R.M., beneficiază, cu ocazia evaluării ofertei, de punctaj suplimentar reprezentând cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.

   Art. 70. - (1) Evaluarea rapoartelor prospecţiunii are în vedere următoarele elemente:

   a) volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de prospecţiune executate;

   b) determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale;

   c) rezultatele activităţii de prospecţiune.

   (2) Punctajul corespunzător rapoartelor prospecţiunii include punctajele privind volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de prospecţiune executate, determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale şi rezultatele activităţii de prospecţiune.

   (3) Rapoartele prospecţiunii sunt evaluate de A.N.R.M. cel mai târziu până la data publicării listei potrivit art. 40.

   Art. 71. - Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.

 

Subsecţiunea 8 - Deschiderea ofertelor

   Art. 72. - (1) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.

   (2) Ofertele închise şi sigilate vor fi predate comisiei la data, ora şi locul fixate conform art. 41 lit. f).

   (3) La deschiderea plicului exterior comisia verifică existenţa documentelor solicitate şi consemnează situaţia constatată într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de secretar, precum şi de reprezentanţii ofertantului.

   (4) Lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

   (5) Deschiderea plicului interior şi verificarea existenţei documentelor solicitate se consemnează într-un proces-verbal semnat în condiţiile alin. (3).

   (6) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.

   (7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.

   (8) În cazul lipsei reprezentanţilor ofertantului sau dacă aceştia refuză semnarea proceselor-verbale, acestea se semnează de membrii comisiei şi 2 martori dintre persoanele care participă la şedinţa publică de deschidere, altele decât reprezentanţii A.N.R.M.

   (9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi menţionat în cuprinsul acestora, urmând ca această împrejurare să fie certificată, prin semnare, de către membrii comisiei şi de secretarul acesteia.

   (10) Procesele-verbale, aprobate de conducătorul A.N.R.M., se înmânează în copie, sub semnătură de primire, reprezentanţilor ofertanţilor sau, în lipsa acestora, se comunică în termen de două zile lucrătoare de la data şedinţei publice de deschidere.

 

Subsecţiunea 9 - Analiza şi evaluarea ofertelor. Declararea câştigătorului şi comunicarea rezultatului concursului public de ofertă

   Art. 73. - (1) Analiza ofertelor de către evaluatori este anterioară şi distinctă faţă de evaluarea ofertelor de către comisie.

   (2) Analiza ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile şi elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme.

   Art. 74. - (1) Pe baza analizării ofertelor, evaluatorii întocmesc un raport, care cuprinde:

   a) denumirea şi coordonatele topogeodezice ale perimetrului din listă, precum şi resursa minerală la care se referă analiza;

   b) elementele esenţiale ale ofertei analizate;

   c) punctajele propuse pentru fiecare criteriu şi element de evaluare;

   d) motivele care au condus la punctajele propuse;

   e) alte menţiuni stabilite de conducătorul A.N.R.M.

   (2) Structura-cadru a raportului privind analiza ofertelor se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (3) Dacă analiza ofertei este realizată de către mai mulţi evaluatori, punctajele propuse şi motivele care au condus la propunerea acestora vor fi prezentate pentru fiecare evaluator.

   (4) Raportul se înaintează comisiei în termenul stabilit în conformitate cu prezentele norme.

   (5) Termenele de realizare a analizării şi de înaintare a raportului către comisie se stabilesc, în funcţie de resursa minerală, de către conducătorul A.N.R.M., în condiţiile art. 49.

   Art. 75. - (1) Evaluarea ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile şi elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme, precum şi raportul prevăzut la art. 74.

   (2) Lipsa menţionării situaţiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligaţiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1) sau a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacităţii tehnice, a programului de explorare propus sau a proiectului de refacere a mediului atrage depunctarea.

   (3) Depunctarea se propune de către evaluator şi se hotărăşte de către comisie.

   Art. 76. - (1) Evaluarea programului de explorare şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la evaluarea proiectului de refacere a mediului.

   (2) Evaluarea proiectului de refacere a mediului şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei.

   (3) Ofertele descalificate se transmit ofertanţilor după împlinirea termenului de evaluare şi declarare a câştigătorului concursului public de ofertă.

   (4) În cazul unor punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, este declarat câştigător ofertantul care a obţinut punctajul mai mare la evaluarea programului de explorare propus.

   Art. 77. - (1) Pe baza evaluării, comisia întocmeşte un raport de evaluare şi desemnare a câştigătorului concursului public de ofertă.

   (2) Structura-cadru a raportului de evaluare şi desemnare a câştigătorului concursului public de ofertă se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (3) Raportul de evaluare şi desemnare a câştigătorului concursului public de ofertă este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.

   (4) Termenele de realizare a evaluării şi de înaintare a raportului comisiei, menţionat la alin. (1), în vederea aprobării se stabilesc de către conducătorul A.N.R.M., în condiţiile art. 49.

   Art. 78. - Rezultatul concursului public de ofertă se comunică de către A.N.R.M. tuturor ofertanţilor, în termen de 5 zile de la depunerea raportului de evaluare şi desemnare a câştigătorului.

   Art. 79. - Actele emise de către evaluatori şi de comisie se înregistrează şi se păstrează în condiţiile art. 34 lit. c) şi d).

 

Subsecţiunea 10 - Contestarea concursului public de ofertă

   Art. 80. - Ofertanţii pot formula contestaţii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cât şi cu privire la faza de evaluare a ofertelor.

   Art. 81. - În cazul contestaţiilor formulate cu privire la faza de evaluare, ofertanţii pot solicita A.N.R.M., în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului concursului public de ofertă, o copie de pe raportul de analiză prevăzut la art. 74 şi raportul de evaluare prevăzut la art. 77.

   Art. 82. - (1) Contestaţiile cu privire la faza de deschidere se formulează în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării actelor prevăzute la art. 72 alin. (10).

   (2) Contestaţiile cu privire la faza de evaluare şi desemnare a câştigătorului se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea actelor prevăzute la art. 74 şi 77.

   (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, A.N.R.M. este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice răspunsul său către ofertantul contestatar.

   Art. 83. - (1) Contestaţiile sunt soluţionate de o comisie de contestaţii formată din 3 membri reprezentanţi ai A.N.R.M.

   (2) Membrii comisiei de contestaţii sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (3) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestaţii persoanele care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV, inclusiv, cu asociaţii, acţionarii care deţin poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora, precum şi cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de deschidere, evaluare şi negociere.

   (4) Imediat după formularea eventualelor contestaţii, membrii comisiei vor da, pe propria răspundere, o declaraţie de compatibilitate.

   (5) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine în timpul termenului de soluţionare a contestaţiei, membrii comisiei în cauză vor înştiinţa, de îndată, conducătorul A.N.R.M., care va lua măsura înlocuirii acestora.

   (6) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducătorului A.N.R.M. şi de către oricare persoană interesată, prevederile alin. (5) aplicându-se corespunzător.

   Art. 84. - (1) Comisia de contestaţii analizează toate documentele emise de comisia de deschidere, evaluare şi negociere şi de evaluatori, după caz şi verifică respectarea normelor privind concursul public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere.

   (2) În cazul în care comisia de contestaţii apreciază contestaţia ca fiind fondată, aceasta propune conducătorului A.N.R.M. revocarea hotărârii de descalificare, în cazul contestaţiilor formulate în faza de deschidere, sau revocarea hotărârii de desemnare a câştigătorului şi organizarea unui nou concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere corespunzătoare perimetrului respectiv, în cazul contestaţiilor formulate în faza de evaluare.

   (3) Comisia de contestaţii nu reevaluează ofertele.

   (4) Soluţia de admitere a contestaţiei se comunică tuturor ofertanţilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.

   (5) În cazul respingerii contestaţiei, ofertantul poate recurge la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.

   (6) Contestarea, inclusiv în faţa instanţei, suspendă procedura de concesionare a activităţilor miniere, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă.

   Art. 85. - În cazul admiterii contestaţiei cu privire la deschiderea plicului exterior, deschiderea plicului interior se realizează în condiţiile art. 72, care se aplică corespunzător.

   Art. 86. - (1) Pe baza analizării aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere, comisia de contestaţii întocmeşte un raport prin care propune modul de soluţionare a contestaţiei.

   (2) Raportul comisiei de contestaţii este supus aprobării conducătorului A.N.R.M., înăuntrul termenului stabilit la art. 82 alin. (3).

   (3) Structura-cadru a raportului comisiei de contestaţii se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   Art. 87. - Exemplarele originale ale ofertelor se returnează ofertanţilor, cu excepţia ofertantului declarat câştigător.

 

Subsecţiunea 11 - Procedura negocierii programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului

   Art. 88. - (1) Comisia prevăzută la art. 49 negociază cu ofertantul declarat câştigător condiţiile şi clauzele licenţei de concesiune, inclusiv programul de explorare şi proiectul de refacere a mediului.

   (2) Elementele din cuprinsul documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute de alineatul precedent, care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (3) Condiţiile convenite în urma negocierii nu pot fi inferioare celor propuse prin oferta depusă pentru participarea la concursul public de ofertă.

   (4) Programul de explorare convenit se execută integral, etapizat, până la expirarea duratei licenţei de concesiune.

   Art. 89. - Aspectele negociate sunt consemnate într-un proces-verbal de negociere, semnat de membrii comisiei, de secretar şi de ofertant şi care este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.

   Art. 90. - Ofertantul declarat câştigător va elabora şi va transmite la A.N.R.M. documentaţiile tehnico-economice prevăzute de Legea minelor pentru acordarea licenţei într-un termen convenit cu aceasta.

 

 

   SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă
pentru concesionarea de activităţi de exploatare

 

   Art. 91. - Dispoziţiile privind organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se aplică corespunzător şi concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare, în măsura în care nu sunt potrivnice celor dispuse în cuprinsul prezentei secţiuni.

   Art. 92. - (1) Lista perimetrelor scoase la licitaţie prin concurs public de ofertă, în care se propun activităţi miniere care pot afecta calitatea apelor subterane, captările acestora, precum şi cele din albiile minore şi cuvetele lacurilor, se supun analizei autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor, care trebuie să îşi dea acceptul, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea minelor.

   (2) Acest accept nu exclude obligativitatea obţinerii ulterioare a avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform legislaţiei în domeniul apelor.

   Art. 93. - (1) Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, conţine oferta propriu-zisă, respectiv programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.

   (2) Programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale cuprinde propunerile ofertantului pentru următorii parametri ai exploatării viitoare:

   a) cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată;

   b) durata propusă a concesionării;

   c) capacitatea de producţie preconizată pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale;

   d) perioada de atingere a capacităţii maxime de producţie;

   e) volumele fizice şi valorice ale investiţiilor;

   f) gradul de recuperare a resurselor/rezervelor;

   g) produsele miniere ce vor fi realizate;

   h) volumul lucrărilor de cercetare geologică pentru creşterea gradului de cunoaştere a resurselor/rezervelor minerale;

   i) volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de refacere a mediului înconjurător;

   j) volumul şi valoarea lucrărilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de închidere şi postînchidere;

   k) alţi parametri stabiliţi prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (3) Propunerile corespunzătoare parametrilor programului de dezvoltare-exploatare a resursei/rezervei sunt minime şi obligatorii pentru ofertantul declarat câştigător.

   (4) Dispoziţiile subsecţiunii 4 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 45.

   Art. 94. - (1) Deschiderea şi evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare, precum şi negocierea clauzelor şi condiţiilor licenţelor de concesiune, inclusiv documentaţiile tehnico-economice reprezentate de studiul de fezabilitate, cuprinzând şi planul iniţial de încetare a activităţii, planul de dezvoltare a exploatării, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic şi planul de atenuare a impactului social se realizează de către o comisie numită prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.

   (2) Dispoziţiile subsecţiunii 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 54 lit. d).

   Art. 95. - (1) Comisia realizează evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare, având în vedere capacitatea financiară şi capacitatea tehnică a ofertanţilor, precum şi programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.

   (2) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la alineatul precedent, alte elemente de evaluare, precum şi modul de evaluare se stabilesc, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.

   (3) Dispoziţiile subsecţiunii 7 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 58 şi ale art. 67-70.

   Art. 96. - (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale are în vedere propunerile făcute de ofertant, corespunzătoare parametrilor stabiliţi la art. 93 alin. (2).

   (2) Punctajul corespunzător programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale include punctajele corespunzătoare fiecărui parametru.

   Art. 97. - (1) Lipsa menţionării situaţiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligaţiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacităţii tehnice sau a oricărei propuneri corespunzătoare parametrilor stabiliţi potrivit art. 93 alin. (2) atrage depunctarea.

   (2) Depunctarea se propune de către evaluator şi se hotărăşte de către comisie.

   Art. 98. - (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 95 alin. (2) atrage descalificarea ofertei şi transmiterea acesteia ofertantului, după împlinirea termenului de evaluare şi declarare a câştigătorului concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare.

   (2) În cazul unor punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, este declarat câştigător ofertantul care a obţinut punctajul mai mare la programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.

   (3) Dispoziţiile subsecţiunii 9 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia celor prevăzute la art. 75 alin. (2) şi la art. 76.

   Art. 99. - (1) Comisia prevăzută la art. 94 alin. (1) negociază cu ofertantul declarat câştigător condiţiile şi clauzele licenţei de concesiune, inclusiv documentaţiile tehnico-economice stabilite la art. 94 alin. (1).

   (2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc, avându-se în vedere caracterul minim şi obligatoriu al propunerilor făcute de ofertantul declarat câştigător, corespunzător parametrilor stabiliţi la art. 93 alin. (2).

   (3) Documentaţiile tehnico-economice refăcute ca urmare a negocierii sunt depuse de ofertantul declarat câştigător, în termenul convenit cu A.N.R.M.

   (4) Termenele de negociere şi de refacere a documentaţiilor tehnico-economice se stabilesc prin ordin al conducătorului A.N.R.M., sub sancţiunea descalificării.

   (5) Imposibilitatea finalizării negocierii din culpa ofertantului declarat câştigător atrage descalificarea acestuia şi organizarea unui nou concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare.

   (6) Descalificarea propusă de comisie şi aprobată de conducătorul A.N.R.M. se comunică de îndată ofertantului.

   (7) Decizia de descalificare poate fi contestată în condiţiile subsecţiunii 10 din secţiunea 1, care se aplică corespunzător.

   Art. 100. - (1) Elementele din cuprinsul documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la art. 93 alin. (1), care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (2) Dispoziţiile subsecţiunii 11 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia celor prevăzute la art. 88 alin. (2) şi (4).

   Art. 101. - Licenţa de concesiune a activităţilor de exploatare se încheie la cererea scrisă a ofertantului declarat câştigător, adresată A.N.R.M., însoţită de documentaţiile stabilite la art. 20 alin. (1) din Legea minelor, refăcute conform art. 99.

 

 

   CAPITOLUL V
Documentaţiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale

 

   Art. 102. - Documentaţiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii minelor şi ale prezentelor norme.

   Art. 103. - (1) Studiul de fezabilitate va cuprinde:

   a) prezentarea generală a agentului economic;

   b) situaţia resurselor/rezervelor minerale, inclusiv mişcarea acestora;

   c) indicatorii tehnico-economici privind deschiderea, pregătirea şi exploatarea resurselor/rezervelor minerale;

   d) capacităţile de producţie şi structura acestora;

   e) situaţia personalului şi cheltuielile cu munca vie;

   f) analiza produselor şi a pieţei;

   g) analiza de risc;

   h) organizarea şi managementul;

   i) planul iniţial de încetare a activităţii miniere, care va cuprinde şi programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;

   j) planul de management al reziduurilor miniere;

   k) finanţarea investiţiei;

   l) devizul general estimativ al investiţiei;

   m) anexele:

   I. documentaţia cu calculul resurselor/rezervelor minerale;

   II. documentaţia tehnică cu delimitarea perimetrului de exploatare.

   (2) Planul de management al reziduurilor miniere va cuprinde: tratarea, recuperarea şi depozitarea reziduurilor rezultate ca urmare a activităţilor miniere pe durata licenţei şi în faza de închidere şi postînchidere a minei/carierei pentru reducerea impactului asupra mediului şi comunităţilor umane.

   (3) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate va avea la bază instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

   (4) Pentru executarea, punerea în funcţiune şi exploatarea obiectivelor de investiţii aferente valorificării resurselor/rezervelor minerale se vor obţine avizele şi acordurile necesare, conform legii.

   Art. 104. - (1) Planul de dezvoltare a exploatării va fi detaliat în programe de exploatare anuale, ce vor fi transmise spre avizare compartimentelor de inspecţie teritorială ale A.N.R.M., în luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt întocmite.

   (2) Planul de dezvoltare şi programele anuale de exploatare se întocmesc conform instrucţiunilor tehnice emise de către A.N.R.M.

   Art. 105. - Studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de mediu, după caz, se întocmesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul mediului.

   Art. 106. - Expertizarea documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale se face numai la solicitarea A.N.R.M., conform instrucţiunilor tehnice elaborate de aceasta.

   Art. 107. - (1) În vederea autorizării începerii activităţilor miniere prevăzute în licenţă, titularul prezintă A.N.R.M., în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenţei, documentele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea minelor.

   (2) A.N.R.M. autorizează începerea activităţilor miniere în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1).

   (3) Titularul începe activităţile miniere autorizate în condiţiile prezentului articol, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizării.

   (4) Titularul trebuie să prezinte, în vederea obţinerii autorizării începerii activităţilor miniere, acordul proprietarilor sau al administratorilor terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţilor miniere în primul an de activitate, în concordanţă cu avizul la programul de explorare/exploatare, un plan de situaţie (întocmit în sistemul de coordonate Stereo '70) al perimetrului de explorare/exploatare, cu localizarea terenurilor obţinute, vizate de instituţiile de la care se preiau terenurile, şi copii de pe contractele de concesionare. Când deţinătorii de terenuri sunt persoane private, se va face dovada cumpărării, închirierii terenului sau orice alte modalităţi de dobândire a folosirii terenului.

   Art. 108. - Protecţia şi exploatarea în siguranţă a zăcămintelor de resurse/rezerve minerale se fac în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M.

 

 

   CAPITOLUL VI
Transferul licenţelor de concesiune

 

   Art. 109. - (1) Titularul licenţei de concesiune poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a A.N.R.M.

   (2) Transferul realizat fără aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.

   Art. 110. - Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

   a) licenţa de concesiune să fie în vigoare sau în una dintre situaţiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea minelor;

___________

Litera a) a fost modificată prin punctul 1. din Hotărâre nr. 431/2004 începând cu 06.04.2004.

 

   b) persoana către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune să nu înregistreze debite restante la bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), conform certificatelor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. b);

   c) obligaţiile asumate de către titular prin licenţa de concesiune să fie îndeplinite în raport cu durata derulată din aceasta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze să preia şi obligaţiile neexecutate;

   d) persoana juridică către care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnică şi capacitatea financiară necesare preluării obligaţiilor stabilite prin licenţa de concesiune;

   e) prin transfer să se menţină condiţiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin licenţă;

   f) persoana către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune să fie specializată pentru executarea de activităţi miniere şi atestată de către A.N.R.M.

   Art. 111. - (1) Transferul se solicită, în scris, de către titular împreună cu persoana juridică către care urmează a fi transferată licenţa de concesiune.

   (2) Cererea, semnată şi ştampilată de reprezentanţii legali ai celor două persoane juridice, este însoţită de următoarele documente:

   a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind persoana juridică către care urmează a fi transferată licenţa de concesiune;

   b) memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobării transferului licenţei de concesiune;

   c) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aprobă transferul licenţei de concesiune;

   d) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune;

   e) acte privind capacitatea tehnică şi capacitatea financiară ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune;

   f) raport privind activitatea minieră desfăşurată de titular, până la momentul solicitării aprobării transferului, cu menţionarea expresă a stadiului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin licenţă şi rezultatele obţinute;

   g) aprobarea privind transferul, emisă de ministerul care coordonează sau în subordinea căruia se află vreuna dintre persoanele juridice.

   Art. 112. - A.N.R.M. analizează solicitarea de aprobare a transferului licenţei de concesiune şi hotărăşte modul de soluţionare, în termen de 60 de zile, având în vedere criteriile prevăzute de art. 110 şi 111.

   Art. 113. - Transferul licenţei de concesiune se aprobă de conducătorul A.N.R.M. prin ordin, conform art. 24 alin. (1) din Legea minelor.

   Art. 114. - (1) În cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenţa, astfel cum a fost negociată, se acordă prin act adiţional de către A.N.R.M. persoanei juridice succesoare care a preluat în tot sau în parte patrimoniul titularului, incluzând şi drepturile şi obligaţiile convenite prin licenţa de concesiune. Licenţa acordată se modifică numai în sensul evidenţierii societăţii care a preluat calitatea de concesionar şi al desemnării acesteia de către reprezentanţii legali ai celor două părţi, condiţiile din licenţă rămânând nemodificate.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 431/2004 începând cu 06.04.2004.

 

   (2) Pentru acordarea licenţei de concesiune în condiţiile alin. (1) persoana juridică succesoare notifică A.N.R.M. despre efectuarea operaţiunii de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului şi solicită expres acordarea licenţei.

   (3) Solicitarea va fi însoţită de copii de pe actele juridice privind operaţiunea de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului.

   Art. 115. - A.N.R.M. analizează solicitarea şi hotărăşte modul de soluţionare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

   Art. 116. - Documentaţiile care au stat la baza aprobării transferului ori acordării licenţei de concesiune se arhivează şi se păstrează pentru fiecare operaţiune.

 

 

   CAPITOLUL VII
Regimul taxelor, redevenţelor, tarifelor şi al garanţiei
financiare pentru refacerea mediului

 

   Art. 117. - (1) Titularii de licenţe/permise sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a taxelor anuale prevăzute la art. 44 din Legea minelor, care vor fi achitate după cum urmează:

   a) pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau în concesiune, proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului;

   b) pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor;

   c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea minelor.

   (2) Taxele anuale datorate până la data intrării în vigoare a Legii minelor nu se modifică.

   (3) Taxele anuale se aplică la suprafaţa perimetrelor de prospecţiune, de explorare sau de exploatare, înscrisă în actele de dare în administrare sau în concesiune, cu luarea în considerare şi a reducerilor perimetrelor de explorare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 16 alin. (5) din Legea minelor.

   Art. 118. - Titularii licenţelor/permiselor, care realizează producţie minieră, sunt supuşi la plata către bugetul de stat a redevenţei miniere, conform art. 45 din Legea minelor, din ziua începerii realizării producţiei.

   Art. 119. - (1) Baza de calcul al redevenţei miniere o constituie valoarea producţiei miniere realizate, stabilită în conformitate cu preţurile practicate şi cu cantitatea de produse miniere rezultate, pentru perioada pentru care se calculează, fără valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor extrase, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea minelor.

   (2) Modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redevenţei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune se stabileşte prin instrucţiuni tehnice aprobate prin ordin al conducătorului A.N.R.M., cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

   (3) Sumele reprezentând taxa anuală şi redevenţa datorate bugetului de stat, potrivit Legii minelor, se declară de către plătitor la organul fiscal competent, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.

   (4) Pentru actele de dare în administrare sau în concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii minelor şi aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern, valoarea producţiei miniere care stă la baza calculului redevenţei datorate se face conform prevederilor actelor normative aflate în vigoare la data încheierii acestora.

   Art. 120. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări de prospecţiune/explorare prevăzute prin permisul de prospecţiune/licenţa de explorare, scadente la data renunţării la concesiunea minieră sau darea în administrare minieră şi neexecutate din motive imputabile, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetării concesiunii, conform art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea minelor.

   Art. 121. - Produsele miniere realizate de către titular, în funcţie de rezerva minerală exploatată, se nominalizează în actele de dare în administrare sau în concesiune şi se actualizează prin acte adiţionale însuşite de către titular şi de către A.N.R.M., ori de câte ori este cazul.

   Art. 122. - Titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare, care sunt obligaţi la plata redevenţei miniere, au obligaţia să calculeze şi să înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea producţiei miniere, cheltuielile de prelucrare şi valoarea redevenţei şi să o achite trimestrial, cu scadenţă până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor pentru care trebuie plătită redevenţa, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea minelor.

   Art. 123. - Obligaţia de plată a redevenţei miniere revine şi titularilor de acte de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare, care realizează producţie minieră prin exploatare experimentală, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme.

   Art. 124. - Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi ca în termen de 15 zile de la data eliberării documentelor de concesiune/administrare să depună la organul fiscal de care aparţin declaraţia de înregistrare ca plătitori de redevenţe miniere, conform legislaţiei în vigoare.

   Art. 125. - (1) Verificarea datelor pe baza cărora se calculează taxele şi redevenţele miniere, precum şi a sumelor acestora şi a scadenţelor de plată se face de către A.N.R.M. şi de către organele administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar.

   (2) Titularii au obligaţia de a transmite A.N.R.M. datele şi informaţiile pe baza cărora a fost calculată redevenţa minieră cuvenită conform legii, în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.R.M., potrivit prevederilor art. 119 alin. (2).

   Art. 126. - Nerespectarea termenelor de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.R.M. se sancţionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor, iar furnizarea de informaţii eronate privind valoarea producţiei miniere şi valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor miniere, care stă la baza stabilirii contravalorii redevenţei datorate, se sancţionează conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea minelor.

   Art. 127. - Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare şi/sau a redevenţei miniere se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările privind colectarea creanţelor bugetare, şi se sancţionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor.

   Art. 128. - (1) Sumele încasate prin perceperea tarifelor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea minelor vor fi administrate, contabilizate şi utilizate de către A.N.R.M. conform art. 48 alin. (2) din Legea minelor.

   (2) Disponibilităţile existente în soldul contului la sfârşitul anului se reportează ca venituri în anul următor, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea minelor.

   (3) Veniturile constituite potrivit alin. (1) şi cheltuielile aferente acestora se aprobă prin anexă la legea bugetului de stat.

   (4) Detalierea cheltuielilor care se finanţează din veniturile prevăzute la alin. (1) pentru destinaţiile prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor se face prin ordin al conducătorului A.N.R.M.

   (5) Fondul lunar pentru acordarea de stimulente personalului, prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor, se constituie prin aplicarea unei cote de până la 40% asupra veniturilor lunare realizate de A.N.R.M. prin perceperea tarifelor în exercitarea atribuţiilor sale, conform art. 48 alin. (1) din Legea minelor.

   (6) Constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului se realizează conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale ordinului conducătorului A.N.R.M.

   Art. 129. - Sumele aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute la art. 39 lit. q) din Legea minelor, vor fi gestionate printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama A.N.R.M., şi vor fi utilizate, la solicitarea A.N.R.M. şi numai cu acordul titularului de licenţă privind destinaţia lor, pentru următoarele categorii de acţiuni:

   a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii proprii;

   b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, minerit), mediu, legislaţie, negocieri etc.;

   c) schimb de experienţă şi participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;

   d) transfer de know-how.

   Art. 130. - Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de explorare, se constituie anual, în prima lună a perioadei la care se referă, şi se stabileşte în licenţă, astfel încât să acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în proiectul de refacere a mediului.

   Art. 131. - Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de exploatare, se constituie anual, în prima lună a perioadei la care se referă, şi se stabileşte în licenţă, astfel încât să acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în planul de refacere a mediului şi în proiectul tehnic.

   Art. 132. - În cazul permisului de exploatare, garanţia financiară pentru refacerea mediului se constituie la data eliberării şi se stabileşte prin acesta, astfel încât să acopere lucrările de refacere a mediului prevăzute în programul de exploatare pe perioada respectivă.

   Art. 133. - (1) Garanţia financiară pentru refacerea mediului anuală nu poate fi mai mică decât valoarea lucrărilor de refacere a mediului aferente anului respectiv.

   (2) Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de explorare/exploatare şi a permisului de exploatare poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege. Depozitul bancar ce constituie garanţia financiară pentru refacerea mediului va fi depus la o bancă agreată de A.N.R.M.

   (3) A.N.R.M. elaborează instrucţiuni tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere.

   Art. 134. - Titularul licenţei/permisului nu este răspunzător de deteriorarea mediului înconjurător prin activităţi miniere anterioare acordării concesiunii/administrării, a căror remediere revine făptuitorului.

 

 

   CAPITOLUL VIII
Închiderea minelor

 

   Art. 135. - Dependinţele şi anexele tehnice ale exploatării, care revin în proprietatea statului conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor, sunt cele prevăzute în programul tehnic de închidere a minelor/carierelor, întocmit conform instrucţiunilor tehnice emise de A.N.R.M. şi de ministerul de resort.

   Art. 136. - Titularul licenţei de exploatare anulate rămâne răspunzător de integritatea dependinţelor şi anexelor tehnice ale exploatării, care trec în proprietatea statului, în limita termenului de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării, prevăzut la art. 37 alin. (4) din Legea minelor.

   Art. 137. - Dependinţele şi anexele tehnice ale exploatărilor, revenite în proprietatea statului ca urmare a deciziei de încetare a concesiunii sau a administrării, conform art. 37 din Legea minelor, vor fi utilizate prin:

   a) darea lor în folosinţă, ca utilităţi integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licenţă de exploatare obţinută conform legii. În acest caz aceste dependinţe şi anexe tehnologice vor fi nominalizate într-o anexă la licenţă;

   b) conservare, prin grija agentului economic, şi cu aprobarea ministerului de resort în cazul companiilor/societăţilor miniere naţionale, la minele şi carierele pentru care s-a decis încetarea temporară a activităţii de exploatare şi conservarea acestora.

   Art. 138. - Încetarea activităţii miniere se face conform instrucţiunilor tehnice elaborate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi de ministerul de resort.

   Art. 139. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, puse la dispoziţie A.N.R.M. conform art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, vor fi utilizate conform instrucţiunilor tehnice elaborate în condiţiile art. 138.

 

 

   CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

   Art. 140. - Clasificarea internaţională a resurselor/rezervelor minerale şi constituirea F.N.R/R. conform acestei clasificări se aplică experimental până la data de 31 decembrie 2005. Până la această dată se menţin, în paralel, evidenţa şi mişcarea rezervelor conform clasificării utilizate până la data intrării în vigoare a Legii minelor.

   Art. 141. - (1) Ministerul de resort va gestiona executarea programului geologic naţional şi, în calitatea sa de ordonator principal de credite, va asigura finanţarea acestuia şi din surse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologică, precum şi regimul acestora se vor conforma prevederilor Legii minelor.

   (2) Până la data intrării în vigoare a licenţelor de exploatare şi/sau de explorare atribuite direct conform art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, titularii acestora îşi vor desfăşura activitatea minieră pe baza avizelor la programele anuale de exploatare şi/sau cercetare, în limitele perimetrelor existente.

   Art. 142. - Sunt considerate licenţe de exploatare în curs de aprobare de către Guvern, în sensul art. 60 alin. (1) din Legea minelor, acele licenţe încheiate de A.N.R.M. cu persoane juridice şi neintrate în vigoare.

   Art. 143. - Titularii licenţelor de exploatare în vigoare sau în curs de aprobare vor elabora şi vor transmite la A.N.R.M. documentaţiile tehnico-economice, după cum urmează:

   a) planul iniţial de încetare a activităţii, parte a studiului de fezabilitate;

   b) proiectul tehnic de refacere a mediului;

   c) programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;

   d) studiul de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social.

   Art. 144. - Instrucţiunile tehnice prevăzute la art. 17, 22, 23, 26, 36, 103, 104, 106, 108, 119, 133, 135 şi 138 se vor emite prin ordin al conducătorului A.N.R.M. şi se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.