Legea Minelor 85/2003

LegislațieExpert Juridic
Petrol și gaze Regenerabile Electricitate Minerit

Text actualizat la data de 06.09.2012. Actul include modificările din următoarele acte:

- Legea nr. 237/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 22/06/2004.
- Legea nr. 284/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 13/10/2005.
- O.U.G. nr. 101/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007.
- Legea nr. 262/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 13/07/2009.
- O.U.G. nr. 71/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 06/09/2011.
- O.U.G. nr. 47/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 06/09/2012.

    ___________
Pus în aplicare prin:
- Norma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 04/11/2003.
- Instrucţiuni publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 19/05/2009.
- Hotărârea nr. 1419/2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 07/12/2009.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului. Legea asigură maximă transparenţă activităţilor miniere şi concurenţă loială, fără discriminare între formele de proprietate, originea capitalului şi naţionalitatea operatorilor.

    Investiţiile în domeniul minier sunt încurajate prin facilităţi de ordin fiscal şi administrativ, fiind libere de orice constrângeri în ceea ce priveşte recuperarea investiţiilor şi utilizarea profitului realizat.

 

   CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - Resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.

   Art. 2. - (1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare şi disperse, sărurile haloide, substanţele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase şi semipreţioase, turba, nămolurile şi turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, precum şi produsul rezidual minier din haldele şi iazurile de decantare.

   (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi apelor subterane potabile şi industriale pentru activităţile de prospecţiune, explorare, determinare şi evidenţă a rezervelor.

   

Punere în aplicare Art. 2. prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
Art. 140. - Clasificarea internaţională a resurselor/rezervelor minerale şi constituirea F.N.R/R. conform acestei clasificări se aplică experimental până la data de 31 decembrie 2005. Până la această dată se menţin, în paralel, evidenţa şi mişcarea rezervelor conform clasificării utilizate până la data intrării în vigoare a Legii minelor.

   Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:

   1. activitate minieră - ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere şi reabilitare a mediului;

   2. administrare - dreptul acordat de stat, prin autoritatea competentă, unei instituţii publice de a efectua activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

   3. administrator - instituţia publică care execută activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

   4. autoritatea competentă - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor minerale, conform atribuţiilor stabilite de prezenta lege;

   5. Cadastru extractiv - cadastrul de specialitate, reprezentând un subsistem de evidenţă şi inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activităţilor miniere (terenuri, construcţii şi instalaţii de la suprafaţă şi subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic şi alte informaţii privind perimetrul instituit;

   6. Carte minieră - componentă a Cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafeţelor aferente perimetrului de prospecţiune, explorare şi exploatare, proprietatea, situaţia topografică a lucrărilor aferente activităţii miniere, a resurselor/rezervelor minerale şi de producţie;

   7. concedent - autoritatea competentă abilitată de lege să acorde darea în administrare sau concesiunea;

   8. concesiune minieră - operaţiunea juridică prin care statul, reprezentat de autoritatea competentă, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă determinată unei persoane, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de a executa, pe risc şi cheltuială proprii, activităţi miniere având ca obiect resursele minerale ce cad sub incidenţa prezentei legi, în schimbul unei redevenţe miniere pentru exploatare şi al unei taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale;

   9. concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea minieră;

   10. dezvoltare - ansamblul lucrărilor care constau în realizarea minelor şi carierelor, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului şi stocării provizorii ale produselor miniere;

   11. exploatare - ansamblul de lucrări executate în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice;

   12. explorare - ansamblul de studii şi activităţi pentru identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare;

   13. fond geologic naţional - totalitatea datelor privind resursele şi rezervele minerale obţinute din activităţi miniere şi petroliere, indiferent de natura suportului de stocare;

   14. fond naţional de resurse/rezerve - totalitatea resurselor/rezervelor evidenţiate şi înregistrate de către autoritatea competentă pentru fiecare tip de resursă minerală a ţării, determinate conform reglementărilor specifice;

   15. forţă majoră - evenimentul imprevizibil, inevitabil şi insurmontabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare, parţială sau totală, a activităţilor miniere;

   16. garanţie financiară pentru refacerea mediului - obligaţia şi răspunderea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi miniere pe bază de licenţă ori permis de exploatare pentru asigurarea fondurilor financiare necesare refacerii mediului şi care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege;

   17. licenţă - actul juridic prin care se acordă concesionarea/darea în administrare a activităţilor miniere de explorare/exploatare;

   18. mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale, definite conform Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi afectate prin activităţile miniere;

   19. minereu radioactiv - acumulările de uraniu, toriu, sub formă de compuşi chimici naturali;

   20. minister de resort - organul specializat al administraţiei publice centrale cu atribuţii şi competenţe în domeniul activităţilor miniere, conform prezentei legi;

   21. perimetru de prospecţiune, explorare şi exploatare - aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de prospecţiune, explorare, respectiv de exploatare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale şi de stocare a produselor reziduale miniere;

   22. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de exploatare a unor cantităţi determinate de roci utile, turbă şi aur aluvionar, în condiţiile art. 28 şi 30;

   23. permis de prospecţiune - actul juridic emis de autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospecţiune;

   24. pilier de siguranţă - partea din rezervele/resursele minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se extrage într-o anumită perioadă sau permanent şi în care nu se execută lucrări, în scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la suprafaţa perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafaţă;

   25. plan de încetare a activităţii - complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale şi de mediu care motivează închiderea exploatării şi conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării şi realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii;

   26. plan de refacere a mediului - măsurile de refacere şi de reabilitare a mediului în perimetrul de explorare/exploatare, ţinând cont şi de opţiunile colectivităţilor locale privind utilizarea postînchidere a perimetrului, şi care conţine şi proiectul tehnic de realizare a acestora;

   27. producţie minieră - cantitatea de produse miniere extrasă în vederea prelucrării şi/sau comercializării de către titular;

   28. produs minier - produsul rezultat din activitatea de exploatare a unui zăcământ, livrat ca atare sau sub formă de sorturi rezultate în urma unui proces tehnologic de prelucrare/preparare pentru a fi utilizat ca produs finit sau ca materie primă la fabricarea unui alt produs;

   29. produs rezidual minier - produsul remanent depus în halde şi iazuri de decantare, rezultat din activităţi miniere;

   30. prospecţiune - ansamblul de studii şi lucrări de suprafaţă care se realizează pentru identificarea posibilităţilor existenţei unor acumulări de resurse minerale;

   31. redevenţă minieră - suma datorată bugetului de stat de către titular pentru concesionarea/administrarea activităţilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;

    ___________

    Punctul 31. a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 08.10.2007.

 

   32. resursă minerală - substanţa naturală din scoarţa terestră, formată în urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare în activitatea economico-socială;

   33. rezervă - partea de zăcământ determinată cantitativ şi calitativ prin lucrări de explorare şi exploatare, având stabilite condiţiile tehnice şi economice de valorificare;

   34. titular - orice persoană juridică sau fizică, română ori străină, care poate efectua activităţi miniere în baza unei licenţe sau a unui permis;

   35. zăcământ - acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic şi economic.

   Art. 4. - (1) Activităţile miniere se efectuează de către persoane juridice care sunt înregistrate, conform legii, şi sunt specializate şi atestate în desfăşurarea unor astfel de activităţi sau se organizează în acest scop. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi expertizele aferente activităţilor miniere se efectuează şi de către persoane fizice atestate în acest scop de autoritatea competentă, conform legii.

   (2) Activităţile miniere de exploatare pot fi efectuate şi de persoane fizice, în condiţiile art. 28-30.

   (3) Activităţile miniere se realizează numai în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de autoritatea competentă, cu excepţia persoanelor fizice care execută activităţi miniere de exploatare în condiţiile art. 29, în cazul cărora autorizarea perimetrului nu este necesară.

   Art. 5. - (1) Toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale româneşti, determinate conform art. 1, vor fi puse la dispoziţie autorităţii competente şi aparţin statului român, evidenţa şi gestiunea lor fiind făcute la nivel naţional de către autoritatea competentă, conform prezentei legi.

   (2) Titularii de licenţe sau de permise pentru activităţi miniere pot utiliza datele şi informaţiile obţinute numai în interes propriu, pe toată durata activităţii miniere.

   (3) Transmiterea către alte părţi interesate a datelor şi informaţiilor privind resursele minerale din România se face numai cu acordul autorităţii competente, conform normelor de aplicare a prezentei legi.

   (4) Autoritatea competentă, titularii de licenţe/permise, precum şi alte autorităţi publice şi instituţii cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor transmise de titularii licenţelor şi/sau permiselor, de care iau cunoştinţă în executarea atribuţiilor de serviciu, pe toată durata activităţilor miniere, în condiţiile prevăzute de lege.

 

   

Punere în aplicare Art. 5. prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
CAPITOLUL II Datele şi informaţiile privind resursele/rezervele minerale
SECŢIUNEA 1 Accesul la date şi informaţii
Art. 2. - Datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale româneşti situate pe teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră aparţin statului român.
Art. 3. - Datele şi informaţiile obţinute din activităţi miniere, indiferent de modalitatea de stocare, constituie F.G.N.
Art. 4. - Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidenţiate şi înregistrate de către A.N.R.M. pentru fiecare tip de resursă minerală a ţării constituie F.N.R/R.
Art. 5. - A.N.R.M. organizează, gestionează şi valorifică F.G.N. şi F.N.R/R.
Art. 6. - Datele şi informaţiile care constituie F.G.N. şi F.N.R/R. au caracter de informaţii clasificate sau de informaţii de interes public, după caz.
Art. 7. - (1) Clasificarea datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R. se face conform prevederilor legale.
(2) Clasificarea datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R., cu caracter de informaţii clasificate, se face conform listei informaţiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare din industrie, aprobată prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.
Art. 8. - Protecţia, păstrarea, gestionarea şi circulaţia datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R. se fac cu respectarea prevederilor legale.
Art. 9. - Protecţia datelor şi informaţiilor clasificate din F.G.N. şi din F.N.R/R. revine, prin structura de securitate, instituţiilor implicate, agenţilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizează sau intră în posesia acestora, conform legii.
Art. 10. - (1) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R/R. se păstrează, se depozitează şi li se asigură protecţia fizică în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agenţilor economici ori ale autorităţilor/instituţiilor publice care le-au elaborat sau la care se află în păstrare.
(2) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R/R., care au caracter de informaţii clasificate, se păstrează şi se depozitează în compartimentele cu documente clasificate ale instituţiilor implicate, cu respectarea normelor de protecţie fizică, conform legii.
Art. 11. - (1) Accesul la date şi informaţii se realizează în baza solicitării scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor de consultare şi achiziţionare a datelor şi informaţiilor, stabilite de către A.N.R.M.
(2) Solicitarea de acces la date şi informaţii se poate adresa în scopul elaborării documentaţiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.
Art. 12. - (1) În vederea păstrării, depozitării şi asigurării protecţiei datelor şi informaţiilor, existente sau care intră ulterior în arhivele agenţilor economici ori ale autorităţilor/instituţiilor publice, A.N.R.M. va încheia cu aceştia contracte de păstrare, depozitare şi pază a datelor şi informaţiilor respective. Datele şi informaţiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situaţia în care datele şi informaţiile au caracter de informaţii clasificate, contractele de păstrare, depozitare şi pază vor respecta şi prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente.
(2) Agenţii economici sau autorităţile/instituţiile publice care au în păstrare, deţin sau care solicită accesul la date şi informaţii clasificate vor obţine şi acordul autorităţii competente în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
Art. 13. - Deţinătorii arhivelor au obligaţia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezintă obiectul contractului de păstrare, depozitare şi pază a unor date şi informaţii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fără a putea invoca dreptul de reţinere pentru eventualele cheltuieli ori pierderi-pagube ocazionate de executarea contractului, cu excepţia celor cauzate din culpa A.N.R.M.
Art. 14. - (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de păstrare, depozitare şi protecţie a datelor şi informaţiilor, precum şi modul de utilizare a acestora de către deţinătorii arhivelor.
(2) A.N.R.M. are drept de acces la date şi informaţii, indiferent de locul de depozitare, în mod liber şi neîngrădit.
Art. 15. - Datele şi informaţiile deţinute în arhivele agenţilor economici sau ale autorităţilor/instituţiilor publice sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate fără acordul prealabil, în scris, al A.N.R.M.
SECŢIUNEA a 2-a Regimul de raportare a datelor şi informaţiilor
privind resursele/rezervele minerale
Art. 16. - Datele şi informaţiile cu privire la resursele/rezervele minerale ce constituie F.N.R/R. se completează de către concesionarii/administratorii de activităţi miniere şi se transmit pentru înregistrare la A.N.R.M.
Art. 17. - (1) Concesionarii/administratorii de activităţi miniere au obligaţia să raporteze la A.N.R.M., anual, evidenţa şi mişcarea resurselor/rezervelor minerale.
(2) Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însoţite de o notă explicativă, ale căror modele şi mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instrucţiuni tehnice. Nota explicativă cuprinde elementele necesare fundamentării resurselor/rezervelor minerale înscrise în formular la sfârşitul perioadei de referinţă şi mişcării acestora în cursul anului pentru care se face raportarea.
(3) Raportarea se face pentru toate zăcămintele aferente activităţilor miniere ale concesionarilor/administratorilor.
(4) Raportarea va fi transmisă cel mai târziu până la data de 1 martie a anului următor celui la care se referă.
Art. 18. - A.N.R.M. va întocmi anual situaţii centralizate la nivel naţional privind resursele/rezervele minerale.
Art. 19. - (1) Titularii au obligaţia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte semestriale, anuale şi finale privind activitatea desfăşurată, precum şi cheltuielile aferente acesteia.
(2) Rapoartele semestriale, anuale şi finale, inclusiv rapoartele aferente activităţilor de prospecţiune, împreună cu datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele minerale obţinute anterior prezentelor norme, în urma desfăşurării activităţilor miniere, fac parte din F.G.N.
Art. 20. - Rapoartele semestriale şi anuale vor fi transmise în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea. Rapoartele semestriale vor fi transmise la compartimentele de inspecţie teritorială, iar rapoartele anuale la compartimentele de inspecţie teritorială şi la sediul A.N.R.M., însoţite de nota de constatare a compartimentelor de inspecţie teritorială respective.
Art. 21. - Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la încetarea concesiunii/administrării miniere la sediul A.N.R.M., însoţit de nota de constatare a compartimentelor de inspecţie teritorială în a căror rază de activitate se află perimetrul la care se referă raportarea.
Art. 22. - Conţinutul-cadru al rapoartelor semestriale, anuale şi finale va fi stabilit prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.

   CAPITOLUL II
Dobândirea folosinţei şi accesul la terenurile pe care se efectuează activităţi miniere

 

   Art. 6. - Dreptul de folosinţă a terenurilor necesare efectuării activităţilor miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobândeşte, în condiţiile legii, prin:

   a) vânzarea-cumpărarea terenurilor şi, după caz, a construcţiilor situate pe acestea, la preţul convenit între părţi;

   b) schimbul de terenuri, însoţit de strămutarea proprietarului afectat şi de reconstrucţia clădirilor pe terenul nou-acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiază de terenul eliberat, conform convenţiei încheiate între părţi;

   c) închirierea terenului pe durată determinată, pe bază de contracte încheiate între părţi;

   d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii;

   e) concesionarea terenurilor;

   f) asocierea dintre proprietarul terenului şi titularul de licenţă;

   g) alte proceduri prevăzute de lege.

   Art. 7. - (1) Asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare şi oricăror alte activităţi pe care acestea le implică se instituie în favoarea titularului un drept de servitute legală de trecere.

   (2) Exercitarea dreptului de servitute legală de trecere, stabilit potrivit alin. (1), se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de aceasta, pe baza convenţiei încheiate între părţi cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularilor de licenţe şi/sau permise.

   (3) În cazul în care părţile nu ajung la un acord de voinţă în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instanţă, în condiţiile legii.

   (4) Durata servituţii legale este cea a activităţilor miniere, iar terenurile care urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveşte suprafeţele şi proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.

   Art. 8. - (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabileşte prin negocieri între titularul activităţii miniere şi proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi al echităţii.

   (2) Orice neînţelegeri între titularii care desfăşoară activităţi miniere şi proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii. Soluţionarea unor astfel de cauze se va face de către instanţele competente în regim de urgenţă.

   Art. 9. - Exproprierea pentru cauză de utilitate publică de interes naţional se face în condiţiile legii, sub coordonarea ministerului de resort.

   Art. 10. - În cazul vânzării bunurilor expropriate în condiţiile art. 6 lit. d), foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemţiune, scop în care vor fi înştiinţaţi despre condiţiile vânzării pe cale administrativă şi prin publicitate.

   Art. 11. - (1) Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, precum şi instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.

   (2) Excepţiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu avizul autorităţilor competente în domeniu şi cu stabilirea de despăgubiri şi alte măsuri compensatorii.

   Art. 12. - Dreptul de proprietate asupra terenului nu conferă dreptul de preemţiune asupra concesionării/dării în administrare a activităţilor miniere.

 

   CAPITOLUL III
Regimul de punere în valoare a resurselor minerale

 

   Art. 13. - Resursele minerale se pun în valoare prin activităţi miniere care se concesionează persoanelor juridice române sau străine ori se dau în administrare instituţiilor publice de către autoritatea competentă, potrivit prezentei legi.

   Art. 14. - (1) Prospecţiunea se realizează pe bază de permis neexclusiv eliberat în condiţiile legii de autoritatea competentă pe baza primirii unei solicitări scrise, pentru un perimetru definit prin coordonate topogeodezice. Forma şi dimensiunile perimetrului de prospecţiune se stabilesc de către autoritatea competentă.

   (2) Permisul de prospecţiune se eliberează pentru o durată de maximum 3 ani, fără drept de prelungire, cu plata anticipată, în fiecare an, a taxei pe activitatea de prospecţiune.

   (3) Titularii de permise de prospecţiune au obligaţia de a efectua un volum de lucrări cu o valoare minimă ce se va stabili, prin negocieri cu autoritatea competentă, la eliberarea permisului de prospecţiune, corelat cu durata de valabilitate a permisului şi suprafaţa perimetrului de prospecţiune.

   (4) Titularul permisului de prospecţiune prezintă autorităţii competente rapoarte semestriale şi anuale privind lucrările executate şi valoarea acestora, justificată prin documente. În termen de 60 de zile de la expirarea duratei pentru care a fost emis permisul de prospecţiune, titularul prezintă un raport final cuprinzând metodele de investigare aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum şi rezultatele obţinute.

   (5) Titularul permisului de prospecţiune care participă la concursul public de ofertă, organizat pentru acordarea licenţei de explorare în cadrul perimetrului în care a realizat prospecţiunea, beneficiază de un punctaj suplimentar la evaluare, stabilit în condiţiile art. 15 alin. (8).

   Art. 15. - (1) Explorarea se realizează pe baza unei licenţe exclusive acordate pentru oricare dintre resursele minerale descoperite în perimetru, la cerere, persoanelor juridice române sau străine interesate.

   (2) Licenţa de explorare se acordă câştigătorului unui concurs public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în condiţiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (4).

   (3) Iniţiativa concesiunii activităţilor miniere de explorare poate aparţine autorităţii competente sau persoanelor juridice române ori străine interesate.

   (4) Lista perimetrelor de explorare se stabileşte de autoritatea competentă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (5) În vederea participării la concursul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competentă prin ordinul prevăzut la alin. (4).

   (6) Ofertele conţin programul de explorare propus, actele doveditoare privind capacitatea tehnică şi financiară a ofertantului, precum şi alte documente stabilite de autoritatea competentă.

   (7) Programul de explorare propus cuprinde în volumul anual de explorare şi cheltuielile aferente acestuia, obligatorii de realizat.

   (8) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului public de ofertă stabilit la alin. (2), criteriile de selectare şi desemnare a câştigătorului, punctajul suplimentar acordat unui titular de permis de prospecţiune, precum şi alte aspecte vor fi stabilite de autoritatea competentă prin norme.

   

Punere în aplicare prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
SECŢIUNEA 1 Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă
pentru concesionarea de activităţi de explorare
Subsecţiunea 1 - Principiile concursului public de ofertă
Art. 33. - Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare sunt:
a) valorificarea eficientă a resurselor minerale, proprietate publică a statului;
b) transparenţa organizării şi desfăşurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare;
c) egalitatea ofertanţilor, indiferent de naţionalitatea acestora sau de originea capitalului;
d) concurenţa în obţinerea concesionării activităţilor de explorare;
e) confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cunoscute sau aduse la cunoştinţă cu ocazia desfăşurării concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare.
Art. 34. - În scopul evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea activităţilor de explorare, A.N.R.M. organizează, completează şi păstrează următoarele instrumente de evidenţă:
a) registrul privind cererile de concesionare de activităţi miniere;
b) registrul privind ofertele depuse pentru concesionarea de activităţi miniere;
c) registrul privind evidenţa actelor referitoare la deschiderea şi evaluarea ofertelor şi negocierea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere;
d) dosarul concesiunii, în care sunt păstrate toate documentele referitoare sau în legătură cu concursul public de ofertă.
Subsecţiunea 2 - Iniţierea concesiunii
Art. 35. - Concesionarea activităţilor de explorare poate fi iniţiată de către persoanele juridice române sau străine interesate ori de către A.N.R.M.
Art. 36. - (1) Persoanele juridice române sau străine interesate pot iniţia concesionarea prin înaintarea unei cereri de concesionare de activităţi de explorare către A.N.R.M., care va fi însoţită de fişa perimetrului, întocmită în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M.
(2) Cererile de concesionare se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. a).
Art. 37. - (1) A.N.R.M. verifică şi stabileşte suprafaţa perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia şi decide asupra oportunităţii concesionării, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de concesionare.
(2) Decizia A.N.R.M. se comunică solicitantului.
Art. 38. - În cazul în care în cuprinsul suprafeţei propuse pentru desfăşurarea de activităţi de explorare sunt incluse terenuri din categoria celor prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea minelor, A.N.R.M., împreună cu autorităţile competente în domeniu, analizează oportunitatea concesionării acestor activităţi şi decide asupra supunerii spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, a exceptării, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea minelor.
Art. 39. - A.N.R.M. propune concesionarea de activităţi de explorare prin identificarea topogeodezică a perimetrelor şi iniţiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind exceptarea prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea minelor, după caz.
Art. 40. - Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare se aprobă prin ordin al conducătorului A.N.R.M. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Subsecţiunea 3 - Publicitatea
Art. 41. - Ordinul privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:
a) denumirea şi sediul A.N.R.M.;
b) categoria de activităţi miniere ce urmează să fie concesionate;
c) perimetrele în cuprinsul cărora urmează să fie concesionate activităţile miniere, cu menţionarea coordonatelor topogeodezice şi a resursei minerale;
d) termenul şi locul de depunere a ofertelor;
e) documentele şi informaţiile solicitate ofertanţilor;
f) data, ora şi locul deschiderii ofertelor;
g) alte date şi informaţii considerate necesare.
Subsecţiunea 4 - Conţinutul ofertelor
Art. 42. - (1) Ofertele sunt redactate în limba română şi vor fi depuse în două exemplare, respectiv original şi copie.
(2) Ofertele în copie nu se returnează ofertanţilor, acestea urmând să fie păstrate de către A.N.R.M.
Art. 43. - (1) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată potrivit art. 40 un ofertant poate depune o singură ofertă.
(2) Ofertele alternative nu sunt admise.
Art. 44. - (1) Oferta cuprinde un plic exterior şi unul interior, conţinând menţiunile şi documentele prevăzute de prezentele norme.
(2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, precum şi menţionarea datei stabilite pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere. Acesta va trebui să conţină următoarele:
a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista prevăzută la art. 41 şi coordonatele topogeodezice, aşa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din ofertă;
b) date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate;
e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare;
g) documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) şi la art. 63.
(3) Plicul exterior conţine, în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, următoarele:
a) declaraţia de participare, conform alin. (2) lit. a);
b) datele şi informaţiile privind ofertantul, conform alin. (2) lit. b);
c) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, conform alin. (2) lit. e);
d) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, conform alin. (2) lit. f);
e) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1);
f) raportul anual auditat;
g) documentele prevăzute la art. 63.
(4) Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu art. 41 lit. c) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
Art. 45. - Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, conţine oferta propriu-zisă, respectiv programul de explorare propus şi proiectul de refacere a mediului.
Subsecţiunea 5 - Depunerea ofertelor
Art. 46. - (1) Ofertele se depun la sediul A.N.R.M. şi vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. b).
(2) Ofertele pot fi transmise şi prin poştă.
(3) Ofertanţii sunt răspunzători de integritatea ofertelor şi de depunerea acestora în condiţiile stabilite la art. 41 lit. d).
Art. 47. - Până la desfăşurarea şedinţei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi păstrate sigilate, de către A.N.R.M., cu asigurarea confidenţialităţii.
Art. 48. - Ofertele depuse după împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., potrivit art. 41 lit. d), nu se înregistrează în registrul prevăzut la art. 34 lit. b) şi sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.
Subsecţiunea 6 - Comisia de deschidere, evaluare şi negociere
Art. 49. - Deschiderea şi evaluarea ofertelor, precum şi negocierea condiţiilor şi clauzelor licenţelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului, se realizează de comisia de deschidere, evaluare şi negociere numită prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă, denumită în continuare comisia.
Art. 50. - (1) Comisia este formată dintr-un număr de 5 membri şi 2 membri supleanţi, reprezentanţi ai A.N.R.M.
(2) Conducerea comisiei este asigurată de un preşedinte numit de către conducătorul A.N.R.M.
Art. 51. - (1) Analiza ofertelor este realizată, în funcţie de resursa minerală, de evaluatori din cadrul A.N.R.M., anume desemnaţi de conducătorul acesteia, în condiţiile stabilite la art. 49.
(2) Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.
Art. 52. - (1) Consemnarea activităţii comisiei este asigurată de un secretar, care nu are calitatea de membru al acesteia.
(2) Secretarul comisiei este desemnat în condiţiile stabilite la art. 49.
Art. 53. - (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu asociaţii, acţionarii care deţin poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora.
(2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de şedinţa publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiei şi evaluatorii vor da o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea.
(3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a ofertelor, persoanele în cauză vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.
(4) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate preşedintelui comisiei şi de către oricare persoană interesată, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzător.
Art. 54. - (1) Comisia are următoarele atribuţii principale:
a) deschiderea şi desemnarea ofertelor admise în vederea evaluării;
b) evaluarea ofertelor, potrivit criteriilor de evaluare;
c) desemnarea ofertei câştigătoare;
d) negocierea clauzelor şi a condiţiilor concesionării, inclusiv a programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului;
e) întocmirea actelor prevăzute de lege şi de prezentele norme;
f) alte atribuţii stabilite de conducătorul A.N.R.M.
(2) Atribuţiile comisiei, inclusiv ale preşedintelui acesteia, precum şi cele ale evaluatorilor şi ale secretarului acesteia se stabilesc de conducătorul A.N.R.M., în condiţiile prevederilor art. 49, o dată cu numirea comisiei.
Art. 55. - (1) Comisia se consideră legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor săi.
(2) Hotărârile comisiei se adoptă în mod autonom, cu votul majorităţii membrilor săi. Opiniile separate vor fi consemnate distinct.
Art. 56. - Activitatea comisiei este consemnată în procese-verbale de şedinţă, semnate de toţi membrii acesteia şi de către secretar.
Art. 57. - Membrii comisiei, evaluatorii şi secretarul acesteia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în oferte.
Subsecţiunea 7 - Criteriile de selectare şi punctajele corespunzătoare
Art. 58. - Comisia realizează evaluarea având în vedere capacitatea financiară şi capacitatea tehnică a ofertanţilor, programul de explorare propus, proiectul de refacere a mediului, precum şi rapoartele prospecţiunii, dacă ofertantul a avut calitatea de titular al unui permis de prospecţiune în perimetrul pe cuprinsul căruia urmează a fi concesionate activităţile de explorare.
Art. 59. - (1) Evaluarea capacităţii financiare are în vedere bonitatea financiară, sub aspectul indicatorilor privind lichiditatea globală, solvabilitatea patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitatea financiară a ofertantului, precum şi disciplina financiar-fiscală, sub aspectul situaţiei executării de către ofertant a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetele locale.
(2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).
Art. 60. - (1) În vederea evaluării capacităţii financiare, ofertanţii vor depune în plicul exterior următoarele documente:
a) scrisoare de bonitate, cuprinzând situaţia indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1);
b) certificate constatatoare/adeverinţe emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1).
(2) Depunerea de acte, pentru care sunt stabilite termene maxime de valabilitate, după expirarea acestora atrage descalificarea ofertantului, fără deschiderea plicului interior.
Art. 61. - Punctajul corespunzător capacităţii financiare include punctajele privind bonitatea financiară a ofertantului, sub aspectul lichidităţii globale, al solvabilităţii patrimoniale, al ratei profitului brut şi al rentabilităţii financiare, precum şi disciplina financiar-fiscală a acestuia, sub aspectul situaţiei executării obligaţiilor către bugetele stabilite la art. 59 alin. (1).
Art. 62. - (1) Evaluarea capacităţii tehnice are în vedere dotarea tehnică a ofertantului, sub aspectul utilajelor şi al personalului de specialitate, specifice activităţii miniere, şi experienţa acestuia în desfăşurarea de asemenea activităţi.
(2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).
(3) Ofertanţii specializaţi şi atestaţi de către A.N.R.M., potrivit art. 4 din Legea minelor, pentru desfăşurarea de activităţi miniere se consideră ca având dotare tehnică şi primesc punctajul maxim stabilit pentru acest element de evaluare a capacităţii tehnice.
(4) Ofertanţii cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de A.N.R.M. potrivit art. 4 din Legea minelor, precum şi ofertanţii fără capacitate tehnică proprie vor fi evaluaţi în conformitate cu prevederile ordinului prevăzut la art. 69 alin. (1).
(5) Ofertanţii fără capacitate tehnică proprie pot executa activităţi miniere numai cu persoane juridice specializate şi atestate de A.N.R.M., în condiţiile art. 4 din Legea minelor, pentru executare de activităţi miniere.
Art. 63. - În vederea evaluării capacităţii tehnice, ofertanţii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz:
a) certificat de atestare privind capacitatea tehnică şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de A.N.R.M.;
b) documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie, neatestaţi de A.N.R.M.;
c) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică al persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnică proprie.
Art. 64. - Memoriul cuprinzând prezentarea activităţilor miniere cuprinde cel puţin următoarele informaţii privind ofertantul sau, după caz, persoana juridică specializată şi atestată cu care s-a convenit executarea:
a) activităţile miniere executate sau în curs de executare;
b) perimetrele în care au fost sau sunt executate activităţile miniere;
c) resursa minerală la care se referă activităţile miniere.
Art. 65. - Documentaţia privind dotarea tehnică a ofertantului, întocmită pe propria răspundere, va cuprinde cel puţin informaţii privind:
a) instalaţiile şi utilajele specifice activităţii miniere deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora;
b) personalul ofertantului, pe categorii de competenţe profesionale, inclusiv personalul de specialitate, specific activităţilor miniere, pentru care se depun şi copii de pe actele de studii, certificate pentru conformitate.
Art. 66. - Punctajul corespunzător capacităţii tehnice include punctajele privind dotarea tehnică a ofertantului şi experienţa acestuia în executarea de activităţi miniere.
Art. 67. - (1) Evaluarea programului de explorare propus are în vedere următoarele elemente:
a) volumele fizice de lucrări de explorare şi eşalonarea acestora pe ani;
b) determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale;
c) durata acestuia.
(2) Punctajul corespunzător programului de explorare propus include punctajele privind volumele fizice de lucrări de explorare şi eşalonarea acestora pe ani, determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale şi durata acestuia.
Art. 68. - (1) Evaluarea proiectului de refacere a mediului are în vedere următoarele elemente:
a) lucrările necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului;
b) fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului;
c) corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.
(2) Punctajul corespunzător proiectului de refacere a mediului include punctajele privind lucrările necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului, fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului şi pe cele privind corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.
Art. 69. - (1) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 58, alte elemente de evaluare, precum şi modul de evaluare se stabilesc, inclusiv pentru ofertanţii persoane juridice străine, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.
(2) Ofertantul care a realizat activitatea de prospecţiune în cuprinsul perimetrului din care urmează a fi concesionată activitatea de explorare, în baza unui permis de prospecţiune emis de A.N.R.M., beneficiază, cu ocazia evaluării ofertei, de punctaj suplimentar reprezentând cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.
Art. 70. - (1) Evaluarea rapoartelor prospecţiunii are în vedere următoarele elemente:
a) volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de prospecţiune executate;
b) determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale;
c) rezultatele activităţii de prospecţiune.
(2) Punctajul corespunzător rapoartelor prospecţiunii include punctajele privind volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de prospecţiune executate, determinările calitative pentru caracterizarea resursei minerale şi rezultatele activităţii de prospecţiune.
(3) Rapoartele prospecţiunii sunt evaluate de A.N.R.M. cel mai târziu până la data publicării listei potrivit art. 40.
Art. 71. - Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.
Subsecţiunea 8 - Deschiderea ofertelor
Art. 72. - (1) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică.
(2) Ofertele închise şi sigilate vor fi predate comisiei la data, ora şi locul fixate conform art. 41 lit. f).
(3) La deschiderea plicului exterior comisia verifică existenţa documentelor solicitate şi consemnează situaţia constatată într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de secretar, precum şi de reprezentanţii ofertantului.
(4) Lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.
(5) Deschiderea plicului interior şi verificarea existenţei documentelor solicitate se consemnează într-un proces-verbal semnat în condiţiile alin. (3).
(6) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei.
(7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului.
(8) În cazul lipsei reprezentanţilor ofertantului sau dacă aceştia refuză semnarea proceselor-verbale, acestea se semnează de membrii comisiei şi 2 martori dintre persoanele care participă la şedinţa publică de deschidere, altele decât reprezentanţii A.N.R.M.
(9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi menţionat în cuprinsul acestora, urmând ca această împrejurare să fie certificată, prin semnare, de către membrii comisiei şi de secretarul acesteia.
(10) Procesele-verbale, aprobate de conducătorul A.N.R.M., se înmânează în copie, sub semnătură de primire, reprezentanţilor ofertanţilor sau, în lipsa acestora, se comunică în termen de două zile lucrătoare de la data şedinţei publice de deschidere.
Subsecţiunea 9 - Analiza şi evaluarea ofertelor. Declararea câştigătorului şi comunicarea rezultatului concursului public de ofertă
Art. 73. - (1) Analiza ofertelor de către evaluatori este anterioară şi distinctă faţă de evaluarea ofertelor de către comisie.
(2) Analiza ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile şi elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme.
Art. 74. - (1) Pe baza analizării ofertelor, evaluatorii întocmesc un raport, care cuprinde:
a) denumirea şi coordonatele topogeodezice ale perimetrului din listă, precum şi resursa minerală la care se referă analiza;
b) elementele esenţiale ale ofertei analizate;
c) punctajele propuse pentru fiecare criteriu şi element de evaluare;
d) motivele care au condus la punctajele propuse;
e) alte menţiuni stabilite de conducătorul A.N.R.M.
(2) Structura-cadru a raportului privind analiza ofertelor se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
(3) Dacă analiza ofertei este realizată de către mai mulţi evaluatori, punctajele propuse şi motivele care au condus la propunerea acestora vor fi prezentate pentru fiecare evaluator.
(4) Raportul se înaintează comisiei în termenul stabilit în conformitate cu prezentele norme.
(5) Termenele de realizare a analizării şi de înaintare a raportului către comisie se stabilesc, în funcţie de resursa minerală, de către conducătorul A.N.R.M., în condiţiile art. 49.
Art. 75. - (1) Evaluarea ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile şi elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme, precum şi raportul prevăzut la art. 74.
(2) Lipsa menţionării situaţiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligaţiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1) sau a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacităţii tehnice, a programului de explorare propus sau a proiectului de refacere a mediului atrage depunctarea.
(3) Depunctarea se propune de către evaluator şi se hotărăşte de către comisie.
Art. 76. - (1) Evaluarea programului de explorare şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la evaluarea proiectului de refacere a mediului.
(2) Evaluarea proiectului de refacere a mediului şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei.
(3) Ofertele descalificate se transmit ofertanţilor după împlinirea termenului de evaluare şi declarare a câştigătorului concursului public de ofertă.
(4) În cazul unor punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, este declarat câştigător ofertantul care a obţinut punctajul mai mare la evaluarea programului de explorare propus.
Art. 77. - (1) Pe baza evaluării, comisia întocmeşte un raport de evaluare şi desemnare a câştigătorului concursului public de ofertă.
(2) Structura-cadru a raportului de evaluare şi desemnare a câştigătorului concursului public de ofertă se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
(3) Raportul de evaluare şi desemnare a câştigătorului concursului public de ofertă este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.
(4) Termenele de realizare a evaluării şi de înaintare a raportului comisiei, menţionat la alin. (1), în vederea aprobării se stabilesc de către conducătorul A.N.R.M., în condiţiile art. 49.
Art. 78. - Rezultatul concursului public de ofertă se comunică de către A.N.R.M. tuturor ofertanţilor, în termen de 5 zile de la depunerea raportului de evaluare şi desemnare a câştigătorului.
Art. 79. - Actele emise de către evaluatori şi de comisie se înregistrează şi se păstrează în condiţiile art. 34 lit. c) şi d).
Subsecţiunea 10 - Contestarea concursului public de ofertă
Art. 80. - Ofertanţii pot formula contestaţii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cât şi cu privire la faza de evaluare a ofertelor.
Art. 81. - În cazul contestaţiilor formulate cu privire la faza de evaluare, ofertanţii pot solicita A.N.R.M., în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului concursului public de ofertă, o copie de pe raportul de analiză prevăzut la art. 74 şi raportul de evaluare prevăzut la art. 77.
Art. 82. - (1) Contestaţiile cu privire la faza de deschidere se formulează în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării actelor prevăzute la art. 72 alin. (10).
(2) Contestaţiile cu privire la faza de evaluare şi desemnare a câştigătorului se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea actelor prevăzute la art. 74 şi 77.
(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, A.N.R.M. este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice răspunsul său către ofertantul contestatar.
Art. 83. - (1) Contestaţiile sunt soluţionate de o comisie de contestaţii formată din 3 membri reprezentanţi ai A.N.R.M.
(2) Membrii comisiei de contestaţii sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
(3) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestaţii persoanele care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV, inclusiv, cu asociaţii, acţionarii care deţin poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora, precum şi cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de deschidere, evaluare şi negociere.
(4) Imediat după formularea eventualelor contestaţii, membrii comisiei vor da, pe propria răspundere, o declaraţie de compatibilitate.
(5) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine în timpul termenului de soluţionare a contestaţiei, membrii comisiei în cauză vor înştiinţa, de îndată, conducătorul A.N.R.M., care va lua măsura înlocuirii acestora.
(6) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducătorului A.N.R.M. şi de către oricare persoană interesată, prevederile alin. (5) aplicându-se corespunzător.
Art. 84. - (1) Comisia de contestaţii analizează toate documentele emise de comisia de deschidere, evaluare şi negociere şi de evaluatori, după caz şi verifică respectarea normelor privind concursul public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere.
(2) În cazul în care comisia de contestaţii apreciază contestaţia ca fiind fondată, aceasta propune conducătorului A.N.R.M. revocarea hotărârii de descalificare, în cazul contestaţiilor formulate în faza de deschidere, sau revocarea hotărârii de desemnare a câştigătorului şi organizarea unui nou concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere corespunzătoare perimetrului respectiv, în cazul contestaţiilor formulate în faza de evaluare.
(3) Comisia de contestaţii nu reevaluează ofertele.
(4) Soluţia de admitere a contestaţiei se comunică tuturor ofertanţilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv.
(5) În cazul respingerii contestaţiei, ofertantul poate recurge la instanţa judecătorească competentă potrivit legii.
(6) Contestarea, inclusiv în faţa instanţei, suspendă procedura de concesionare a activităţilor miniere, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă.
Art. 85. - În cazul admiterii contestaţiei cu privire la deschiderea plicului exterior, deschiderea plicului interior se realizează în condiţiile art. 72, care se aplică corespunzător.
Art. 86. - (1) Pe baza analizării aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi miniere, comisia de contestaţii întocmeşte un raport prin care propune modul de soluţionare a contestaţiei.
(2) Raportul comisiei de contestaţii este supus aprobării conducătorului A.N.R.M., înăuntrul termenului stabilit la art. 82 alin. (3).
(3) Structura-cadru a raportului comisiei de contestaţii se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
Art. 87. - Exemplarele originale ale ofertelor se returnează ofertanţilor, cu excepţia ofertantului declarat câştigător.
Subsecţiunea 11 - Procedura negocierii programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului
Art. 88. - (1) Comisia prevăzută la art. 49 negociază cu ofertantul declarat câştigător condiţiile şi clauzele licenţei de concesiune, inclusiv programul de explorare şi proiectul de refacere a mediului.
(2) Elementele din cuprinsul documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute de alineatul precedent, care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
(3) Condiţiile convenite în urma negocierii nu pot fi inferioare celor propuse prin oferta depusă pentru participarea la concursul public de ofertă.
(4) Programul de explorare convenit se execută integral, etapizat, până la expirarea duratei licenţei de concesiune.
Art. 89. - Aspectele negociate sunt consemnate într-un proces-verbal de negociere, semnat de membrii comisiei, de secretar şi de ofertant şi care este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.
Art. 90. - Ofertantul declarat câştigător va elabora şi va transmite la A.N.R.M. documentaţiile tehnico-economice prevăzute de Legea minelor pentru acordarea licenţei într-un termen convenit cu aceasta.

   Art. 16. - (1) Licenţa de explorare se acordă pentru o durată de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, în limitele perimetrului acordat, cu plata anticipată, în fiecare an, a taxei pe activitatea de explorare şi constituirea unei garanţii financiare corespunzătoare pentru refacerea mediului, stabilită prin proiectul de refacere a mediului.

   (2) Programul de explorare convenit se execută integral, până la expirarea duratei licenţei de explorare.

   (3) Suprafaţa perimetrului, definită prin coordonate topogeodezice, în sistemul naţional în vigoare, în care se execută activităţi miniere de explorare este de formă şi dimensiuni corespunzătoare formaţiunilor şi structurilor geologice şi zăcămintelor de resurse minerale care fac obiectul licenţei de explorare.

   (4) Titularul licenţei de explorare este obligat să prezinte autorităţii competente rapoarte semestriale şi anuale privind activitatea desfăşurată şi cheltuielile aferente acesteia, la date stabilite de autoritatea competentă prin norme, şi un raport final cuprinzând metodologia aplicată, lucrările executate, cheltuielile aferente acestora şi rezultatele obţinute, în termen de 60 de zile de la expirarea duratei licenţei.

   (5) Titularul are dreptul să reducă suprafaţa perimetrului de explorare, cu acordul autorităţii competente, pe baza documentelor de etapă, furnizând dovezi că pe suprafaţa la care renunţă au fost executate toate lucrările necesare de refacere a mediului, cu obligativitatea efectuării lucrărilor prevăzute pentru primul an contractual.

   Art. 17. - (1) La solicitarea titularului licenţei de explorare, acesta are dreptul să obţină direct licenţa de exploatare pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, în condiţiile art. 18 alin. (2) lit. a) şi ale art. 20.

   (2) Titularul licenţei de explorare are dreptul să continue, până la data intrării în vigoare a licenţei de exploatare acordate în condiţiile art. 18 alin. (2) lit. a) şi ale art. 20, executarea activităţilor miniere de exploatare experimentală, de conservare şi întreţinere a lucrărilor miniere executate în perimetrul de explorare instituit.

   Art. 18. - (1) Exploatarea minieră se realizează pe baza unei licenţe exclusive, care se acordă în condiţiile prezentei legi.

   (2) Licenţa de exploatare se acordă:

   a) direct titularului licenţei de explorare, la solicitarea acestuia, pentru oricare dintre resursele minerale descoperite, în termen de 90 de zile de la data transmiterii către autoritatea competentă a raportului final de explorare acceptat de aceasta;

   b) câştigătorului unui concurs public de ofertă, organizat de autoritatea competentă în condiţiile prezentei legi, pentru resursele minerale stabilite prin ordinul prevăzut la art. 19 alin. (2).

   Art. 19. - (1) Iniţiativa concesiunii activităţilor miniere de exploatare în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. b) poate aparţine autorităţii competente sau persoanelor juridice române ori străine interesate.

   (2) Lista perimetrelor de exploatare în condiţiile art. 18 alin. (2) lit. b) se stabileşte de către autoritatea competentă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (3) În vederea participării la concursul public de ofertă, persoanele juridice române sau străine vor depune ofertele într-un termen determinat, stabilit de autoritatea competentă prin ordinul prevăzut la alin. (2).

   (4) Ofertele vor conţine actele doveditoare privind capacitatea tehnică şi financiară a ofertantului, precum şi alte documente stabilite de autoritatea competentă prin procedura de desfăşurare a concursului public de ofertă.

   (5) Pentru a putea fi respectate condiţiile tehnice necesare protecţiei apelor subterane vor fi scoase la concursul public de ofertă pentru concesionarea unor activităţi miniere de exploatare doar perimetre pentru care s-a obţinut în prealabil acceptul autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor.

   (6) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului public de ofertă stabilit la art. 18 alin. (2) lit. b), criteriile de selectare şi desemnare a câştigătorului, precum şi alte aspecte se vor stabili, prin derogare de la legislaţia privind regimul concesiunilor, de către autoritatea competentă prin norme.

   

Punere în aplicare prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
SECŢIUNEA a 2-a Organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă
pentru concesionarea de activităţi de exploatare
Art. 91. - Dispoziţiile privind organizarea şi desfăşurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se aplică corespunzător şi concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare, în măsura în care nu sunt potrivnice celor dispuse în cuprinsul prezentei secţiuni.
Art. 92. - (1) Lista perimetrelor scoase la licitaţie prin concurs public de ofertă, în care se propun activităţi miniere care pot afecta calitatea apelor subterane, captările acestora, precum şi cele din albiile minore şi cuvetele lacurilor, se supun analizei autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor, care trebuie să îşi dea acceptul, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea minelor.
(2) Acest accept nu exclude obligativitatea obţinerii ulterioare a avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform legislaţiei în domeniul apelor.
Art. 93. - (1) Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, conţine oferta propriu-zisă, respectiv programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
(2) Programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale cuprinde propunerile ofertantului pentru următorii parametri ai exploatării viitoare:
a) cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată;
b) durata propusă a concesionării;
c) capacitatea de producţie preconizată pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale;
d) perioada de atingere a capacităţii maxime de producţie;
e) volumele fizice şi valorice ale investiţiilor;
f) gradul de recuperare a resurselor/rezervelor;
g) produsele miniere ce vor fi realizate;
h) volumul lucrărilor de cercetare geologică pentru creşterea gradului de cunoaştere a resurselor/rezervelor minerale;
i) volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de refacere a mediului înconjurător;
j) volumul şi valoarea lucrărilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de închidere şi postînchidere;
k) alţi parametri stabiliţi prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
(3) Propunerile corespunzătoare parametrilor programului de dezvoltare-exploatare a resursei/rezervei sunt minime şi obligatorii pentru ofertantul declarat câştigător.
(4) Dispoziţiile subsecţiunii 4 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 45.
Art. 94. - (1) Deschiderea şi evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare, precum şi negocierea clauzelor şi condiţiilor licenţelor de concesiune, inclusiv documentaţiile tehnico-economice reprezentate de studiul de fezabilitate, cuprinzând şi planul iniţial de încetare a activităţii, planul de dezvoltare a exploatării, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic şi planul de atenuare a impactului social se realizează de către o comisie numită prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.
(2) Dispoziţiile subsecţiunii 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 54 lit. d).
Art. 95. - (1) Comisia realizează evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare, având în vedere capacitatea financiară şi capacitatea tehnică a ofertanţilor, precum şi programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
(2) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la alineatul precedent, alte elemente de evaluare, precum şi modul de evaluare se stabilesc, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă.
(3) Dispoziţiile subsecţiunii 7 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 58 şi ale art. 67-70.
Art. 96. - (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale are în vedere propunerile făcute de ofertant, corespunzătoare parametrilor stabiliţi la art. 93 alin. (2).
(2) Punctajul corespunzător programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale include punctajele corespunzătoare fiecărui parametru.
Art. 97. - (1) Lipsa menţionării situaţiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligaţiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacităţii tehnice sau a oricărei propuneri corespunzătoare parametrilor stabiliţi potrivit art. 93 alin. (2) atrage depunctarea.
(2) Depunctarea se propune de către evaluator şi se hotărăşte de către comisie.
Art. 98. - (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 95 alin. (2) atrage descalificarea ofertei şi transmiterea acesteia ofertantului, după împlinirea termenului de evaluare şi declarare a câştigătorului concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare.
(2) În cazul unor punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, este declarat câştigător ofertantul care a obţinut punctajul mai mare la programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale.
(3) Dispoziţiile subsecţiunii 9 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia celor prevăzute la art. 75 alin. (2) şi la art. 76.
Art. 99. - (1) Comisia prevăzută la art. 94 alin. (1) negociază cu ofertantul declarat câştigător condiţiile şi clauzele licenţei de concesiune, inclusiv documentaţiile tehnico-economice stabilite la art. 94 alin. (1).
(2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc, avându-se în vedere caracterul minim şi obligatoriu al propunerilor făcute de ofertantul declarat câştigător, corespunzător parametrilor stabiliţi la art. 93 alin. (2).
(3) Documentaţiile tehnico-economice refăcute ca urmare a negocierii sunt depuse de ofertantul declarat câştigător, în termenul convenit cu A.N.R.M.
(4) Termenele de negociere şi de refacere a documentaţiilor tehnico-economice se stabilesc prin ordin al conducătorului A.N.R.M., sub sancţiunea descalificării.
(5) Imposibilitatea finalizării negocierii din culpa ofertantului declarat câştigător atrage descalificarea acestuia şi organizarea unui nou concurs public de ofertă pentru concesionarea de activităţi de exploatare.
(6) Descalificarea propusă de comisie şi aprobată de conducătorul A.N.R.M. se comunică de îndată ofertantului.
(7) Decizia de descalificare poate fi contestată în condiţiile subsecţiunii 10 din secţiunea 1, care se aplică corespunzător.
Art. 100. - (1) Elementele din cuprinsul documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la art. 93 alin. (1), care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
(2) Dispoziţiile subsecţiunii 11 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia celor prevăzute la art. 88 alin. (2) şi (4).
Art. 101. - Licenţa de concesiune a activităţilor de exploatare se încheie la cererea scrisă a ofertantului declarat câştigător, adresată A.N.R.M., însoţită de documentaţiile stabilite la art. 20 alin. (1) din Legea minelor, refăcute conform art. 99.

   Art. 20. - (1) Licenţa de exploatare se acordă prin negociere, în baza unei cereri însoţite de:

   a) studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale şi protecţia zăcământului, ce va cuprinde şi planul iniţial de încetare a activităţii, întocmit în conformitate cu normele emise de autoritatea competentă;

   b) planul de dezvoltare a exploatării, întocmit în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de autoritatea competentă;

   c) studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de mediu, după caz, întocmite în condiţiile legii;

   d) planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, întocmite în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de autoritatea competentă;

   e) studiul de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social, în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de autoritatea competentă în domeniul muncii şi solidarităţii sociale împreună cu ministerul de resort.

   (2) Licenţa de exploatare se acordă pentru maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

   (3) Titularul licenţei de exploatare va plăti anual o taxă pe activitatea de exploatare şi o redevenţă minieră, conform prezentei legi.

   (4) Titularul licenţei de exploatare constituie o garanţie financiară pentru refacerea mediului, în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de autoritatea competentă.

   Art. 21. - (1) Licenţa se încheie în formă scrisă. Pentru explorare licenţa intră în vigoare la data publicării ordinului preşedintelui autorităţii competente de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I; pentru exploatare licenţa intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia.

   (2) Prevederile legale existente la data intrării în vigoare a licenţei rămân valabile pe toată durata acesteia, cu excepţia apariţiei unor eventuale dispoziţii legale favorabile titularului.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 262/2009 începând cu 16.07.2009.

 

   Art. 22. - (1) Începerea activităţilor miniere prevăzute în licenţă se autorizează în scris de către autoritatea competentă, în termen de până la 180 de zile de la intrarea în vigoare a licenţei, după prezentarea de către titular, cumulativ, a următoarelor documente:

   a) dovada plăţii taxei pe activitatea minieră;

   b) dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului;

   c) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că titularul licenţei nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;

   d) acord/autorizaţie de mediu;

   e) pentru explorare - avizul autorităţii competente pentru programul anual de lucrări; pentru exploatare - avizul autorităţii competente pentru programul anual de exploatare;

   f) acordul proprietarului sau administratorului terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţii miniere prevăzute în programul anual de exploatare.

   (2) Autorizarea începerii activităţilor miniere se face de către autoritatea competentă, în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1).

   Art. 23. - Persoanele juridice străine care au obţinut dreptul de a efectua activităţi miniere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a licenţei, să înfiinţeze şi să menţină pe toată durata concesiunii o filială în România.

   Art. 24. - (1) Titularul unei licenţe poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorităţii competente. Orice transfer realizat fără aprobare scrisă este nul de drept.

   (2) În vederea aprobării transferului autoritatea competentă va avea în vedere criterii de aprobare, ce se stabilesc prin norme.

   (3) În cazul în care titularul licenţei îşi modifică statutul prin reorganizare, vânzare sau orice alte motive, licenţa, aşa cum a fost negociată, va fi acordată prin act adiţional succesorilor legali ai titularului, în baza contractului dintre părţi sau a hotărârii judecătoreşti, prezentată autorităţii competente.

   (4) Licenţa de dare în administrare nu este transferabilă.

   Art. 25. - În limitele unui perimetru de explorare/exploatare, autoritatea competentă poate acorda, în condiţiile legii, unor persoane juridice, altele decât titularul licenţei, dreptul de explorare şi/sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului.

   Art. 26. - Dreptul obţinut prin concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor, nu poate fi în nici un fel transmis de către titular în beneficiul unei alte persoane juridice decât în condiţiile art. 24.

   Art. 27. - Titularul licenţei de explorare/exploatare poate contracta împrumuturi bancare în vederea executării activităţilor miniere, cu certificarea existenţei concesiunii de către autoritatea competentă.

   Art. 28. - (1) Rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă pot fi extrase de către persoane fizice sau juridice în cantităţi determinate, pe termen de până la un an şi pe bază de permis de exploatare emis de autoritatea competentă. Permisul se eliberează primului solicitant.

   (2) Pentru exploatările de nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale râurilor permisele de exploatare se eliberează după obţinerea avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul gospodăririi apelor.

   (3) Pentru obţinerea permisului de exploatare solicitanţii sunt obligaţi la constituirea garanţiei financiare pentru refacerea mediului, precum şi la plata taxei pe activitatea de exploatare şi a redevenţei miniere, în condiţiile legii. Constituirea garanţiei financiare pentru refacerea mediului şi plata taxei se vor face la data eliberării permisului, iar plata redevenţei miniere se realizează în condiţiile art. 45, etapizat, pe durata valabilităţii permisului de exploatare.

   (4) La depunerea documentelor pentru obţinerea sau reînnoirea licenţelor/permiselor de exploatare, solicitanţii vor prezenta un acord de reabilitare încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră şi clădirile adiacente din localităţile urbane sau rurale respective.

    ___________

    Alineatul (4) a fost introdus prin linia din Lege nr. 284/2005 începând cu 16.10.2005.

    ___________

    Pus în aplicare prin Instrucţiuni din 30/04/2009 începând cu 18.02.2011.

 

   Art. 29. - (1) Rocile utilizabile în construcţii, turba şi apele minerale, situate pe suprafeţe de teren aflate în proprietatea persoanelor fizice, pot fi folosite de către proprietarul suprafeţei numai dacă nu fac obiectul unei concesiuni existente şi numai pentru nevoile proprii, fără drept de comercializare. Folosirea este scutită de la plata taxelor şi a redevenţelor legale, cu condiţia încunoştinţării autorităţii competente prin organele sale teritoriale.

   (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi căminele de copii şi casele de bătrâni situate pe suprafeţe de teren aflate în proprietatea lor.

   Art. 30. - (1) Recuperarea aurului din aluviuni, realizată în afara concesiunilor, se face de către persoane fizice şi juridice, în baza unui permis de exploatare eliberat de autoritatea competentă.

   (2) Persoanele fizice şi juridice autorizate pentru activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt obligate la plata taxelor şi a redevenţelor prevăzute de lege.

    ___________

    Pus în aplicare prin Instrucţiuni din 30/04/2009 începând cu 18.02.2011.

 

   Art. 31. - Concesiunea minieră sau darea în administrare minieră încetează:

   a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată;

   b) prin renunţarea de către titularul licenţei, în condiţiile stabilite la art. 32;

   c) prin revocarea licenţei/permisului de către autoritatea competentă, conform prevederilor art. 34 şi 35;

   d) la cererea titularului, în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forţă majoră şi care determină imposibilitatea obiectivă şi definitivă de îndeplinire a unor obligaţii şi/sau de realizare a unor drepturi ale titularului, prevăzute în licenţă şi care sunt esenţiale pentru realizarea activităţii miniere;

   e) prin epuizarea rezervelor exploatabile, numai în cazul concesiunii/dării în administrare a activităţilor miniere de exploatare.

   Art. 32. - (1) Titularul licenţei/permisului poate renunţa la acesta/aceasta dacă la data notificării renunţării către autoritatea competentă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

   a) pune la dispoziţie autorităţii competente documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificării renunţării, precum şi rezultatele acesteia;

   b) pune la dispoziţie autorităţii competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări de prospecţiune/explorare prevăzut prin permisul de prospecţiune/licenţa de explorare, scadentă la data notificării renunţării şi neexecutate din motive imputabile titularului. Sumele rezultate se fac venit la bugetul de stat;

   c) pune la dispoziţie autorităţii competente documentul de atestare a execuţiei lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activităţilor miniere desfăşurate până la momentul renunţării, emis de autoritatea competentă în domeniul mediului;

   d) pune la dispoziţie autorităţii competente suma reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, aferente activităţilor miniere desfăşurate până la momentul renunţării, şi a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere, prevăzute în planul de încetare a activităţii.

   (2) Autoritatea competentă verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), în termen de 60 de zile de la data notificării renunţării la licenţă/permis.

   (3) În termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (2), concesiunea/administrarea încetează dacă autoritatea competentă nu a comunicat refuzul său, aceasta fiind obligată să emită decizia de încetare a administrării sau a concesiunii, cu efect de la data împlinirii termenului.

   (4) În cazul în care autoritatea competentă refuză să emită decizia de încetare a administrării sau a concesiunii pe motiv de renunţare, partea interesată se poate adresa, în termen de 30 de zile de la comunicare, instanţei de contencios administrativ competente, care judecă litigiul şi hotărăşte, potrivit legii. Hotărârea instanţei de contencios administrativ este definitivă şi irevocabilă. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

   (5) Hotărârea instanţei de contencios administrativ se duce la îndeplinire de către autoritatea competentă în termen de 15 zile, sub sancţiunea unei amenzi de 5 milioane lei pe zi de întârziere. Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Sunt aplicabile şi prevederile legii penale privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti.

   Art. 33. - (1) Autoritatea competentă suspendă licenţa/permisul când constată că:

   a) titularul nu respectă hotărârea unei instanţe judecătoreşti privind litigiile apărute în executarea activităţilor miniere;

   b) titularul este supus procedurii reorganizării judiciare şi/sau a falimentului;

   c) titularului i s-au suspendat acordul şi/sau autorizaţia privind protecţia mediului şi/sau cea de protecţie a muncii;

   d) titularul periclitează, prin modul de executare a activităţilor miniere, posibilitatea exploatării viitoare a zăcământului, încalcă normele privind protecţia şi exploatarea în siguranţă a zăcămintelor;

   e) titularul aduce grave încălcări privind sănătatea şi siguranţa muncii, constatate de autorităţile competente în domeniu.

   (2) Suspendarea licenţei/permisului pentru oricare dintre motivele prevăzute la alin. (1) produce efect asupra titularului de la data comunicării făcute de autoritatea competentă până la dispariţia cauzei care a determinat suspendarea, pentru o perioadă de maximum un an.

   Art. 34. - Autoritatea competentă anulează licenţa/permisul titularului sancţionat contravenţional, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, când constată că:

   a) titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate cu privire la autorizarea şi termenul privind începerea activităţilor miniere;

   b) titularul continuă sistarea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 60 de zile fără acordul autorităţii competente;

   c) titularul utilizează metode şi tehnologii de exploatare, altele decât cele prevăzute în planul de dezvoltare, fără acordul autorităţii competente;

   d) titularul execută activităţi miniere cu încălcarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e);

   e) titularului i s-au anulat acordul şi/sau autorizaţia privind protecţia mediului şi/sau cea de protecţie a muncii;

   f) titularul furnizează, cu bună ştiinţă, autorităţii competente date şi informaţii false cu privire la activităţile sale miniere sau încalcă clauzele de confidenţialitate prevăzute în licenţă;

   g) titularul nu achită în termen de 6 luni de la data exigibilităţii taxele şi redevenţele miniere datorate statului;

   h) titularul nu îndeplineşte condiţiile şi nu respectă termenul prevăzute la art. 33 alin. (2) privind suspendarea licenţei/permisului.

   Art. 35. - (1) În termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la art. 33 alin. (2), titularul poate cere instanţei de contencios administrativ revocarea măsurii de suspendare/anulare a licenţei/permisului.

   (2) La cererea titularului şi cu audierea autorităţii competente care a dispus măsurile prevăzute la alin. (1), instanţa poate dispune suspendarea măsurii luate până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa se pronunţă asupra legalităţii şi temeiniciei suspendării/anulării.

   (3) Dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 32 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

   Art. 36. - (1) În cazul în care survine un eveniment dintre cele prevăzute la art. 31 lit. d), titularul notifică autorităţii competente situaţia în termen de 5 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificând forţa majoră în 15 zile de la producerea lui, eliberate de instituţia legal abilitată în acest scop. Încetarea concesiunii sau a administrării produce efect după 30 de zile de la data notificării cauzei de forţă majoră.

   (2) Dacă, în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă notifică titularului licenţei refuzul său de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o cauză de forţă majoră, provocând imposibilitatea definitivă a iniţierii sau a continuării executării activităţilor miniere, neimputabilă acestuia, titularul licenţei poate cere instanţei de contencios administrativ pronunţarea anulării unilaterale a licenţei pentru caz de forţă majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.

   (3) În caz de pronunţare a anulării licenţei, după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, autoritatea competentă va emite decizia de încetare a concesiunii sau a administrării.

   (4) Dispoziţiile procedurale prevăzute la art. 32 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

   Art. 37. - (1) Decizia de încetare a concesiunii sau a administrării acordate prin licenţă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu menţiunea datei la care produce efect, şi se înscrie în Cartea minieră de către autoritatea competentă.

   (2) În termen de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 31 lit. a)-d), anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor trec în proprietatea statului, fără nici o indemnizaţie şi libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.

   (3) Concesionarii sau administratorii răspund material şi financiar până la refacerea tuturor factorilor de mediu afectaţi de activităţile miniere, în conformitate cu planul de refacere a mediului aprobat de autoritatea competentă.

   (4) În termen de maximum 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării, autoritatea competentă va stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul de explorare/exploatare şi la dotările aferente acestuia.

   (5) Titularul licenţei rămâne ţinut, potrivit regulilor răspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate altor persoane fizice sau juridice din culpa sa prin activităţile miniere efectuate până la data expirării ori renunţării, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea concesiunii sau a administrării.

 

   

Punere în aplicare CAPITOLUL III prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
CAPITOLUL III Regimul punerii în valoare a resurselor/rezervelor minerale
Art. 23. - (1) Perimetrele de prospecţiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo'70 şi se stabilesc prin actele de dare în administrare sau în concesiune.
(2) Delimitarea şi fundamentarea perimetrelor de prospecţiune, de explorare sau de exploatare se realizează în documentaţii al căror conţinut va fi stabilit prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.
Art. 24. - (1) Actele de dare în administrare sau în concesiune prevăzute de Legea minelor, în funcţie de felul operaţiunilor ce urmează să fie executate, sunt, în principal, următoarele:
a) permisul de prospecţiune;
b) licenţa de dare în administrare pentru explorare;
c) licenţa de concesiune pentru explorare;
d) licenţa de dare în administrare pentru exploatare;
e) licenţa de concesiune pentru exploatare;
f) permisul de exploatare;
g) acordul A.N.R.M. privind asocierea titularului cu alte persoane juridice, în vederea executării activităţilor miniere concesionate/date în administrare;
h) aprobarea A.N.R.M. privind transferul unei licenţe de concesiune de explorare sau de exploatare către altă persoană juridică.
(2) A.N.R.M. stabileşte clauzele şi condiţiile de întocmire a actelor de dare în administrare sau în concesiune, în vederea negocierii cu concesionarul/administratorul.
Art. 25. - Pe baza permisului de prospecţiune pot fi executate studii de evaluare şi interpretare a informaţiilor preexistente şi lucrări de cartare geologică, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetecţie, foraje, excavaţii de suprafaţă, determinări de laborator, cercetări tehnologice de preparare în faza de laborator şi alte lucrări pentru stabilirea condiţiilor generale favorabile acumulării resurselor minerale.
Art. 26. - Lucrările de prospecţiune se execută într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospecţiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau străine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor stabilite prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.
Art. 27. - (1) Titularul permisului de prospecţiune care, pe parcursul derulării acestuia sau după prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicită iniţierea unui concurs public de oferte pentru obţinerea unei licenţe de explorare are obligaţia să prezinte, o dată cu cererea de iniţiere a concursului, şi un raport cuprinzând metodele de investigaţie aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum şi rezultatele obţinute, numai pentru perimetrul pentru care solicită licenţa de explorare.
(2) Titularul permisului de prospecţiune care solicită obţinerea unei licenţe de explorare în cadrul perimetrului de prospecţiune beneficiază de punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor art. 69 alin. (2).
(3) Titularul permisului de prospecţiune care, în termen de 60 de zile de la prezentarea raportului final nu solicită obţinerea unei licenţe de explorare în cadrul perimetrului de prospecţiune sau care îl include pe acesta ori care nu participă la un concurs public de ofertă iniţiat la solicitarea altor persoane juridice sau a A.N.R.M. nu mai beneficiază de prevederile art. 14 alin. (5) din Legea minelor.
Art. 28. - (1) Pe baza licenţei de explorare pot fi executate studii şi lucrări specifice necesare identificării zăcămintelor de resurse/rezerve minerale, evaluării din punct de vedere cantitativ şi calitativ a acestora şi pentru determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare.
(2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zăcământului, de a furniza datele necesare proiectării şi executării lucrărilor de deschidere, pregătire şi exploatare, cu menţinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzător exploatării.
(3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologică, lucrări miniere (şanţuri, cariere, abataje, puţuri miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafaţă şi din subteran), documentaţii corespunzătoare acestora, studii şi cercetări tehnologice în fazele de laborator, pilot şi semiindustrială, precum şi de exploatare experimentală.
Art. 29. - (1) Prin licenţa de explorare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de explorare, programul de lucrări, incluzând şi măsurile de protecţie a mediului care vor fi aplicate, etapizarea şi ritmul de execuţie a lucrărilor, documentaţiile necesare, drepturile şi obligaţiile titularului, în condiţiile legii.
(2) Adaptarea sau modificarea programului de lucrări pe parcursul desfăşurării activităţilor miniere de explorare se poate face, la solicitarea în scris a titularului, cu avizul A.N.R.M., în cadrul programului de explorare convenit în licenţă.
(3) Programul fizic de lucrări de explorare aferent primului an nu poate fi diminuat.
(4) Executarea programului de lucrări stabilit prin licenţă este obligatoriu, inclusiv etapizările convenite cu A.N.R.M.
(5) Titularul licenţei de explorare care, în cel mult 90 de zile de la transmiterea către A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta, nu solicită obţinerea directă a licenţei de exploatare nu mai beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea minelor.
Art. 30. - Pe baza licenţei de exploatare pot fi executate lucrări necesare realizării minelor şi carierelor: construirea şi montarea instalaţiilor, echipamentelor şi ale altor utilităţi specifice necesare extracţiei, prelucrării, transportului, stocării provizorii a produselor miniere, a sterilului şi produselor reziduale, lucrări la suprafaţă şi/sau în subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice, precum şi lucrări de cercetare pentru creşterea gradului de cunoaştere a resurselor/rezervelor minerale.
Art. 31. - Prin licenţa de exploatare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată, tipurile de produse miniere, obligaţiile titularului în baza planului de dezvoltare a exploatării şi a planului de refacere a mediului, precum şi alte obligaţii şi drepturi ale titularului prevăzute de lege.
Art. 32. - (1) Titularul licenţei de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documentaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor.
(2) În cazul în care titularul licenţei de exploatare face dovada extinderii zăcământului de substanţe minerale utile care face obiectul licenţei dincolo de limitele perimetrului de exploatare acordat prin licenţă, acesta poate solicita extinderea perimetrului numai după expirarea duratei iniţiale de valabilitate a licenţei sau după epuizarea resurselor/rezervelor minerale din perimetrul acordat iniţial, în condiţiile în care extinderea nu se suprapune peste o altă concesiune/dare în administrare.
(3) Titularul licenţei de explorare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a raportului corespunzător perioadei iniţiale de valabilitate a licenţei, însoţit de programul de explorare suplimentar pentru perioada solicitată, în condiţiile executării integrale a programului de explorare convenit prin licenţă şi cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea minelor.
(4) Solicitarea prelungirilor licenţelor de exploatare/explorare se face cu minimum 90 de zile înaintea expirării duratei licenţei, sub sancţiunea încetării concesiunii/dării în administrare, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.
CAPITOLUL V Documentaţiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale
Art. 102. - Documentaţiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii minelor şi ale prezentelor norme.
Art. 103. - (1) Studiul de fezabilitate va cuprinde:
a) prezentarea generală a agentului economic;
b) situaţia resurselor/rezervelor minerale, inclusiv mişcarea acestora;
c) indicatorii tehnico-economici privind deschiderea, pregătirea şi exploatarea resurselor/rezervelor minerale;
d) capacităţile de producţie şi structura acestora;
e) situaţia personalului şi cheltuielile cu munca vie;
f) analiza produselor şi a pieţei;
g) analiza de risc;
h) organizarea şi managementul;
i) planul iniţial de încetare a activităţii miniere, care va cuprinde şi programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;
j) planul de management al reziduurilor miniere;
k) finanţarea investiţiei;
l) devizul general estimativ al investiţiei;
m) anexele:
I. documentaţia cu calculul resurselor/rezervelor minerale;
II. documentaţia tehnică cu delimitarea perimetrului de exploatare.
(2) Planul de management al reziduurilor miniere va cuprinde: tratarea, recuperarea şi depozitarea reziduurilor rezultate ca urmare a activităţilor miniere pe durata licenţei şi în faza de închidere şi postînchidere a minei/carierei pentru reducerea impactului asupra mediului şi comunităţilor umane.
(3) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate va avea la bază instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.
(4) Pentru executarea, punerea în funcţiune şi exploatarea obiectivelor de investiţii aferente valorificării resurselor/rezervelor minerale se vor obţine avizele şi acordurile necesare, conform legii.
Art. 104. - (1) Planul de dezvoltare a exploatării va fi detaliat în programe de exploatare anuale, ce vor fi transmise spre avizare compartimentelor de inspecţie teritorială ale A.N.R.M., în luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt întocmite.
(2) Planul de dezvoltare şi programele anuale de exploatare se întocmesc conform instrucţiunilor tehnice emise de către A.N.R.M.
Art. 105. - Studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de mediu, după caz, se întocmesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul mediului.
Art. 106. - Expertizarea documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale se face numai la solicitarea A.N.R.M., conform instrucţiunilor tehnice elaborate de aceasta.
Art. 107. - (1) În vederea autorizării începerii activităţilor miniere prevăzute în licenţă, titularul prezintă A.N.R.M., în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenţei, documentele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea minelor.
(2) A.N.R.M. autorizează începerea activităţilor miniere în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1).
(3) Titularul începe activităţile miniere autorizate în condiţiile prezentului articol, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizării.
(4) Titularul trebuie să prezinte, în vederea obţinerii autorizării începerii activităţilor miniere, acordul proprietarilor sau al administratorilor terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţilor miniere în primul an de activitate, în concordanţă cu avizul la programul de explorare/exploatare, un plan de situaţie (întocmit în sistemul de coordonate Stereo '70) al perimetrului de explorare/exploatare, cu localizarea terenurilor obţinute, vizate de instituţiile de la care se preiau terenurile, şi copii de pe contractele de concesionare. Când deţinătorii de terenuri sunt persoane private, se va face dovada cumpărării, închirierii terenului sau orice alte modalităţi de dobândire a folosirii terenului.
Art. 108. - Protecţia şi exploatarea în siguranţă a zăcămintelor de resurse/rezerve minerale se fac în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M.

   

Punere în aplicare CAPITOLUL III prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
CAPITOLUL VI Transferul licenţelor de concesiune
Art. 109. - (1) Titularul licenţei de concesiune poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a A.N.R.M.
(2) Transferul realizat fără aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.
Art. 110. - Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:
a) licenţa de concesiune să fie în vigoare sau în una dintre situaţiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea minelor;
b) persoana către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune să nu înregistreze debite restante la bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), conform certificatelor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. b);
c) obligaţiile asumate de către titular prin licenţa de concesiune să fie îndeplinite în raport cu durata derulată din aceasta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze să preia şi obligaţiile neexecutate;
d) persoana juridică către care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnică şi capacitatea financiară necesare preluării obligaţiilor stabilite prin licenţa de concesiune;
e) prin transfer să se menţină condiţiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin licenţă;
f) persoana către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune să fie specializată pentru executarea de activităţi miniere şi atestată de către A.N.R.M.
Art. 111. - (1) Transferul se solicită, în scris, de către titular împreună cu persoana juridică către care urmează a fi transferată licenţa de concesiune.
(2) Cererea, semnată şi ştampilată de reprezentanţii legali ai celor două persoane juridice, este însoţită de următoarele documente:
a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind persoana juridică către care urmează a fi transferată licenţa de concesiune;
b) memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobării transferului licenţei de concesiune;
c) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aprobă transferul licenţei de concesiune;
d) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune;
e) acte privind capacitatea tehnică şi capacitatea financiară ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licenţa de concesiune;
f) raport privind activitatea minieră desfăşurată de titular, până la momentul solicitării aprobării transferului, cu menţionarea expresă a stadiului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin licenţă şi rezultatele obţinute;
g) aprobarea privind transferul, emisă de ministerul care coordonează sau în subordinea căruia se află vreuna dintre persoanele juridice.
Art. 112. - A.N.R.M. analizează solicitarea de aprobare a transferului licenţei de concesiune şi hotărăşte modul de soluţionare, în termen de 60 de zile, având în vedere criteriile prevăzute de art. 110 şi 111.
Art. 113. - Transferul licenţei de concesiune se aprobă de conducătorul A.N.R.M. prin ordin, conform art. 24 alin. (1) din Legea minelor.
Art. 114. - (1) În cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenţa, astfel cum a fost negociată, se acordă prin act adiţional de către A.N.R.M. persoanei juridice succesoare care a preluat în tot sau în parte patrimoniul titularului, incluzând şi drepturile şi obligaţiile convenite prin licenţa de concesiune. Licenţa acordată se modifică numai în sensul evidenţierii societăţii care a preluat calitatea de concesionar şi al desemnării acesteia de către reprezentanţii legali ai celor două părţi, condiţiile din licenţă rămânând nemodificate.
(2) Pentru acordarea licenţei de concesiune în condiţiile alin. (1) persoana juridică succesoare notifică A.N.R.M. despre efectuarea operaţiunii de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului şi solicită expres acordarea licenţei.
(3) Solicitarea va fi însoţită de copii de pe actele juridice privind operaţiunea de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului.
Art. 115. - A.N.R.M. analizează solicitarea şi hotărăşte modul de soluţionare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
Art. 116. - Documentaţiile care au stat la baza aprobării transferului ori acordării licenţei de concesiune se arhivează şi se păstrează pentru fiecare operaţiune.

   CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile titularului

 

   Art. 38. - Titularul licenţei/permisului are următoarele drepturi:

   a) să aibă acces, în condiţiile legii, la terenurile necesare desfăşurării activităţilor miniere în limitele perimetrului prevăzut în licenţă/permis;

   b) să execute toate activităţile miniere prevăzute în licenţă/permis, în limitele perimetrului acordat;

   c) să dispună asupra cantităţilor de produse miniere realizate;

   d) să folosească, cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului, surse de apă de suprafaţă sau subterane necesare desfăşurării activităţilor miniere;

   e) să se asocieze cu alte persoane juridice în vederea executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente. Responsabilitatea îndeplinirii obligaţiilor din licenţă revine în exclusivitate asociatului care are calitatea de titular de licenţă. În vederea emiterii aprobării asocierii autoritatea competentă va avea în vedere cel puţin următoarele elemente: capacitatea tehnică şi financiară a celui cu care se încheie asocierea, obiectul asocierii, modul de delimitare a drepturilor şi obligaţiilor asociaţilor. Companiile şi societăţile naţionale care execută activităţi miniere vor obţine aprobarea autorităţii competente numai cu acordul prealabil al ministerului de resort;

   f) să obţină de la autoritatea competentă, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare desfăşurării activităţilor sale miniere, să deţină şi să utilizeze aceste date şi informaţii, precum şi pe cele obţinute din activităţile proprii, pe durata valabilităţii licenţei/permisului;

   g) să întrerupă activitatea pe o perioadă ce depăşeşte 60 de zile, cu acordul prealabil al autorităţii competente;

   h) să construiască drumuri, poduri, căi ferate, reţele electrice, precum şi alte utilităţi de infrastructură necesare activităţilor miniere, în condiţiile legii.

   Art. 39. - (1) Titularul licenţei/permisului are următoarele obligaţii:

   a) să respecte prevederile prezentei legi, ale normelor şi instrucţiunilor emise în aplicarea acesteia şi prevederile licenţei/permisului;

   b) să elaboreze, pe baza licenţei/permisului, înaintea începerii şi pe parcursul activităţilor miniere, documentaţii tehnice şi economice pentru realizarea acestora, documentaţii în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de mediu conform legislaţiei de mediu în vigoare, potrivit art. 22 alin. (1) lit. d), şi să le supună avizării autorităţii competente, conform art. 14-20, 28 şi 30. În cazul agenţilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului de resort este necesar avizul prealabil al acestuia;

   c) să înceapă activităţile miniere în termen de cel mult 210 zile de la intrarea în vigoare a licenţei;

   d) să obţină, să întocmească, să ţină la zi şi să transmită autorităţii competente, la termenele fixate, datele, informaţiile şi documentele prevăzute în licenţă/permis, referitoare la activităţile miniere executate, precum şi rezultatele obţinute, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră şi în Cadastrul extractiv. În cazul minereurilor radioactive, aceste date se vor transmite şi autorităţii competente în domeniu, conform prevederilor legale;

   e) să informeze autoritatea competentă cu privire la actele de control efectuate de autorităţile locale de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii;

   f) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute, în condiţiile legii, de la autoritatea competentă şi ministerul de resort, precum şi din activitatea proprie şi să le difuzeze numai în condiţiile prevăzute în licenţă;

   g) să actualizeze periodic planul de încetare a activităţii şi să îl supună aprobării autorităţii competente;

   h) să recupereze şi să protejeze asociaţiile naturale de minerale cu valoare estetică şi ştiinţifică, denumite flori de mină, întâlnite în lucrările miniere executate, şi să informeze autoritatea competentă;

   i) în cazul încetării concesionării prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 31, să procedeze la predarea către autoritatea competentă a perimetrului instituit, în condiţiile prevăzute la art. 37 alin. (2) şi (5);

   j) să îndeplinească în termenele stabilite măsurile dispuse în scris de către autoritatea competentă, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii;

   k) să execute şi să finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrele afectate de activităţile miniere;

   l) să efectueze la zi măsurătorile topografice necesare şi să completeze planurile de situaţie a tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie minieră;

   m) să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze şi să nu depoziteze în lucrările executate deşeuri şi substanţe periculoase şi/sau toxice, radioactive sau orice alte substanţe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale;

   n) să obţină avizul autorităţilor portuare şi al autorităţilor publice competente în domeniul transporturilor şi gospodăririi apelor pentru efectuarea activităţilor miniere în zona căilor navigabile;

   o) să organizeze, pe lângă intrările în mină prin care se face accesul personalului, precum şi în subteran, servicii medicale de prim ajutor, dotate cu personal, aparatură, instrumentar de specialitate şi materiale, conform normelor emise de autoritatea competentă în domeniul sănătăţii;

   p) la încetarea concesiunii, să execute lucrările de conservare şi/sau închidere a minei/carierei, conform planului de încetare a activităţii, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere;

   q) să suporte cheltuielile aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute în licenţă. Sumele respective vor fi virate într-un cont separat al autorităţii competente, deschis în acest scop, şi vor fi evidenţiate ca atare;

   r) să pregătească şi să finanţeze implementarea măsurilor cuprinse în planul de atenuare a impactului social;

   s) să menţină pe toată perioada exploatării garanţia financiară pentru refacerea mediului;

   t) să achite taxele privind activitatea minieră şi redevenţa minieră în termenele stabilite de prezenta lege.

   (2) În cazul în care titularul licenţei este o companie sau o societate naţională minieră, aceasta are şi următoarele obligaţii faţă de ministerul de resort:

   a) să fundamenteze şi să transmită anual, la termenele stabilite, volumele de finanţare necesare realizării lucrărilor prevăzute în licenţă;

   b) să transmită informaţiile solicitate referitoare la producţia şi investiţiile realizate, precum şi la modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul de stat;

   c) să transmită autorităţii competente datele şi documentele prevăzute la lit. a) şi b), aprobate de ministerul de resort, pentru a fi înregistrate în Cartea minieră şi în Cadastrul extractiv;

   d) să execute, în cazul privatizării, lucrările de conservare/închidere a minelor/carierelor şi de refacere a mediului pe suprafeţele afectate până la momentul privatizării.

 

   CAPITOLUL V
Autorizaţii

 

   Art. 40. - Procedurile pentru obţinerea autorizaţiilor, acordurilor şi/sau avizelor de mediu şi de protecţia muncii, necesare pentru desfăşurarea activităţilor miniere, vor fi coordonate de fiecare autoritate, conform competenţelor şi reglementărilor stabilite prin legislaţia în vigoare.

   Art. 41. - (1) Autoritatea competentă va informa în scris, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a licenţelor de exploatare, consiliile judeţene, consiliile locale şi prefecturile judeţene în raza cărora se află perimetrele concesionate despre activităţile miniere şi perimetrele concesionate prin aceste licenţe.

   (2) În termen de 90 de zile de la primirea informării prevăzute la alin. (1), consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale existente, pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere concesionate.

   Art. 42. - (1) Autorizaţiile, acordurile şi alte aprobări şi avize necesare activităţilor de construcţii-montaj de mine şi altor activităţi de construcţii necesare în vederea începerii şi desfăşurării activităţilor miniere se vor emite, de regulă, pentru ansamblul acestor construcţii şi nu separat pentru fiecare construcţie, conform solicitării titularilor de licenţe.

   (2) Autorizaţiile, acordurile şi alte aprobări şi avize necesare activităţilor de construcţii-montaj de mine şi altor activităţi de construcţii necesare în vederea începerii şi desfăşurării de activităţi miniere pot impune condiţii privind parametrii şi caracteristicile de funcţionare a construcţiilor şi instalaţiilor respective.

   Art. 43. - (1) Autorizaţiile, acordurile şi celelalte aprobări şi avize de funcţionare necesare desfăşurării de activităţi miniere sunt valabile pe toată durata permiselor şi a licenţelor în baza cărora se desfăşoară aceste activităţi. În cazul modificării condiţiilor avute în vedere la emiterea autorizaţiilor, acordurilor şi a celorlalte avize şi aprobări necesare desfăşurării de activităţi miniere, titularii acestor activităţi trebuie să solicite emiterea de noi autorizaţii, acorduri, avize şi aprobări.

   (2) Autorizaţiile, acordurile şi alte aprobări şi avize de funcţionare necesare desfăşurării activităţilor miniere se emit pentru ansamblul operaţiunilor necesare activităţilor miniere sau separat pentru fiecare operaţiune ori categorie de operaţiuni, conform solicitării titularilor de licenţe.

   (3) Respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţiile, acordurile şi alte aprobări şi avize emise pentru activităţile de construcţii-montaj de mine şi alte construcţii necesare în vederea începerii şi desfăşurării de activităţi miniere, conform art. 42 alin. (2), şi respectarea condiţiilor prevăzute de lege în privinţa desfăşurării de activităţi miniere se monitorizează de către titularii de licenţe şi se verifică de către autorităţile competente în domeniu, pe perioada probelor tehnologice, care nu poate să depăşească 6 luni de la terminarea operaţiunilor de construcţii-montaj.

   (4) Dacă se constată respectarea condiţiilor în conformitate cu prevederile alin. (3), autorizaţiile, acordurile şi alte aprobări şi avize de funcţionare necesare desfăşurării de activităţi miniere se emit în termen de maximum 10 zile de la finalizarea probelor tehnologice, numai dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel.

 

   CAPITOLUL VI
Taxe, redevenţe miniere şi tarife

 

   Art. 44. - (1) Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi a unei redevenţe miniere.

   (2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 250 lei/km2.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 08.10.2007.

 

   (3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.000 lei/km2; aceasta se dublează după 2 ani şi devine de 5 ori mai mare după 4 ani.

    ___________

    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 08.10.2007.

 

   (4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 25.000 lei/km2.

    ___________

    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 08.10.2007.

 

   (5) Valoarea taxelor prevăzute la alin. (2)-(4) va fi reactualizată anual, la propunerea autorităţii competente, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.

   (6) Taxele prevăzute la alin. (2)-(4) se datorează anual şi se plătesc anticipat pentru anul viitor, până la data de 31 decembrie a anului în curs.

   Art. 45. - (1) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileşte, la încheierea licenţei ori la eliberarea permisului de exploatare, după cum urmează:

   a) o cotă procentuală de 4% din valoarea producţiei miniere pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale şi gazele care le însoţesc, gaze necombustibile, nămoluri şi turbe terapeutice;

   b) echivalentul în lei a 0,70 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru substanţe nemetalifere;

   c) echivalentul în lei a 0,35 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale şi de construcţii, dolomită, gresie şi tufuri industriale;

   d) echivalentul în lei a 0,40 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru argile, marne, loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci caolinoase;

   e) echivalentul în lei a 0,55 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie şi diatomită;

   f) echivalentul în lei a 2,0 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental şi granodiorit ornamental;

   g) echivalentul în lei a 2,50 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru alabastru ornamental, aragonit ornamental şi siliconite ornamentale;

   h) echivalentul în lei a 3,0 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin şi tufuri ornamentale;

   i) echivalentul în lei a 0,80 euro, pe unitatea de producţie minieră, pentru săruri haloide.

    ___________

    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 16.07.2009.

 

   (11) Redevenţele miniere prevăzute la alin. (1) se achită la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    ___________

    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 51. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 16.07.2009.

 

   (2) Redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabileşte la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Naţionale a României de la data plăţii.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 16.07.2009.

 

   (3) Abrogat prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 08.10.2007.

   (4) Redevenţa minieră este datorată din ziua începerii realizării producţiei şi este plătibilă trimestrial, cu scadenţă până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor.

    ___________

    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 47/2012 începând cu 06.09.2012.

 

   Art. 46. - Titularii au obligaţia de a transmite autorităţii competente datele şi informaţiile necesare pentru a calcula redevenţa minieră cuvenită conform legii.

   Art. 47. - (1) Verificarea exactităţii datelor şi a informaţiilor pe baza cărora se calculează taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră se face de către autoritatea competentă, precum şi de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

   (2) Sumele reprezentând taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră datorate bugetului de stat se declară de către plătitor la organul fiscal competent până la termenul de plată prevăzut la art. 45 alin. (4).

   (3) Pentru neplata la termen a taxelor pentru activitatea minieră şi a redevenţei miniere se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

    ___________

    Art. 47. a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 47/2012 începând cu 06.09.2012.

 

   Art. 48. - (1) Pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale: avize, permise de prospecţiune şi exploatare, licenţe de explorare şi exploatare, documente de înregistrare a rezervelor, decizii de încetare a activităţii miniere, aprobări de asociere, de transfer al licenţei, acte adiţionale la licenţe, atestate, autorizări sau alte asemenea acte, precum şi pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale şi a Cărţii miniere, autoritatea competentă percepe tarife stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competentă sunt utilizate pentru finanţarea cheltuielilor pentru alcătuirea pachetelor de date şi lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a condiţiilor de participare la oferta publică, ţinerea licitaţiilor şi elaborarea de studii, expertizări şi consultanţă tehnică şi alte cheltuieli materiale, precum şi pentru dotări.

    ___________

    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 71/2011 începând cu 01.01.2012.

 

   (3) Veniturile rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar se preiau ca venituri în anul următor, la dispoziţia autorităţii competente.

   (4) Categoriile de cheltuieli care se finanţează din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat se stabilesc prin ordin al preşedintelui autorităţii competente.

    ___________

    Alineatul (4) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 71/2011 începând cu 01.01.2012.

 

   Art. 49. - Plata taxelor, tarifelor şi a redevenţelor prevăzute în prezenta lege nu îl scuteşte pe titularul licenţei/permisului de plata obligaţiilor bugetare datorate conform legislaţiei fiscale în vigoare.

   Art. 50. Abrogat prin punctul 1. din Lege nr. 237/2004 începând cu 25.06.2004.

   

Punere în aplicare CAPITOLUL VI prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
CAPITOLUL VII Regimul taxelor, redevenţelor, tarifelor şi al garanţiei
financiare pentru refacerea mediului
Art. 117. - (1) Titularii de licenţe/permise sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a taxelor anuale prevăzute la art. 44 din Legea minelor, care vor fi achitate după cum urmează:
a) pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau în concesiune, proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului;
b) pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor;
c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea minelor.
(2) Taxele anuale datorate până la data intrării în vigoare a Legii minelor nu se modifică.
(3) Taxele anuale se aplică la suprafaţa perimetrelor de prospecţiune, de explorare sau de exploatare, înscrisă în actele de dare în administrare sau în concesiune, cu luarea în considerare şi a reducerilor perimetrelor de explorare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 16 alin. (5) din Legea minelor.
Art. 118. - Titularii licenţelor/permiselor, care realizează producţie minieră, sunt supuşi la plata către bugetul de stat a redevenţei miniere, conform art. 45 din Legea minelor, din ziua începerii realizării producţiei.
Art. 119. - (1) Baza de calcul al redevenţei miniere o constituie valoarea producţiei miniere realizate, stabilită în conformitate cu preţurile practicate şi cu cantitatea de produse miniere rezultate, pentru perioada pentru care se calculează, fără valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor extrase, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea minelor.
(2) Modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redevenţei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune se stabileşte prin instrucţiuni tehnice aprobate prin ordin al conducătorului A.N.R.M., cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Sumele reprezentând taxa anuală şi redevenţa datorate bugetului de stat, potrivit Legii minelor, se declară de către plătitor la organul fiscal competent, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(4) Pentru actele de dare în administrare sau în concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii minelor şi aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern, valoarea producţiei miniere care stă la baza calculului redevenţei datorate se face conform prevederilor actelor normative aflate în vigoare la data încheierii acestora.
Art. 120. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări de prospecţiune/explorare prevăzute prin permisul de prospecţiune/licenţa de explorare, scadente la data renunţării la concesiunea minieră sau darea în administrare minieră şi neexecutate din motive imputabile, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetării concesiunii, conform art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea minelor.
Art. 121. - Produsele miniere realizate de către titular, în funcţie de rezerva minerală exploatată, se nominalizează în actele de dare în administrare sau în concesiune şi se actualizează prin acte adiţionale însuşite de către titular şi de către A.N.R.M., ori de câte ori este cazul.
Art. 122. - Titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare, care sunt obligaţi la plata redevenţei miniere, au obligaţia să calculeze şi să înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea producţiei miniere, cheltuielile de prelucrare şi valoarea redevenţei şi să o achite trimestrial, cu scadenţă până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor pentru care trebuie plătită redevenţa, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea minelor.
Art. 123. - Obligaţia de plată a redevenţei miniere revine şi titularilor de acte de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare, care realizează producţie minieră prin exploatare experimentală, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme.
Art. 124. - Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi ca în termen de 15 zile de la data eliberării documentelor de concesiune/administrare să depună la organul fiscal de care aparţin declaraţia de înregistrare ca plătitori de redevenţe miniere, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 125. - (1) Verificarea datelor pe baza cărora se calculează taxele şi redevenţele miniere, precum şi a sumelor acestora şi a scadenţelor de plată se face de către A.N.R.M. şi de către organele administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar.
(2) Titularii au obligaţia de a transmite A.N.R.M. datele şi informaţiile pe baza cărora a fost calculată redevenţa minieră cuvenită conform legii, în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.R.M., potrivit prevederilor art. 119 alin. (2).
Art. 126. - Nerespectarea termenelor de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.R.M. se sancţionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor, iar furnizarea de informaţii eronate privind valoarea producţiei miniere şi valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor miniere, care stă la baza stabilirii contravalorii redevenţei datorate, se sancţionează conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea minelor.
Art. 127. - Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare şi/sau a redevenţei miniere se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările privind colectarea creanţelor bugetare, şi se sancţionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor.
Art. 128. - (1) Sumele încasate prin perceperea tarifelor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea minelor vor fi administrate, contabilizate şi utilizate de către A.N.R.M. conform art. 48 alin. (2) din Legea minelor.
(2) Disponibilităţile existente în soldul contului la sfârşitul anului se reportează ca venituri în anul următor, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea minelor.
(3) Veniturile constituite potrivit alin. (1) şi cheltuielile aferente acestora se aprobă prin anexă la legea bugetului de stat.
(4) Detalierea cheltuielilor care se finanţează din veniturile prevăzute la alin. (1) pentru destinaţiile prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor se face prin ordin al conducătorului A.N.R.M.
(5) Fondul lunar pentru acordarea de stimulente personalului, prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor, se constituie prin aplicarea unei cote de până la 40% asupra veniturilor lunare realizate de A.N.R.M. prin perceperea tarifelor în exercitarea atribuţiilor sale, conform art. 48 alin. (1) din Legea minelor.
(6) Constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului se realizează conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale ordinului conducătorului A.N.R.M.
Art. 129. - Sumele aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute la art. 39 lit. q) din Legea minelor, vor fi gestionate printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama A.N.R.M., şi vor fi utilizate, la solicitarea A.N.R.M. şi numai cu acordul titularului de licenţă privind destinaţia lor, pentru următoarele categorii de acţiuni:
a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii proprii;
b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizică, minerit), mediu, legislaţie, negocieri etc.;
c) schimb de experienţă şi participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului;
d) transfer de know-how.
Art. 130. - Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de explorare, se constituie anual, în prima lună a perioadei la care se referă, şi se stabileşte în licenţă, astfel încât să acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în proiectul de refacere a mediului.
Art. 131. - Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de exploatare, se constituie anual, în prima lună a perioadei la care se referă, şi se stabileşte în licenţă, astfel încât să acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în planul de refacere a mediului şi în proiectul tehnic.
Art. 132. - În cazul permisului de exploatare, garanţia financiară pentru refacerea mediului se constituie la data eliberării şi se stabileşte prin acesta, astfel încât să acopere lucrările de refacere a mediului prevăzute în programul de exploatare pe perioada respectivă.
Art. 133. - (1) Garanţia financiară pentru refacerea mediului anuală nu poate fi mai mică decât valoarea lucrărilor de refacere a mediului aferente anului respectiv.
(2) Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de explorare/exploatare şi a permisului de exploatare poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege. Depozitul bancar ce constituie garanţia financiară pentru refacerea mediului va fi depus la o bancă agreată de A.N.R.M.
(3) A.N.R.M. elaborează instrucţiuni tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere.
Art. 134. - Titularul licenţei/permisului nu este răspunzător de deteriorarea mediului înconjurător prin activităţi miniere anterioare acordării concesiunii/administrării, a căror remediere revine făptuitorului.

   CAPITOLUL VII
Închiderea minelor

 

   Art. 51. - (1) Activitatea minieră de exploatare a unui zăcământ încetează când:

   a) resursele minerale exploatabile s-au epuizat;

   b) continuarea exploatării a devenit imposibilă datorită unor cauze naturale - inundaţii, surpări, alunecări de teren - sau provocate - focuri endogene, explozii de gaze -, ale căror efecte nu pot fi înlăturate prin intervenţii tehnice, în condiţii economice;

   c) exploatarea a devenit nerentabilă economic.

   (2) Când una dintre cauzele enumerate la alin. (1) este constatată, titularul licenţei supune autorităţii competente avizarea încetării exploatării.

   (3) Autoritatea competentă avizează închiderea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare pe baza planului de încetare a activităţii. Pentru perimetrele concesionate companiilor şi societăţilor naţionale miniere închiderea va fi aprobată în prealabil de ministerul de resort.

   Art. 52. - (1) Iniţiativa de încetare a activităţii unei mine sau cariere aparţine titularului licenţei de exploatare, care prezintă autorităţii competente o cerere însoţită de planul de încetare a activităţii actualizat, cuprinzând:

   a) motivaţia încetării activităţii, bazată pe o documentaţie tehnico-economică;

   b) programul tehnic de dezafectare sau conservare a exploatării, ce va include şi programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere. În cazul companiilor şi societăţilor naţionale miniere, programul va fi aprobat în prealabil de ministerul de resort;

   c) programul de protecţie socială a personalului, prin redistribuire şi/sau reconversie profesională, despăgubiri financiare şi/sau măsuri de dezvoltare regională pentru crearea de noi locuri de muncă, întocmit conform legii, după consultarea cu grupurile afectate, şi aprobat de autoritatea competentă în domeniul protecţiei sociale. În cazul companiilor şi societăţilor naţionale miniere, acesta este aprobat în prealabil şi de ministerul de resort;

   d) autorizaţia de gospodărire a apelor şi autorizaţia de mediu pentru închiderea minei sau a carierei respective;

   e) procedura de dezafectare şi de eliberare a terenului.

   (2) Activitatea minieră încetează prin decizia autorităţii competente, după analiza şi acceptarea de către autoritatea competentă şi ministerul de resort, după caz, a planului de încetare a activităţii şi după punerea lui în aplicare. Decizia de conservare/închidere a minei sau a carierei aparţinând companiilor şi societăţilor naţionale miniere va fi aprobată de Guvern, conservarea/închiderea urmând a fi finanţată şi din fonduri bugetare.

   (3) Închiderea minelor şi refacerea mediului în cazul minelor sau carierelor, al lucrărilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi care nu fac obiectul unei licenţe se vor face cu acordul autorităţii competente, de către ministerul de resort, prin direcţiile de specialitate, cu fonduri bugetare.

   (4) Perimetrele miniere cu activitate de exploatare temporar închisă, avizată conform art. 51 alin. (3), pot fi date în concesiune/administrare altui titular după oprirea activităţii. În acest scop autoritatea competentă va organiza concurs public de ofertă.

   Art. 53. - (1) Responsabilitatea urmăririi obligaţiilor rezultate din planul de încetare a activităţii minei sau a carierei aparţine autorităţii competente. Pentru companiile şi societăţile naţionale miniere această urmărire se va face împreună cu ministerul de resort.

   (2) În timpul implementării planului de încetare a activităţii minei sau a carierei titularul trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de autorităţile legale care au acordat avize.

   (3) Punerea în aplicare a programului de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere se va face de către titular, cu fonduri proprii. Pentru companiile şi societăţile naţionale miniere monitorizarea factorilor de mediu postînchidere se va face de către ministerul de resort, prin direcţiile de specialitate, cu fonduri bugetare.

 

   

Punere în aplicare CAPITOLUL VII prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
CAPITOLUL VIII Închiderea minelor
Art. 135. - Dependinţele şi anexele tehnice ale exploatării, care revin în proprietatea statului conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor, sunt cele prevăzute în programul tehnic de închidere a minelor/carierelor, întocmit conform instrucţiunilor tehnice emise de A.N.R.M. şi de ministerul de resort.
Art. 136. - Titularul licenţei de exploatare anulate rămâne răspunzător de integritatea dependinţelor şi anexelor tehnice ale exploatării, care trec în proprietatea statului, în limita termenului de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării, prevăzut la art. 37 alin. (4) din Legea minelor.
Art. 137. - Dependinţele şi anexele tehnice ale exploatărilor, revenite în proprietatea statului ca urmare a deciziei de încetare a concesiunii sau a administrării, conform art. 37 din Legea minelor, vor fi utilizate prin:
a) darea lor în folosinţă, ca utilităţi integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licenţă de exploatare obţinută conform legii. În acest caz aceste dependinţe şi anexe tehnologice vor fi nominalizate într-o anexă la licenţă;
b) conservare, prin grija agentului economic, şi cu aprobarea ministerului de resort în cazul companiilor/societăţilor miniere naţionale, la minele şi carierele pentru care s-a decis încetarea temporară a activităţii de exploatare şi conservarea acestora.
Art. 138. - Încetarea activităţii miniere se face conform instrucţiunilor tehnice elaborate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi de ministerul de resort.
Art. 139. - Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, puse la dispoziţie A.N.R.M. conform art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, vor fi utilizate conform instrucţiunilor tehnice elaborate în condiţiile art. 138.

   CAPITOLUL VIII
Autoritatea competentă

 

   Art. 54. - Autoritatea competentă abilitată pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organizată ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ordonator principal de credite, în subordinea Guvernului.

   Art. 55. - (1) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale:

   a) gestionează resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietate publică a statului;

   b) stabileşte clauzele şi condiţiile licenţelor/permiselor, acordă şi emite licenţele/permisele prevăzute de lege şi reglementează derularea activităţilor miniere prin norme şi instrucţiuni tehnice privind derularea activităţilor miniere, emise în aplicarea prezentei legi;

   c) primeşte, verifică şi înregistrează datele şi informaţiile privind resursele şi rezervele minerale şi organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de resurse/rezerve minerale. Datele oficiale cu privire la resursele/rezervele minerale sunt cele înscrise în fondul naţional;

   d) stabileşte tarifele prevăzute la art. 48 alin. (1), în condiţiile legii;

   e) urmăreşte şi verifică producţia de resurse minerale pentru calcularea redevenţelor;

   f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia suprafeţei şi a subsolului, în cursul şi după terminarea activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile legale;

   g) controlează respectarea de către titular a prevederilor din licenţă/permis, precum şi a celor din normele şi instrucţiunile din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora;

   h) avizează documentaţiile privind executarea activităţilor miniere, precum şi documentaţiile de încetare a activităţilor miniere, numai cu prevederea şi aprobarea, conform legii, a măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologică;

   i) instituie perimetre de protecţie hidrogeologică pentru zăcămintele de ape subterane minerale naturale, geotermale şi termominerale, de nămoluri şi de turbe terapeutice şi avizează instituirea perimetrelor de protecţie sanitară;

   j) în exercitarea activităţii de control, colaborează cu autorităţile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecţie a mediului şi de protecţie a muncii;

   k) dispune suspendarea activităţilor miniere executate în afara perimetrului instituit, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care prin modul de desfăşurare pot conduce la pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

   l) elaborează normele şi instrucţiunile tehnice pentru aplicarea prezentei legi, cu asistenţa ministerelor interesate;

   m) elaborează şi ţine la zi Cartea minieră şi Cadastrul extractiv, după cum este prevăzut în normele de aplicare a prezentei legi. Actele juridice şi documentele neînregistrate în Cartea minieră şi în Cadastrul extractiv nu sunt opozabile terţilor;

   n) constată şi notifică nerespectarea prevederilor prezentei legi;

   o) elaborează proiecte de legi şi proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru activităţile miniere.

   (2) Funcţionarea şi organizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

    ___________

    Pus în aplicare prin Hotărâre nr. 1419/2009 începând cu 07.12.2009.

 

   CAPITOLUL IX
Responsabilităţile ministerului de resort

 

   Art. 56. - Ministerul de resort asigură desfăşurarea activităţilor miniere conform prezentei legi, astfel:

   a) elaborează strategii şi politici în domeniul resurselor minerale, care se supun aprobării Guvernului; urmăreşte şi participă la realizarea acestora, în conformitate cu competenţele proprii. Strategiile şi politicile elaborate se aplică participanţilor la activităţi miniere numai în sens favorabil;

   b) evaluează şi aprobă bugetul pentru realizarea producţiei de resurse minerale la companiile şi societăţile naţionale miniere, conform art. 39 alin. (2);

   c) elaborează programe în aplicarea strategiilor şi politicilor prevăzute la lit. a), precum şi a bugetului prevăzut la lit. b), inclusiv programe de prospecţiune care se realizează cu fonduri alocate de la bugetul de stat;

   d) este ordonator principal de credite pentru alocaţiile bugetare pentru retehnologizare-dezvoltare, programe de prospecţiune, după cum sunt prevăzute în planul anual geologic elaborat conform lit. c), cercetare tehnologică, protecţia şi refacerea mediului, restructurare, conservarea/închiderea minelor sau a carierelor, conform lit. k), măsurile de protecţie socială în cazul închiderii minelor, conform lit. j), şi alte activităţi în domeniul resurselor minerale;

   e) asigură întocmirea de studii, pe baza cărora, împreună cu autoritatea competentă în domeniul finanţelor, selecţionează produsele miniere a căror exploatare se realizează cu fonduri de la bugetul de stat; fundamentează preţul acestora, în condiţiile legii;

   f) avizează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii şi solidarităţii sociale, normative de protecţie a muncii în minerit;

   g) avizează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului, normative de protecţie a mediului specifice activităţii miniere;

   h) elaborează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii şi solidarităţii sociale şi cu organizaţiile patronale şi de sindicat, programe de asistenţă medicală şi de asigurări pentru risc şi accidente, în vederea reabilitării şi compensării celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale în activitatea minieră;

   i) avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor şi societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţilor de exploatare;

   j) fundamentează şi elaborează politici naţionale în domeniul problemelor sociale din zonele cu activitate minieră, împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii şi solidarităţii sociale şi cu organele administraţiei publice locale;

   k) prin direcţiile de specialitate, angajează executarea lucrărilor de conservare/închidere a minelor sau a carierelor aparţinând companiilor şi societăţilor naţionale miniere, precum şi a minelor sau a carierelor, a lucrărilor de explorare oprite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi care nu fac obiectul unei licenţe şi asigură monitorizarea factorilor de mediu postînchidere;

   l) avizează proiectele de legi şi proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru activităţile miniere.

 

   

Punere în aplicare CAPITOLUL IX prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
Art. 141. - (1) Ministerul de resort va gestiona executarea programului geologic naţional şi, în calitatea sa de ordonator principal de credite, va asigura finanţarea acestuia şi din surse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologică, precum şi regimul acestora se vor conforma prevederilor Legii minelor.
(2) Până la data intrării în vigoare a licenţelor de exploatare şi/sau de explorare atribuite direct conform art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, titularii acestora îşi vor desfăşura activitatea minieră pe baza avizelor la programele anuale de exploatare şi/sau cercetare, în limitele perimetrelor existente.

   CAPITOLUL X
Sancţiuni

 

   Art. 57. - (1) Nerespectarea de către titularii permiselor şi licenţelor a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenţie dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează:

   a) de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 23 şi la art. 39 alin. (1) lit. b), d), e), f), h) şi i) şi alin. (2) lit. c);

   b) de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 39 alin. (1) lit. a), c), g), j), l), n), o) şi s);

   c) de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 4 alin. (3) şi la art. 39 alin. (1) lit. k), m), p) şi t).

   (2) Executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 29, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

   (3) Constatarea executării de activităţi fără permis sau licenţă se face de către autoritatea competentă şi se aduce la cunoştinţă organelor de stat competente.

   Art. 58. - (1) Săvârşirea pentru a doua oară a vreuneia dintre contravenţiile sancţionate potrivit prevederilor art. 57 se sancţionează cu dublul amenzii maxime prevăzute la art. 57.

   (2) Încălcarea în continuare a dispoziţiilor pentru care sunt stabilite sancţiuni la art. 57 atrage revocarea licenţei/permisului.

   (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 57 le sunt aplicabile, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispoziţiile legale privind regimul juridic al contravenţiilor.

   (4) Limitele valorice ale amenzilor prevăzute la art. 57 vor fi actualizate periodic, conform prevederilor art. 44 alin. (5).

   Art. 59. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al autorităţii competente.

   (2) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, conform dispoziţiilor legale privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

   CAPITOLUL XI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

   Art. 60. - (1) Prevederile licenţelor în vigoare rămân valabile, pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate.

    ___________

    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 16.07.2009.

 

   (11) Acordarea facilităţilor de natura ajutorului de stat pentru titularii licenţelor de explorare şi/sau exploatare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru cele în curs de aprobare de către Guvern şi pentru noii solicitanţi se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

    ___________

    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 237/2004 începând cu 25.06.2004.

 

   (2) Abrogat prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 101/2007 începând cu 16.07.2009.

   (3) Acordarea directă a licenţelor de exploatare se va face în condiţiile existente la data depunerii solicitărilor numai pentru instituţiile publice, companiile naţionale miniere şi societăţile comerciale care la data de 15 iunie 2001 aveau depuse la autoritatea competentă documentaţiile necesare obţinerii acestora.

   

Punere în aplicare Art. 60. prin Normă pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003... din 14/10/2003 :
Art. 142. - Sunt considerate licenţe de exploatare în curs de aprobare de către Guvern, în sensul art. 60 alin. (1) din Legea minelor, acele licenţe încheiate de A.N.R.M. cu persoane juridice şi neintrate în vigoare.
Art. 143. - Titularii licenţelor de exploatare în vigoare sau în curs de aprobare vor elabora şi vor transmite la A.N.R.M. documentaţiile tehnico-economice, după cum urmează:
a) planul iniţial de încetare a activităţii, parte a studiului de fezabilitate;
b) proiectul tehnic de refacere a mediului;
c) programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere;
d) studiul de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social.

   Art. 61. - Soluţionarea litigiilor în legătură cu interpretarea şi executarea licenţelor/permiselor este de competenţa instanţelor din România, dacă părţile nu au convenit soluţionarea pe cale arbitrară, inclusiv a instanţelor internaţionale.

   Art. 62. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea competentă va elabora normele de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

   Art. 63. - Ministerul de resort împreună cu autoritatea competentă în domeniul muncii şi solidarităţii sociale, cu consultarea sindicatelor şi patronatelor de ramură, vor elabora, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul personalului din industria minieră, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

   Art. 64. - Ministerul de resort împreună cu autoritatea competentă vor elabora, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de topografie minieră.

   Art. 65. - (1) Pentru intervenţia rapidă în cazurile de accidente şi avarii, titularul organizează staţii de salvare minieră.

   (2) Organizarea staţiilor de salvare minieră se face la mine şi cariere sau în unităţi centrale, pe bazine sau regiuni miniere. Decizia de organizare aparţine titularului, care este obligat să obţină în prealabil avizul inspectoratului teritorial pentru protecţia muncii şi al inspectoratului teritorial de mediu.

   (3) Organizarea şi funcţionarea staţiilor de salvare minieră se fac conform legislaţiei româneşti din domeniile protecţiei mediului şi protecţiei muncii.

   Art. 66. - (1) În scopul prevenirii accidentelor în activitatea minieră, precum şi pentru recuperarea forţei de muncă şi/sau acordarea despăgubirilor şi ajutoarelor urmaşilor legali în cazuri de deces, se pot organiza, potrivit legii, asociaţii profesionale, ca persoane juridice fără scop lucrativ.

   (2) Asociaţiile prevăzute la alin. (1) se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   (3) Obligaţia contribuţiei titularilor licenţelor la fondurile de intervenţie ale asociaţiei va fi înscrisă în statutul acestora, iar cuantumul contribuţiei va fi convenit între părţi.

   Art. 67. - Pentru materiile prime radioactive Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare exercită controlul de securitate nucleară, informează Agenţia Naţională pentru Energie Atomică, iar aceasta raportează organismelor internaţionale de specialitate, conform acordurilor şi convenţiilor la care România este parte.

   Art. 68. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Art. 69. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 16 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

 

   

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

 

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

    Bucureşti, 18 martie 2003.

    Nr. 85.