Impozitarea energiei: Consiliul European solicită un cadru actualizat care să contribuie la o UE neutră din punct de vedere climatic

0

Consiliul european a adoptat noi concluzii privind cadrul UE de impozitare a energiei. Aceste concluzii reprezintă un răspuns direct la solicitarea Consiliului European de a se înregistra progrese cu privire la lucrările privind condițiile, stimulentele și cadrul favorizant pentru a asigura o tranziție către o UE neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, în conformitate cu Acordul de la Paris. Scopul este de a contribui la obiectivele și măsurile de politică necesare în vederea atingerii obiectivelor în materie de mediu, energie și climă pentru 2030, menținând în același timp competitivitatea europeană, asigurând norme echitabile și echilibrate în plan social și respectând dreptul statelor membre de a decide în ceea ce privește propriul lor mix energetic.

Directiva privind impozitarea energiei adoptată în 2003 identifică produsele energetice care fac obiectul unor norme armonizate privind accizele, stabilește niveluri minime de impozitare și prevede condițiile de aplicare a scutirilor și a reducerilor de impozite, asigurând buna funcționare a pieței interne. Deși directiva a avut inițial o contribuție pozitivă la piața internă, normele actuale nu contribuie la noul cadru de reglementare al UE și la obiectivele de politică în domeniul climei și al energiei, în condițiile în care atât tehnologia, cât și ratele naționale de impozitare și piețele energiei au evoluat considerabil în ultimii 15 ani.

Prin urmare, Consiliul susține o actualizare a cadrului juridic pentru impozitarea energiei, care să contribuie la realizarea unor obiective de politică mai ample ale UE în domeniul economic și al mediului.

În acest scop, Consiliul invită Comisia să analizeze și să evalueze opțiunile care există în ceea ce privește o posibilă revizuire a Directivei privind impozitarea energiei, care să reflecte nevoile actuale ale UE și ale statelor membre. Astfel, concluziile invită Comisia să acorde o atenție deosebită domeniului de aplicare al directivei, ratelor minime și reducerilor și scutirilor specifice de impozite.

În plus, proiectul de concluzii solicită Comisiei să actualizeze dispozițiile, după caz, pentru a se asigura că acestea sunt practicabile și oferă o mai mare certitudine și claritate în ceea ce privește punerea în aplicare, ținând seama în special de:

  • modul de tratare a biocombustibililor și a altor combustibili alternativi;
  • aplicabilitatea dispozițiilor în materie de control și circulație pentru anumite produse, cum ar fi
  • tratamentul lubrifianților și al combustibililor special proiectați;
  • noile produse și tehnologii energetice;
  • sectoarele relevante, cum ar fi aviația, luând în considerare particularitățile acestora și scutirile existente, precum și dimensiunea internațională;
  • impactul asupra veniturilor publice;
  • procesele și normele privind ajutoarele de stat.

De asemenea, Consiliul subliniază importanța unei evaluări complete a propunerilor Comisiei în ceea ce privește costurile și beneficiile lor economice, sociale și de mediu, precum și din perspectiva implicațiilor lor în ceea ce privește competitivitatea, conectivitatea, ocuparea forței de muncă și creșterea economică durabilă, în special pentru sectoarele expuse cel mai mult concurenței internaționale.

Share.

Lasă un comentariu