Instrucțiuni Legea Minelor_30.04.2009

LegislațieExpert Juridic
Petrol și gaze Regenerabile Electricitate Minerit

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

 

Instrucţiuni din 30/04/2009

privind eliberarea permiselor de exploatare


___________
Text actualizat la data de 18.02.2011. Actul include modificările din următoarele acte:
- Ordinul nr. 142/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30/09/2010.
- Ordinul nr. 125/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 18/02/2011.

    Prezentele instrucţiuni fac referire şi detaliază art. 28 şi 30 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 1. - (1) Permisul de exploatare este actul juridic emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prin care se acordă dreptul de exploatare a unor cantităţi determinate de roci utilizabile în construcţii, acumulări de turbă sau aur din aluviuni.

   (2) Anexele la permisul de exploatare fac parte integrantă din acesta şi constau din nota de constatare, fişa de perimetru şi documentaţia tehnică pentru obţinerea permisului.

   Art. 2. - (1) Rocile utilizabile în construcţii, exploatabile şi pe bază de permis, sunt următoarele: nisipul, pietrişul, gresia, marna, argila, calcarul industrial şi de construcţie, tuful, travertinul, dolomitul, şisturile cristaline, gnaisul, pegmatitul, serpentinitul, amfibolitul, dacitul, micaşistul, granitul, riolitul, granodioritul, andezitul, sienitul, dioritul, porfirul, bazaltul, diabazul, perlitul, scoria bazaltică, rocile ornamentale.

   (2) Se poate solicita permis de exploatare şi pentru produse reziduale miniere care conţin exclusiv cel puţin una dintre substanţele minerale utile prevăzute la alin. (1).

___________

Art. 2. a fost modificat prin punctul 1. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

   Art. 3. - (1) Dreptul de exploatare pe bază de permis se acordă:

   a) pentru rocile utilizabile în construcţii, acumulările de turbă şi aurul din aluviuni care nu sunt cercetate şi înregistrate ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile în Fondul naţional de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.) şi care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;

   b) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă care au fost cercetate, dar neînregistrate ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile în F.N.R./R., sau au fost înregistrate ca rezerve/resurse grupa «afară de bilanţ» şi care nu constituie obiectul unei concesiuni/dări în administrare la data solicitării permisului de exploatare;

___________

Litera b) a fost modificată prin punctul 2. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

   c) pentru nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale cursurilor de apă şi din cuvetele lacurilor, care nu constituie, la data solicitării permisului de exploatare, obiect al unei concesiuni/dări în administrare şi sunt cercetate şi înregistrate ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile în F.N.R./R.;

   d) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă, exclusiv titularului licenţei de explorare, după acceptarea de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a raportului final de explorare, iar licenţa de exploatare nu este încheiată la data solicitării permisului de exploatare. În acest caz, se poate acorda permis de exploatare o singură dată;

   e) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă înregistrate ca rezerve şi/sau ca resurse valorificabile în F.N.R./R., dacă dreptul de exploatare a acestora a constituit obiect al unui concurs public de ofertă, conform legii, pentru care nu a fost depusă cel puţin o ofertă;

   f) pentru rocile utilizabile în construcţii şi acumulările de turbă, dacă este încheiată licenţă de concesiune/dare în administrare pentru exploatare, neaprobată prin hotărâre a Guvernului la data solicitării permisului de exploatare; permisul de exploatare se acordă exclusiv titularului licenţei de concesiune/dare în administrare pentru exploatare.

   (2) În limitele unui perimetru de explorare/exploatare se poate acorda permis de exploatare unor persoane juridice, altele decât titularul licenţei, numai în condiţiile art. 25 din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

   (3) Permisul de exploatare nu se acordă în perimetre ce constituie obiect al listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare/exploatare, aprobate potrivit art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

___________

Art. 3. a fost modificat prin punctul 2. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

   Art. 4. - Exploatarea pe bază de permis se efectuează, conform prevederilor legii, de către:

   a) persoane juridice care sunt înregistrate conform legii, specializate şi atestate în desfăşurarea unor astfel de activităţi sau se organizează în acest scop;

   b) persoane fizice care sunt autorizate şi înregistrate conform legii.

   Art. 5. - Operatorii economici au obligaţia de a solicita verificarea perimetrului temporar (coordonate, suprafaţă, vecinătăţi etc.) compartimentului de inspecţie teritorială în competenţa căruia se află perimetrul respectiv, în baza transmiterii următoarelor:

- scrisoarea-comandă pentru verificarea şi aprobarea perimetrului de exploatare (anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni);

- fişa de localizare a perimetrului de exploatare, întocmită în sistemul de proiecţie «Stereografic '70» (anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni);

- documentele emise de autorităţile competente privind amplasarea perimetrului de exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă.

___________

Art. 5. a fost modificat prin punctul 3. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

   Art. 6. - (1) Solicitarea de obţinere a permisului de exploatare se poate face oricând pe parcursul anului calendaristic şi constă în: scrisoare-comandă pentru acordarea permisului de exploatare (anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni) şi documentaţie tehnică (anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni).

   (2) Permisul de exploatare se eliberează, conform legii, primului solicitant, persoană fizică sau juridică.

   Art. 7. - (1) Permisul de exploatare se acordă pentru o durată de maximum un an, fără drept de prelungire.

   (2) Exploatarea pe bază de permis nu conferă titularului dreptul la obţinerea directă a licenţei de concesiune pentru explorare/exploatare ori la acordarea obligatorie a unui nou permis.

   Art. 8. - (1) Cantitatea determinată în permisul de exploatare reprezintă cantitatea de resurse minerale exprimată în metri cubi sau în tone pe care solicitantul permisului estimează că o va extrage în perioada de valabilitate a acestuia, în funcţie de potenţialul zăcământului, de capacitatea tehnică de care dispune, de cerinţele pieţei de desfacere etc.

   (2) Suprafaţa perimetrului temporar de exploatare va fi corelată cu cantitatea determinată în permisul de exploatare.

   (3) În cazul exploatării unei cantităţi suplimentare faţă de cantitatea determinată în permisul de exploatare, titularul este obligat să transmită la compartimentul de inspecţie teritorială datele şi informaţiile privind producţia minieră realizată şi să achite redevenţa minieră către bugetul de stat.

   (4) Exploatarea rocilor ornamentale se realizează prin modalităţi de extracţie şi tehnologii specifice rocilor ornamentale, care asigură protecţia zăcămintelor împotriva degradării şi valorificarea maximală a resursei minerale pentru obţinerea de produse miniere ornamentale.

___________

Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 4. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

   Art. 9. - Pentru obţinerea permisului de exploatare, solicitantul este obligat să prezinte certificatul de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii documentaţiei complete, din care să rezulte că acesta nu înregistrează obligaţii restante exigibile cu privire la redevenţa şi taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare sau exploatare, după caz, ori documente financiare care să ateste plata taxei şi a redevenţei miniere restante exigibile.

___________

Art. 9. a fost modificat prin punctul 3. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

   Art. 10. - (1) Permisul de exploatare se întocmeşte numai după prezentarea de către solicitant a unui act de reglementare pentru protecţia mediului sau a unui document emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în care se precizează că proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului/evaluării adecvate.

   (2) În cazul exploatărilor de nisipuri şi pietrişuri din albiile majore şi terasele râurilor, sub nivelul hidrostatic, precum şi al celor din albiile minore ale râurilor şi din cuvetele lacurilor, întocmirea permisului de exploatare este condiţionată de obţinerea, în prealabil, de către solicitant a avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor.

   (3) Permisul de exploatare se întocmeşte numai după prezentarea de către solicitant a documentelor care să ateste că pe terenurile aferente perimetrului de exploatare nu sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă, emise de autorităţile competente în domeniile respective.

___________

Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 5. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

___________

Art. 10. a fost modificat prin punctul 4. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

   Art. 11. - Solicitanţii permiselor de exploatare au obligaţia de a constitui garanţia financiară pentru refacerea mediului (anexa nr. 5 la prezentele instrucţiuni), conform prevederilor legale în vigoare.

___________

Art. 11. a fost modificat prin punctul 5. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

   Art. 12. - (1) În cazul solicitantului care a mai executat activitate de exploatare pe bază de permise, acordate în alte perimetre de exploatare, întocmirea unui nou permis se face condiţionat de executarea integrală a lucrărilor de refacere a mediului afectat de activitatea anterioară.

   (2) Constatarea îndeplinirii obligaţiilor referitoare la executarea integrală a lucrărilor de refacere a mediului se face pe baza prezentării de către titularul permiselor la care activitatea a încetat a notelor de constatare emise de compartimentele de inspecţie teritorială aferente, precum şi a anexei nr. 6 la prezentele instrucţiuni, privind situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului, pentru fiecare perimetru de exploatare.

___________

Art. 12. a fost modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

   Art. 13. - Solicitanţii permiselor de exploatare sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a taxei pentru activitatea de exploatare şi a redevenţei miniere, conform prevederilor legale în vigoare.

___________

Art. 13. a fost modificat prin punctul 6. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

   Art. 14. - În vederea întocmirii permiselor de exploatare, compartimentele de inspecţie teritorială au următoarele responsabilităţi:

   a) verifică şi înregistrează documentele depuse de solicitant: scrisoare-comandă pentru acordarea permisului de exploatare şi documentaţie tehnică;

   b) verifică încadrarea solicitării în condiţiile de acordare a permisului de exploatare în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni;

   c) verifică pe teren datele din documentaţia tehnică şi întocmeşte în 3 exemplare originale permisul de exploatare şi nota de constatare, care se constituie ca anexă la acesta;

   d) comunică solicitantului valoarea taxei pentru activitatea de exploatare şi a tarifului perceput de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea permisului de exploatare.

   Art. 15. - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prin compartimentele de inspecţie teritorială, întocmeşte permisul de exploatare sau respinge solicitarea în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 6.

   Art. 16. - În permisul de exploatare se stabilesc, în principal:

- titularul;

- obiectul;

- perioada de valabilitate;

- denumirea şi localizarea perimetrului;

- tipul resursei minerale şi cantitatea determinată;

- produsele miniere;

- drepturile şi obligaţiile titularului;

- cazurile de încetare;

- taxele şi redevenţele miniere datorate statului şi termenele de plată;

- obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor şi instrucţiunilor emise pentru aplicarea acesteia;

- obligaţia respectării măsurilor stabilite de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

- obligaţia respectării condiţiilor impuse prin avizele/autorizaţiile din domeniul gospodăririi apelor (după caz);

- anexele permisului;

- dreptul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale de a controla ori de câte ori se consideră necesar şi de a aplica sancţiuni;

- alte clauze sau condiţii speciale.

___________

Art. 16. a fost modificat prin punctul 7. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

   Art. 17. - (1) Permisul de exploatare, însuşit de către solicitant şi însoţit de nota de constatare, de scrisoarea-comandă pentru acordarea permisului de exploatare, documentaţia tehnică şi dovada achitării taxei pentru activitatea de exploatare se înaintează Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în vederea aprobării de către conducătorul acesteia.

___________

Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 7. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

   (2) Permisul de exploatare se eliberează titularului numai după achitarea tarifului pentru emiterea acestuia.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 8. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

   (3) Titularul permisului de exploatare, aprobat potrivit alin. (1), este obligat la achitarea tarifului pentru eliberarea acestuia, în termen de 60 de zile de la data notificării aprobării, sub sancţiunea revocării permisului de exploatare.

   (4) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale notifică titularii cu privire la aprobarea permisului de exploatare conform alin. (1), în termen de 3 zile de la data înregistrării permisului, prin poştă, cu aviz de primire.

   Art. 18. - Dacă pe durata valabilităţii permisului de exploatare apar solicitări de concesionare a activităţii de explorare/exploatare şi/sau dacă Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale decide oportunitatea concesionării unor asemenea activităţi miniere, prin concurs public de ofertă, pe o zonă care include şi perimetrul aferent permisului de exploatare, acesta îşi păstrează valabilitatea pe toată durata pentru care a fost eliberat.

   ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni

 

    CONŢINUTUL-CADRU
al documentaţiei tehnice pentru acordarea permisului de exploatare

   A. Memoriul tehnic va cuprinde următoarele capitole:

- capitolul 1 - datele de identificare şi de înregistrare ale operatorului economic;

- capitolul 2 - perioada pentru care se solicită permisul de exploatare;

- capitolul 3 - prezentarea resursei minerale, estimarea cantitativă şi calitativă a acesteia;

- capitolul 4 - programarea indicatorilor tehnico-economici, respectiv eşalonări trimestriale;

- capitolul 5 - modalitatea de extracţie (metoda de deschidere, pregătire şi exploatare, haldarea materialului steril, protecţia zăcământului), prelucrarea, închiderea, asigurarea calităţii impuse prin acordul şi/sau prin autorizaţia de mediu;

- capitolul 6 - resursele minerale utile/produsele miniere pentru care se vor achita redevenţe miniere, conform prevederilor legale în vigoare;

- capitolul 7 - deteriorări ale mediului*) ca urmare a lucrărilor propuse, măsurile de protecţie, lucrările de refacere a mediului*) [care vor fundamenta calculul garanţiei financiare pentru refacerea mediului*) - anexa nr. 5 la instrucţiuni];

- capitolul 8 - efectele derocării cu ajutorul explozivilor asupra mediului*), determinate pe bază de studii de specialitate, în cazul exploatărilor care presupun realizarea unor asemenea operaţii;

- capitolul 9 - efectele activităţii de transport al produselor miniere, realizată de titular, asupra mediului*), în cazul exploatărilor care presupun realizarea unor asemenea activităţi.

   B. Anexele scrise:

   1. acte şi documente privind legalitatea funcţionării operatorului economic, inclusiv certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate;

   2. act de reglementare pentru protecţia mediului sau un document, emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în care să se precizeze că proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului/evaluării adecvate;

   3. documente emise de autorităţile competente privind amplasarea perimetrului de exploatare pe terenuri pe care sunt situate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale, zonele de protecţie sanitară şi perimetrele de protecţie hidrogeologică ale surselor de alimentare cu apă;

   4. aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor, după caz;

   5. tabel cu valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului (anexa nr. 5 la instrucţiuni), avizat de agenţia judeţeană de protecţie a mediului;

   6. dovada constituirii garanţiei financiare pentru refacerea mediului;

   7. tabel cu situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului (anexa nr. 6 la instrucţiuni), avizat de agenţia judeţeană de protecţie a mediului;

   8. certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, valabil la data depunerii documentaţiei complete, din care să rezulte că solicitantul nu înregistrează obligaţii restante exigibile cu privire la redevenţa şi taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare sau exploatare, după caz, ori din care să rezulte valoarea obligaţiilor restante exigibile cu privire la redevenţa şi taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare sau exploatare, după caz, precum şi ordinul de plată şi extrasul de cont care atestă plata taxei şi redevenţei miniere restante exigibile;

   9. acord de reabilitare, încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră şi clădirile adiacente din localităţile urbane sau rurale respective;

   10. lista cuprinzând personalul de specialitate atestat implicat în managementul exploatării, cu prezentarea activităţii acestuia (C.V.);

   11. plan de refacere a mediului şi proiect tehnic de refacere a mediului.

___________

Litera B. a fost modificată prin punctul 8. din Ordin nr. 125/2011 începând cu 18.02.2011.

   C. Anexele grafice:

   1. fişa de localizare a perimetrului de exploatare (anexa nr. 4 la instrucţiuni), la scara 1:25.000, pe care se vor figura în mod obligatoriu:

- caroiajul rectangular, corespunzător sistemului de proiecţie «Stereo '70»;

- conturul perimetrului solicitat;

- elemente de toponimie şi relief (drumuri, localităţi, construcţii, diguri, căi ferate, reţea hidrografică, direcţia nord etc.);

   2. planul topografic de situaţie la scara 1:500 - 1:1.000 (în funcţie de densitatea punctelor de detaliu) în sistemul de proiecţie «Stereo '70», care va fi realizat înainte de începerea activităţii de exploatare în perimetru şi pe care se vor reprezenta:

- conturul perimetrului solicitat;

- puncte cotate, având densitatea corespunzătoare scării de redactare a planului;

- curbe de nivel, cu echidistanţa corespunzătoare scării de redactare a planului;

- eşalonarea trimestrială a lucrărilor programate;

   3. profiluri transversale şi/sau longitudinale, pentru determinarea volumului de substanţă minerală care se va extrage, atunci când sunt cunoscute date preliminare, cu eşalonarea trimestrială a lucrărilor programate.

NOTĂ:

    La începerea activităţii de exploatare în perimetru, operatorii economici sunt obligaţi să aplice în activitatea topografică prevederile Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate în domeniul extractiv minier, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 197/2003, şi ale Regulamentului de topografie minieră, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 65/133/2003.

___________

*) Mediu - ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale.

___________

ANEXA Nr. 1 a fost modificată prin punctul 9. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

 ANEXA Nr. 2
la instrucţiuni

    SCRISOARE-COMANDĂ
pentru acordarea permisului de exploatare

    - model -

    Operatorul economic ......................

    Adresa/Sediul ............................

    Codul fiscal .............................

    Autorizaţie nr. ..........................

    Cont .....................................

    Banca ....................................

    Telefon/Fax ..............................

    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

    Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 şi ale instrucţiunilor specifice emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentaţia tehnico-economică necesară în vederea obţinerii permisului de exploatare în perimetrul ................................................................... .

    Tariful perceput de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului menţionat va fi achitat ............................... (în numerar/prin virament) la data eliberării acestuia.

    Prezenta scrisoare ţine loc de comandă fermă.

Director general, .......................... Director economic, ..........................

    Încadrarea documentaţiei

    Documentaţia se încadrează în gradul de complexitate ........................ şi se tarifează cu suma de ................................. lei, conform anexei nr. ................................................... la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. ................................, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ....................... din ............................. .

Data .......................

Director, .............................

Întocmit ..............

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

    SCRISOARE-COMANDĂ
pentru verificarea şi aprobarea perimetrului de exploatare

    - model -

    Operatorul economic ......................

    Adresa/Sediul ............................

    Codul fiscal .............................

    Autorizaţie nr. ..........................

    Cont .....................................

    Banca ....................................

    Telefon/Fax ..............................

    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

    Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 şi ale instrucţiunilor specifice emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat fişa de instituire a perimetrului de exploatare necesară în vederea obţinerii aprobării pentru perimetrul ................................................................... .

    Tariful perceput de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului menţionat va fi achitat ............................................ (în numerar/prin virament) la data eliberării acestuia.

    Prezenta scrisoare ţine loc de comandă fermă.

Director general, .......................... Director economic, ..........................

    Încadrarea documentaţiei

    Documentaţia se încadrează în gradul de complexitate ........................ şi se tarifează cu suma de ............... lei, conform anexei nr. ............. la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. ....................., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............. din.............................. .

Data .......................

Director, .............................

Întocmit ..............

 ANEXA Nr. 4
la instrucţiuni

    FIŞA DE LOCALIZARE
a perimetrului de exploatare

Fişa de localizare a perimetrului de exploatare
Spaţiu rezervat (1/2 din formatul A4) pentru figurarea elementelor precizate la lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la instrucţiuni.
1. Localizarea perimetrului 2. Date privind perimetrul

1.1.

Coordonate pentru delimitarea perimetrului

2.1.

Denumirea perimetrului:
Pct. X Y

2.2.

Numărul topo:
Observaţii: În cazul în care numărul punctelor de delimitare a perimetrului, înscrise în ordinea închiderii poligonului, depăşeşte spaţiul rezervat, acestea se vor înscrie pe verso.

2.3.

Substanţa:

2.4.

Faza lucrărilor:

2.5.

Operatorul economic:
OBSERVAŢII:

1.2.

Sistemul de referinţă: Stereo '70

1.3.

Limita în adâncime: z = m

1.4.

Suprafaţa: s = ... km2

1.5.

Localizarea administrativ-teritorială: comuna .................judeţul ...................

ANEXA Nr. 5
la instrucţiuni

    Operatorul economic ............................

    Perimetrul .....................................

    Anul ...........................................

    VALOAREA GARANŢIEI FINANCIARE PENTRU REFACEREA MEDIULUI

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar

Total valoare

0

1

2

3

4

5

1.

Lucrări executate în zona afectată de exploatare

1.1.

Depunere de pământ pe berme şi compactare

1.2.

Plantare de arbuşti

1.3.

Lucrări de întreţinere ...........................................

2.

Lucrări în zona haldelor de steril

2.1.

Amenajare suprafaţă

2.2.

Acoperirea terenului cu plasă

2.3.

Transportul solului vegetal

2.4.

Fertilizare

2.5.

Semănat de iarbă

2.6.

Întreţinere ...........................................

3.

Alte lucrări pentru refacerea mediului ...........................................
TOTAL:
Operator economic Director general, ................................
Avizat Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Compartimentul de inspecţie teritorială ......................................... (numele, prenumele şi semnătura) Avizat Ministerul Mediului Agenţia de Protecţie a Mediului a Judeţului ........................................... (numele, prenumele şi semnătura)

ANEXA Nr. 6
la instrucţiuni

    Operatorul economic .................

    Perimetrul ..........................

    Anul ................................

    SITUAŢIA LUCRĂRILOR EXECUTATE PENTRU REFACEREA MEDIULUI

Nr. crt.

Obiectivul

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar

Total valoare

0

1

2

3

4

5

1.

Lucrări de remediere în zona afectată de exploatare

1.1.

Depunere de pământ pe berme şi compactare

1.2.

Plantare de arbuşti

1.3.

Lucrări de întreţinere ...........................................

2.

Lucrări în zona haldelor de steril

2.1.

Amenajare suprafaţă

2.2.

Acoperirea terenului cu plasă

2.3.

Transportul solului vegetal

2.4.

Fertilizare

2.5.

Semănat de iarbă

2.6.

Întreţinere ...........................................

3.

Alte lucrări pentru refacerea mediului ...........................................
TOTAL:
Operator economic Director general, ................................
Verificat Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Compartimentul de inspecţie teritorială ......................................... (numele, prenumele şi semnătura) Verificat Ministerul Mediului Agenţia de Protecţie a Mediului a Judeţului ............................................ (numele, prenumele şi semnătura)

 ANEXA Nr. 7 la instrucţiuni

 

 

   TABEL CENTRALIZATOR
cuprinzând producţia preliminată şi indicatorii tehnici specifici

Nr. crt.

Specificaţie

U.M.

Total

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

1.

Consum de resurse/rezerve

m3/t

2.

Pierderi de exploatare

m3/t

3.

Gradul de recuperare la exploatare

%''

___________

ANEXA Nr. 7 a fost modificată prin punctul 9. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.

 ANEXA Nr. 8
Abrogată prin punctul 10. din Ordin nr. 142/2010 începând cu 30.09.2010.